Teksti suurus:

«Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 34, 213

«Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 25.04.2000 nr 138

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92) paragrahvi 17 lõike 1 alusel, paragrahvi 18 lõigete 1 ja 5 ning paragrahvi 22 lõike 2 alusel ja tulenevalt «Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seaduse» (RT I 1999, 95, 843) paragrahvist 79.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrust nr 35 «Kalapüügiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamine» (RT I 1996, 12, 238; 1997, 16, 272; 1998, 64/65, 1011; 76, 1272; 1999, 8, 126; 68, 663; 69, 673; 78, 729; 98, 874) muudetakse järgmiselt:

(1) Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrusega nr 35 kinnitatud «Kalapüügieeskirjas» tehakse järgmised parandused:
1) kogu tekstis asendatakse sõna «Mereinspektsioon» sõnaga «Keskkonnainspektsioon» vastavas käändes;
2) punkti 13 alapunktis 10 asendatakse sõnad «Ida-Viru maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus»;
3) punkti 23 alapunktis 2 asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus»;
4) punkti 25 esimese lõigu viimasest lausest jäetakse välja sõnad «või see sätestatakse kalapüügipiirkonna rendilepingus»;
5) punktis 35 asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus».

(2) Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrusega nr 35 kinnitatud «Kalapüügilubade väljaandmise korras» tehakse järgmised parandused:

1) punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kalalaeva kalapüügiluba (lisa 1) B annab õiguse kalapüügiks «Äriseadustikuga» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) sätestatud korras registreeritud ettevõtjale, kelle üheks tegevusalaks on registreeritud kalapüük Eesti lipu all sõitvalt kalapüügilaevalt meres alates 20 m samasügavusjoonest kuni majandusvööndi välispiirini ja väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olevat veeala, kui rahvusvahelised lepingud ei sätesta teisiti;»;

3) punkti 2 alapunktist 2 jäetakse välja viimane lause: «Kaluri kalapüügiloa vormi võib kasutada rentniku volitusena kalapüügiks renditud kalapüügipiirkonnas, kui püüdjaks ei ole rentnik ise.»;

4) punkti 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kaluri kalapüügiloa annab välja Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus.»;

5) punktis 6 asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus».

(3) Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 1996. a määrusega nr 35 kinnitatud «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) kogu tekstis asendatakse sõna «Mereinspektsioon» sõnaga «Keskkonnainspektsioon» vastavas käändes;

2) kogu tekstis asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus» vastavas käändes;

3) korda täiendatakse punktiga 9¹ järgmises sõnastuses:

« 91. Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) poolt reguleeritaval veealal kala püüdva laeva kapten saadab Keskkonnainspektsioonile teatise pealkirjaga «NAFO REPORT», milles peavad olema järgmised andmed:
1) teade laeva sisenemisest regulatsiooni alale, mis tuleb saata vähemalt 6 tundi enne laeva sisenemist ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

A. laeva nimi

B. raadiokutsung

C. pardatähis

D. kuupäev, kellaaeg ja geograafiline asukoht

E. teate liigi täpsustus: «ENTRY»

F. NAFO tsoon, kuhu laev siseneb

G. pardal oleva kala kogus kilogrammides ümardatuna lähima sajani. Kogused tuleb esitada iga liigi kohta eraldi, kasutades liigi määratlemisel 3 alfa koode (lisa 6 «Kalapüügi määratlemise 3 alfa koodid»)

H. kapteni nimi

I. spetsialiseeritud liik;
2) teade regulatsiooni alalt väljumisest, mis tuleb saata vähemalt 6 tundi enne laeva väljumist ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

A. laeva nimi

B. raadiokutsung

C. pardatähis

D. kuupäev, kellaaeg ja geograafiline asukoht

E. teate liigi täpsustus: «EXIT»

F. NAFO tsoon, kust laev lahkub

G. regulatsiooni alal püütud kala kogus kilogrammides ümardatuna lähima sajani. Kogused tuleb anda iga liigi kohta eraldi, kasutades liigi määratlemisel 3 alfa koode

