Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 34, 209

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 25.04.2000 nr 134

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» kinnitatud lisas 8 «Põlva Maavalitsuse asukoht ja struktuur» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Põlva Maavalitsus asub Põlvas Kesk 20, postiindeks on 63308.»;

2) punkti 2 alapunkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) haridus- ja kultuuriosakond – korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordialaste ülesannete täitmist;»;

3) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide ellurakendamist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd, korraldab maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist;»;

4) punkti 2 alapunktid 8 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Põlva maavanemal viia Põlva Maavalitsuse struktuur ja koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json