Teksti suurus:

Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 27, 445

Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri1

Vastu võetud 12.03.2004 nr 44

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib autode ja nende haagiste ning mootorrataste (edaspidi sõiduk) ja sõiduki osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi toode) tüübikinnitust.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile Eestis sõidukeid ja tooteid valmistavatele ja sissetoovatele ning sõidukeid ümberehitavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

(3) Määrus ei laiene kaitsejõududes kasutatavatele sõidukitele ja toodetele.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) e-sertifikaat on Euroopa Majandusühenduse või Euroopa Liidu direktiivi (edaspidi direktiiv) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
2) E-sertifikaat on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» (RT II 1999, 9, 60) eeskirja (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
3) ekspertiis on sõiduki ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse küsimuste uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine, mille vormistab ekspert aktiga ja milles esitatud faktid on sõiduki kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks;
4) ekspert on tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt tunnustatud sõiduki asjatundja, keda kasutatakse eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste uurimiseks ja lahendamiseks;
5) e- või E-tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab uut tüüpi sõiduki või toote vastavuse direktiivi või E-reegli nõuetele;
6) esmakordne kasutuselevõtt on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis;
7) katsekoda (tehniline teenistus) on teiste riikide pädevate asutuste või ARK poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;
8) kogu sõiduki tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena sõiduk tunnistatakse vastavaks kehtivate direktiivide nõuetele ja väljastatakse kogu sõidukile ühtne tüübikinnitussertifikaat;
9) komplekteeritud sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
10) komplektne sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
11) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev sõidukitüüp tunnistatakse vastavaks kehtivatele tehnonõuetele;
12) mittekomplektne sõiduk on sõiduk, mis on mingis komplektsuse vaheastmes ja vajab edasist ehitamist;
13) pädev asutus on e- või E-tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;
14) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, tüübikatsetuste, ekspertiisi või kontrollimiste alusel otsustab sõidukitüübi, sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;
15) seerialõpu sõiduk on sõiduk, mille valmistamise ajal kehtis tüübikinnitus, kuid mida ei ole esmaselt kasutusele võetud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppu seoses uute tehniliste nõuete jõustumisega;
16) eriotstarbeline sõiduk on lisas 9 toodud sõiduk;
17) sõiduki kategooria on kehtivates tehnonõuetes toodud sõidukite jaotus kategooriatesse;
18) sõiduki tüüp, variant, versioon on kehtivates tehnonõuetes toodud sõiduki jaotus;
19) sõidukitüübi perekond on samasse sõidukikategooriasse kuuluvad sõidukid, mis ei erine:
a) valmistajalt;
b) runga ja kere põhja ehituse või kuju põhilistes aspektides;
c) jõuallika liigilt (sisepõlemis-, elektri-, hübriidmootor);
d) telgede arvult;
e) O kategooria sõidukitel lisaks haagise konstruktsioonilt (täishaagis, poolhaagis, kesktelghaagis) ja pidurisüsteemi tüübilt (näiteks pidurita, pealejooksupiduriga, pidurivõimendiga);
20) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas Eestis valmistatud või müüdavad tüübikinnituse saanud sõidukid vastavad tüübikinnitusega määratud sõidukitüübile ning kas Eestis valmistatud või müüdavad tooted vastavad nende tüübikinnitusega määratud andmetele;
21) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas esitatud sõiduk või toode vastab määruse nõuetele;
22) tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus vormistab uut tüüpi sõidukile või tootele e- või E-tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse;
23) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;
24) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et sõiduk vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
25) valmistaja või tema ametlik esindaja on juriidiline või füüsiline isik, kes esindab sõidukit või toodet tüübikatsetuse, tüübikinnituse või tüübitunnustuse protsessis, vastutab selle eest ja omab õigust kooskõlastada kõiki sõiduki või toote muudatusi;
26) väikeseeria sõiduk on sõiduk, millele on omistatud väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus;
27) üksiksõiduki kinnitus on riikliku tüübikinnituse menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide ja ekspertiisi või kontrollimiste alusel sõiduki vastavuse määruse nõuetele;
28) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks.

