Teksti suurus:

Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 35, 221

Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 19.04.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. aprilli 2000. a otsusega nr 786

Kaubandusliku meresõidu koodeksis (RT 1991, 46–48, 577; RT I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380; 1997, 77, 1315; 1998, 2, 47; 23, 321; 30, 409; 59, 941) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Vedu ja pukseerimine Eesti sadamate vahel võib toimuda ka Euroopa Liidu liikmesriigi riigilipu all sõitvate laevadega, kui see riik annab Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvatele laevadele riikidevahelise lepinguga samasuguse õiguse.»

§ 2. Paragrahvis 6:

1) punkti 1 alapunktid 4 ja 9–12 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Veeteede Ameti pädevusse kuulub:»;

3) punkti 2 alapunktid 3–5, 8–12 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 2 alapunktist 13 jäetakse välja sõnad «, kala- ja keskkonnakaitsealase järelevalve ning majandusvööndi ja mandrilava kasutamisalase järelevalve teostamises».

§ 3. Paragrahvid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvis 14:

1) punktist 1 jäetakse välja sõnad «(välja arvatud käesoleva koodeksi § 51)»;

2) punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvid 42–47 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49.  Tunnistus laeva omandiõiguse kohta ja laevapilet võivad laevas olla notariaalkorras tõestatud ärakirjana.»

§ 7. Paragrahv 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 50.  Teede- ja sideminister kehtestab munsterrolli, logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise korra.»

§ 8. Paragrahvid 51, 53 ja 55 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 61 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «administratsiooni initsiatiivil».

§ 10. Paragrahv 63 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kapten on kohustatud võtma hoiule laeval viibiva isiku poolt koostatud testamendi, kui seda nõuab testamendi koostaja.»

§ 12. Paragrahvist 110 jäetakse välja sõnad «vastavalt käesoleva koodeksi §-de 111–118 sätetele ning».

§ 13. Paragrahvi 112 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu ««Teadaanded meremeestele»» sõnadega «, Veeteede Ameti Teatajas ja ühes üleriigilises ajalehes».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json