H. kapteni nimi;
3) teade laeva liikumisest ühest NAFO tsoonist teise, välja arvatud liikumine tsoonide 3L ja 3N ning 3N ja 3O vahel juhtudel, mida on kirjeldatud käesoleva punkti alapunktis 4, samuti iga liikumine kaugemale kui 10 miili tsoone 3L ja 3N ning 3N ja 3O ühendavast joonest, kus ei kehti käesoleva punkti alapunktis 4 toodud tingimused. Teade tuleb saata enne laeva sisenemist NAFO tsooni ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

A. laeva nimi

B. raadiokutsung

C. pardatähis

D. kuupäev, kellaaeg ja geograafiline asukoht

E. teate liigi täpsustus: «MOVE»

F. NAFO tsoon, kuhu laev siseneb

G. kapteni nimi

H. spetsialiseeritud liik;
4) teade esimesest piiri ületamisest tsoonidevahelisel püügil NAFO tsoonide 3L ja 3N või 3N ja 3O vahel, kui laev ületab nende tsoonide vahelist piiri 24 järjestikuse tunni jooksul rohkem kui ühel korral, arvestades, et ta jääb limiteeritud piiridesse (s.o 10 miili kummalegi poole tsoone ühendavast piirist). Teine ja iga järgmine teade tsoonidevahelisel püügil edastatakse intervalliga, mis ei ületa 24 tundi. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:

A. laeva nimi

B. raadiokutsung

C. pardatähis

D. kuupäev, kellaaeg ja geograafiline asukoht

E. teate liigi täpsustus: «ZONE»

F. kapteni nimi

G. spetsialiseeritud liik;
5) teade kala ümberlaadimisest regulatsiooni alal ühelt laevalt teisele, mis tuleb saata vähemalt 24 tundi enne ümberlaadimist ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

A. laeva nimi

B. raadiokutsung

C. pardatähis

D. kuupäev, kellaaeg ja geograafiline asukoht

E. teate liigi täpsustus: «TRANSFER»

F. ümberlaaditava kala kogus kilogrammides ümardatuna lähima sajani. Kogused tuleb anda iga liigi kohta eraldi, kasutades liigi määratlemisel 3 alfa koode

G. kapteni nimi.»;

4) punktid 12, 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) korra lisa 4 «Rannapüügipäeviku täitmise juhendi» punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Rannapüügipäevikut (päevikulehe vorm lisatud) on kohustatud pidama kõik kaluri ja rannaküla alalise elaniku kalapüügiloa alusel kala püüdvad isikud.»;

6) korda täiendatakse lisaga 6 järgmises sõnastuses:

«Lisa 6
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra» juurde

KALAPÜÜGI MÄÄRATLEMISE 3 ALFA KOODID

Põhjaliigid (v.a lestalised)

Liigi nimi 3 alfa kood
Gadus morhua COD
Melanogrammus aeglefinus HAD
Sebastes sp. RED
Sebastes marinus REG
Sebastes mentella REB
Merluccius bilinearis HKS
Urophycis chuss HKR
Pollachius virens POK
Lophius americanus ANG
Prionotus sp. SRA
Microgadus tomcod TOM
Micromesistius poutassou WHB
Tautogolabrus adspersus CUN
Brosme brosme USK
Gadus ogac GRC
Molva dypterygia BLI
Molva molva LIN
Cyclopterus lumpus LUM
Menticirrhus saxatilis KGF
Sphoeroides maculatus PUF
Lycodes sp. ELZ
Macrozoarces americanus OPT
Boreogadus saida POC
Coryphaenoides rupestris RNG
Macrourus berglax RHG
Ammodytes sp. SAN
Myoxocephalus sp. SCU
Stenotomus chrysops SCP
Tautoga onitis TAU
Lopholatilus chamaeleonticeps TIL
Urophycis tenuis HKW
Anarhichas sp. CAT
Anarhichas lupus CAA
Anarhichas minor CAS
Muud põhjaliigid GRO

Lestalised

Liigi nimi 3 alfa kood
Hippoglossoides platessoides PLA
Glyptocephalus cynoglossus WIT
Limanda ferruginea YEL
Reinhardtius hippoglossoides GHL
Hippoglossus hippoglossus HAL
Pseudopleuronectes americanus FLW
Paralichthys dentatus FLS
Scophthalmus aquosus FLD
Pleuronectiformes FLX