2. peatükk
SÕIDUKI JA TOOTE TÜÜBIKINNITUS

§ 3. Tüübikinnituse üldsätted

(1) Tüübikinnitust teostab pädeva asutusena ARK.

(2) Tüübikatsetust teostab ARK poolt tunnustatud katsekoda.

(3) Ekspertiisi teostab ARK või tema poolt tunnustatud ekspert.

(4) Nõuded sõiduki või toote tüübikinnituseks on toodud lisades 2 kuni 9.

(5) Nõuded sõiduki või toote e- või E-tüübikinnituseks on toodud lisades 2, 7 ja 9.

(6) ARK teostab sõiduki või toote kontrollimisi, tüübikatsetusi ja ekspertiise võimalusel ise või suunab selle kontrollimiseks, tüübikatsetuseks või ekspertiisiks tema poolt tunnustatud katsekotta või eksperdile. Kontrollimiste või ekspertiiside tulemuste kohta koostatakse akt ja katsetuste tulemuste kohta protokoll.

(7) Tüübikinnituse läbimisel omistab ARK sõidukile või tootele tüübikinnituse, mitteläbimisel keeldub tüübikinnitusest ja väljastab lisade 10–13 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõigetes 8 või 9 toodud dokumentide esitamist.

(8) Igal tüübikinnitust omavasse sõidukitüüpi kuuluval esmakordselt kasutusele võetaval sõidukil peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistuse, mis tõendab sõiduki kinnitatud tüübile vastavust, väljastab valmistaja, tema ametlik esindaja või ARK ning see peab sisaldama lisas 14 toodud andmeid, välja arvatud:
1) M1 kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 70/156/EMÜ kohane;
2) alates 9. novembrist 2004. a esmakordselt kasutusele võetava L kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2002/24/EÜ kohane.

(9) Kui valmistaja on teinud sõiduki või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud ARK-le esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudetud lehekülje(d), näitamaks selgelt muudatuse sisu ja uue lehekülje väljaandmise kuupäeva. ARK vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse laienduse. Kui ARK otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab ARK tüübikinnituse laienduse.

(10) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.

§ 4. Riiklik tüübikinnitus

(1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) kõik Eestis valmistatud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud Eestisse sissetoodud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse, ja trollibussid;
3) sõidukid pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste;

(2) Kui sõiduki- või tootetüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb sõiduki valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada ARK-le lõikes 8 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 9 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab ARK, kas sõiduk või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele.

(3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne sõidukitüüp.

(4) Alates 1. jaanuarist 1998. a esmakordselt kasutusele võetud liiklusregistrisse kantavad sõidukid peavad omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust.

(5) M, N, L ja O kategooria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 2, 6, 7 või 8 toodud toodete tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
1) M1 kategooria sõiduk, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 70/156/EMÜ kohase kogu sõiduki tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) alates 9. novembrist 2004. a esmakordselt kasutusele võetav L kategooria sõiduk, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase kogu sõiduki tüübikinnituse tunnustamise teel;
3) eriotstarbeline sõiduk, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse lisas 9 toodud toodete tüübikinnituste tunnustamise teel;
4) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse § 7 kohaselt.

(6) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult sõiduki esmakordse kasutuselevõtu ajal kehtivaid või kehtinud tüübikinnitussertifikaate.

(7) Kui sõiduk on vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis tunnustatakse selle riigi riiklikku tüübikinnitust ulatuses, mis vastab määruse nõuetele.

(8) Sõiduki riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) lisades 2–9 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid, välja arvatud:
a) M1 kategooria sõiduk, mille kohta tuleb esitada direktiivi 70/156/EMÜ kohane kogu sõiduki tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
b) alates 9. novembrist 2004. a esmakordselt kasutusele võetav L kategooria sõiduk, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane kogu sõiduki tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
3) sõiduki tüüpide, variantide ja versioonide infodokument;
4) tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed, ametid ja allkirjade näidised;
5) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms sõiduki kohta.

