Teksti suurus:

Kütuseaktsiisi seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 33, 199

Kütuseaktsiisi seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 2000. a otsusega nr 776

§ 1. Kütuseaktsiisi seaduses (RT I 1993, 38, 563; 1996, 90, 1613; 1997, 73, 1201; 77, 1314; 86, 1464; 1998, 57, 862; 1999, 10, 158) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse lisa täiendatakse punktiga 9 ja märkusega järgmises sõnastuses:

« 9. Erimärgistatud

diislikütus kilogramm 0 0 0,50* 0,50 0,56

Märkus. *Kehtib alates käesoleva lisa punkti 9 jõustumisest.»

§ 2. Vedelkütuse erimärgistamise seaduses (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Erimärgistamise objekt

(1) Erimärgistamisele kuulub Eestisse imporditav ja Eestis toodetav kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks traktorites ja põllutöömasinates ning kutselisel kalapüügil vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule (edaspidi eriotstarbeline diislikütus).

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kerget kütteõli on keelatud kasutada mootorikütusena sõiduautos ning reisijate- või kaubaveoks ettenähtud sõidukis (edaspidi sõiduk) liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268; 1997, 86, 1459; 1999, 16, 272) mõistes, välja arvatud traktoris.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada ainult traktorites ja põllutöömasinates ning äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) sätestatud korras registreeritud ettevõtjal kutselisel kalapüügil kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92) tähenduses. Kõigil muudel juhtudel on eriotstarbelise diislikütuse kasutamine keelatud.»;

2) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Erimärgistamine

(1) Erimärgistamine on kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse eristamine teistest vedelkütustest nendesse lisaainete lisamise teel.

(2) Kergele kütteõlile ja eriotstarbelisele diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ning kontsentratsiooni kerges kütteõlis ja diislikütuses kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

3) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Erimärgistamise korraldus

(1) Eestisse on lubatud importida vabaks ringluseks tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 97, 859; 102, 907) mõistes sellist kerget kütteõli ja eriotstarbelist diislikütust, mis on käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud lisaainetega erimärgistatud enne selle kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse toimetamist Eesti tolliterritooriumile (edaspidi tolliterritoorium) või erimärgistatakse tolliterritooriumil.

(2) Enne kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse toimetamist tolliterritooriumile võib vabaks ringluseks ettenähtud kerget kütteõli ja eriotstarbelist diislikütust erimärgistada välisriigis. Välisriigis erimärgistatud kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise eest vastutab vastavalt kerge kütteõli või eriotstarbelise diislikütuse importija.

(3) Tolliterritooriumile toimetatud vabaks ringluseks ettenähtud erimärgistamata kerge kütteõli ja eriotstarbeline diislikütus erimärgistatakse tolliterminalis või tollilaos. Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise eest tolliterminalis või tollilaos vastutab vastavalt tolliterminali või tollilao pidaja.

(4) Eestis toodetav kerge kütteõli ja eriotstarbeline diislikütus erimärgistatakse tootmise kohas hiljemalt kütuse väljastamisel.

(5) Eestis toodetava kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise eest vastutab tootja.

(6) Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel rahandusminister määrusega.»;

4) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tolliamet kontrollib tollivormistuse käigus kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistatust ning teostab järelevalvet tolliterminalis või tollilaos toimuva erimärgistamise üle.

(2) Järelevalvet Eestis toodetava kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise üle teostab Maksuamet.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

« § 61. Eriotstarbelise diislikütuse müümine

(1) Eriotstarbelise diislikütuse müügi korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.

(2) Eriotstarbelise diislikütuse käibemaksuta müügihind on sama müüja poolt müüdava erimärgistamata diislikütuse käibemaksuta müügihinnast madalam vähemalt märgistamata ja eriotstarbelise diislikütuse kehtiva aktsiisimäära erinevuse võrra.»

§ 3. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json