Pelaagilised liigid

Liigi nimi 3 alfa kood
Clupea harengus HER
Scomber scombrus MAC
Peprilus triacanthus BUT
Brevoortia tyrannus MHA
Scomberesox saurus SAU
Anchoa mitchilli ANB
Pomatomus saltatrix BLU
Caranx hippos CVJ
Auxis thazard FRI
Scomberomorus cavalla KGM
Scomberomorus maculatus SSM
Istiophorus platypterus SAI
Tetrapturus albidus WHM
Makaira nigricans BUM
Xiphias gladius SWO
Thunnus alalunga ALB
Sarda sarda BON
Euthynnus alletteratus LTA
Thunnus obesus BET
Thunnus thynnus BFT
Katsuwonus pelamis SKJ
Thunnus albacares YFT
Scombridae TUN
Muud pelaagilised liigid PEL

Muud liigid

Liigi nimi 3 alfa kood
Alosa pseudoharengus ALE
Seriola sp. AMX
Conger oceanicus COA
Anguilla rostrata ELA
Myxine glutinosa MYG
Alosa sapidissima SHA
Argentina sp. ARG
Micropogonias undulatus CKA
Strongylura marina NFA
Salmo salar SAL
Menidia menidia SSA
Opisthonema oglinum THA
Alepocephalus bairdii ALC
Pogonias cromis BDM
Centropristis striata BSB
Alosa aestivalis BBH
Mallotus villosus CAP
Salvelinus sp. CHR
Rachycentron canadum CBA
Trachinotus carolinus POM
Dorosoma cepedianum SHG
Pomadasyidae GRX
Alosa mediocris SHH
Notoscopelus sp. LAX
Mugilidae MUL
Peprilus alepidotus (=paru) HVF
Orthopristis chrysoptera PIG
Osmerus mordax SMR
Sciaenops ocellatus RDM
Pagrus pagrus RPG
Trachurus lathami RSC
Diplectrum formosum PES
Archosargus probatocephalus SPH
Leiostomus xanthurus SPT
Cynoscion nebulosus SWF
Cynoscion regalis STG
Morone saxatilis STB
Acipenseridae STU
Tarpon atlanticus (=megalops) TAR
Salmo sp. TRO
Morone americana PEW
Beryx sp. ALF
Squalus acanthias DGS
Squalidae DGX
Lamna nasus POR
Squaliformes SHX
Raja sp. SKA

Selgrootud

Liigi nimi 3 alfa kood
Loligo pealei SQL
Illex illecebrosus SQI
Loliginidae, Ommastrephidae SQU
Ensis directus CLR
Mercenaria mercenaria CLH
Arctica islandica CLQ
Mya arenaria CLS
Spisula solidissima CLB
Spisula polynyma CLT
Prionodesmacea, Teleodesmacea CLX
Argopecten irradians SCB
Argopecten gibbus SCC
Chylamys islandica ISC
Placopecten magellanicus SCA
Pectinidae SCX
Crassostrea virginica OYA
Mytilus edulis MUS
Busycon sp. WHX
Littorina sp. PER
Mollusca MOL
Cancer irroratus CRK
Callinectes sapidus CRB
Carcinus maenas CRG
Cancer borealis CRJ
Chionoecetes opilio CRQ
Geryon quinquedens CRR
Lithodes maia KCT
Reptantia CRA
Homarus americanus LBA
Pandalus borealis PRA
Pandalus montagui AES
Penaeus sp. PEN
Pandalus sp. PAN
Crustacea CRU
Strongylocentrotus sp. URC
Polychaeta WOR
Limulus polyphemus HSC
Invertebrata INV

§ 2. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1996. a määrusega nr 75 kinnitatud «Kalade veekogudesse asustamise korda» (RT I 1996, 20, 377) muudetakse järgmiselt:

1) punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Asustamisloa saamiseks esitab isik taotluse selles maakonnas asuvale Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistusele, kus asustamine toimub.»;

2) punkti 2 alapunkti 1 loetelu täiendatakse uue lõiguga järgmises sõnastuses:

«– nende Keskkonnaministeeriumi maakondade keskkonnateenistuste kirjalik nõusolek, mille piires asustamisveekogu (v.a meri) asub.»;

3) punkti 2 alapunkti 1 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

4) punktis 3 asendatakse sõna «maavanem» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi vastava maakonna keskkonnateenistus».

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json