(9) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kaubamärgi kinnitus;
3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.

§ 5. Seerialõpu sõiduki riiklik tüübikinnitus

(1) Seerialõpu sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja või tema ametliku esindaja avalduse alusel sõidukitele, mille riiklik tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu.

(2) Sõiduk loetakse seerialõpu sõidukiks, kui sellele sõidukile väljastati tüübivastavuse tunnistus vähemalt kolm kuud enne tüübikinnituse kehtetuks muutumist ja sellele on tehtud vastav sissekanne.

(3) Seerialõpu sõiduki tüübikinnitus kehtib komplektsetele sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

§ 6. Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus

(1) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja taotluse alusel neile sõidukitüüpidele, mis on valmistatud väikeseeria nõuete kohaselt.

(2) Aastas võib väikeseeria sõidukitüüpi kuuluvaile sõidukeile omistada riiklikku tüübikinnitust lisas 1 toodud piirarvu ulatuses.

(3) Väikeseeria sõiduki riiklikku tüübikinnitust teostatakse ainult esmakordselt kasutusele võetavatele sõidukitele.

(4) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 6 ja 8 toodud nõuetele.

§ 7. Üksiksõiduki kinnitus

(1) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse:
1) ümberehitatud sõidukile;
2) pärandvarana saadud sõidukile;
3) väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasuja sõidukile, millele on antud tollisoodustust või Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asuja sõidukile, mis on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
4) Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele sõidukile;
5) treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel;
6) näitusel osalemiseks sissetoodud sõidukile;
7) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud sõidukile;
8) välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses olevale sõidukile;
9) välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses olevale sõidukile;
10) lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
11) M1, N1, N2, O1, O2 ja L kategooria sõidukitele, kui sellesse sõidukitüübi perekonda kuuluvale sõidukitüübile ei ole lisade 2, 6, 7 või 8 nõuete kohaselt omistatud riiklik tüübikinnitus.

(2) Kui lõike 1 punktides 2–10 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduki tehnoseisund vastab teeliikluses osalevale sõidukile kehtestatud tehnonõuetele, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus. Lõike 1 punktides 6–10 toodud sõidukile omistatakse tähtajaline üksiksõiduki kinnitus, kusjuures punktides 6 ja 7 toodud sõidukitel on üksiksõiduki kinnituse pikimaks kehtivusajaks kuus kuud.

(3) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse igale sõidukile eraldi.

(4) Lõike 1 punktis 11 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus järgmistes lisades toodud nõuete kohaselt:
1) M1 kategooria sõiduk – lisa 3;
2) N1 ja N2 kategooria sõiduk – lisa 4;
3) O1 ja O2 kategooria sõiduk – lisa 5;
4) L kategooria sõiduk – lisa 8.

(5) Kui lõike 1 punktis 11 toodud sõidukitüübile vormistatakse lisade 2, 6, 7 või 8 nõuete kohaselt riiklik tüübikinnitus, tohib sellesse sõidukitüübi perekonda kuuluvale sõidukile vormistada üksiksõiduki kinnitust kuue kuu jooksul arvates riikliku tüübikinnituse vormistamise kuupäevast.

(6) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja alusel lubada vormistada üksiksõiduki kinnituse M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria sõidukile, mis osaliselt ei vasta määruse lisas 2 toodud nõuetele, üksnes juhul, kui ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduki tehnoseisund vastab teeliikluses osalevale sõidukile kehtestatud tehnonõuetele.

§ 8. Nõuded üksikkorras valmistatud sõidukile ja selle kinnitus

(1) Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

(2) Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema sedavõrd tehases valmistatud sõiduki välimusest, et see ei oleks vastuolus autorikaitse õigusega.

