Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 14, 93

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 11. märtsi 2004. a otsusega nr 550

Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaadile antakse registreerimisnumber. Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele registreerimise järjekorras.»

§ 2. Paragrahvi 32:

1) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi.»;

2) lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kandidaatide koondnimekirja märgitakse iga kandidaadi kohta tema registreerimisnumber ja nimi.»

§ 3. Paragrahvi 38 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.»

§ 4. Paragrahvi 43 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija märgistab veebilehel selle kandidaadi, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist.»

§ 5. Paragrahvi 57:

1) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Jaoskonnakomisjon teeb hääletamiskastides olnud hääletamissedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu ning kannab need vormikohasesse protokolli.»;

2) lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks,»;

3) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.»;

4) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millise valimisjaoskonna sedelid, millised ja kui palju neid pakis on. Märkele kirjutab alla jaoskonnakomisjoni esimees.»

§ 6. Paragrahvi 58 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maakonna valimiskomisjon teeb hääletamissedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud alaliselt välisriigis elavate valijate arvu, kehtetuks tunnistatud hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu. Hääletamissedeli kehtetuks tunnistamisel järgitakse käesoleva seaduse § 57 lõigetes 8 ja 9 ettenähtut.»

§ 7. Paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel teeb maakonna valimiskomisjon kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu. Saadud tulemust kontrollitakse hääletamissedelite ülelugemise teel.»

§ 8. Paragrahvi 60 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kõigilt maakonna valimiskomisjonidelt laekunud maakonna ning alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemuste protokolli ning elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemuste alusel teeb Vabariigi Valimiskomisjon kindlaks valijate nimekirjadesse kantud valijate arvu, hääletamissedeli saanud valijate arvu, hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute hääletamissedelite arvu ning kandidaatidele ja erakondadele antud häälte arvu.»

§ 9. Paragrahvi 61:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele antud häälte arvule. Kui vähemalt kahele kandidaadile on antud võrdne arv hääli, siis reastatakse ettepoole kandidaat, kes oli erakonna poolt esitatud nimekirjas eespool. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes on nimekirjas eespool.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui erakonna nimekirjas oleva kandidaadi registreerimise otsus tühistatakse (§ 31 lõige 5), jäävad temale välisriigis antud hääled erakonnale. Samuti jäävad erakonnale selle kandidaadi hääled, kes sureb pärast eelhääletamise algust. Kui üksikkandidaadi registreerimise otsus tühistatakse või kui ta sureb, siis temale antud hääli valimistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.»

§ 10. Paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Asendusliikmeteks registreeritakse sama erakonna nimekirjas valimata jäänud kandidaadid ümberreastatult saadud häälte arvu järgi (§ 61 lõige 2).»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json