(3) Üksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema e- või E-sertifitseeritud:
1) esiklaas;
2) turvavööd;
3) veljed ja rehvid;
4) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
5) tahavaatepeegel.

(4) Üksikkorras valmistatud L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema e- või E-sertifitseeritud:
1) veljed ja rehvid;
2) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

(5) Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema e- või E-sertifitseeritud:
1) haakeseade;
2) veljed ja rehvid;
3) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

(6) Valmistaja peab üksikkorras sõiduki valmistamiseks esitama ARK-le avalduse ja ARK poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada ARK poolt määratud katsekojale. Katsetuste läbimise korral väljastab ARK üksiksõiduki kinnituse.

§ 9. Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus

(1) Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt sõiduki esmase kasutuselevõtu ajast.

(2) Sõiduki omanik peab sõiduki ümberehitamiseks esitama ARK-le sellekohase avalduse, sõiduki registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid.

(3) ARK või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne sõiduki ümberehitamist võib ARK nõuda ümberehitajalt sõiduki valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase firmamärgi kasutamise nõusolekut.

(4) Ekspertiisiakti või kontrollimise alusel otsustatakse üksiksõiduki kinnituse omistamine.

(5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 10. Toodangu järelevalve

(1) ARK-l on õigus kontrollida Eestis valmistatava või müüdava sõiduki ja toote vastavust tüübikinnituse tunnistusega määratud andmetele. Mittevastavuse ilmnemisel on ARK-l õigus nõuda sõidukile või tootele kontrollkatsetust.

(2) Kontrollkatsetuseks valib ARK või tema poolt tunnustatud katsekoda sõidukid või tooted suvalisel valikul.

(3) Sõiduki või toote mittevastavuse korral tüübikinnitusega määratud andmetele peab ARK hoiatama valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Korduva mittevastavuse korral peab ARK tunnistama tüübikinnituse kehtetuks ning peatama sõiduki või toote tootmise või kasutuselevõtmise.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. aastal.

§ 12. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 28. märtsi 2001. a määrus nr 29 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» (RTL 2001, 45, 640; 2002, 65, 997) tunnistatakse kehtetuks.
1 Euroopa Liidu direktiivid 70/156/EMÜ, 78/315/EMÜ, 78/547/EMÜ, 80/1267/EMÜ, 87/358/EMÜ, 87/403/EMÜ, 92/53/EMÜ, 92/61/EMÜ, 93/81/EMÜ, 97/27/EÜ, 98/14/EÜ, 98/91/EÜ, 2000/40/EÜ, 2001/56/EÜ, 2001/85/EÜ, 2001/92/EÜ, 2001/116/EÜ, 2002/24/EÜ, 2003/77/EÜ ja määrus 807/2003/EÜ.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 1

PIIRARVUD VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki kategooria Piirarv
M1   50
M2, M3 250
N1 500
N2, N3 250
O1, O2 500
O3, O4 250
L 200

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 2

SÕIDUKI RIIKLIKUKS TÜÜBIKINNITUSEKS ESITATAVATE DIREKTIIVIDE VÕI E-REEGLITE KOHASTE TÜÜBIKINNITUSSERTIFIKAATIDE LOETELU

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

Tabel A

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
  1 Müratase 70/157/EMÜ X X X X X X        
  2 Heitmed 70/220/EMÜ X X X X X X        
  3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ X X X X X X X X X X
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ X X X X X X X X X X
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ X X X X X X X X X X
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ X     X X X X X X X
  7 Helisignaal 70/388/EMÜ X X X X X X        
  8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ X X X X X X        
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ X X X X X X X X X X
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X X X X X X X X X X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ X X X X X X        
12 Sisustus 74/60/EMÜ X                  
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X X X X X X        
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ X     X            
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ X X X X X X        
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ X                  
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/443/EMÜ X X X X X X        
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X X X X X X X X X X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ X X X X X X        
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ X X X X X X X X X X
21 Helkurid 76/757/EMÜ X X X X X X X X X X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X X X X X X X X X X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X X X X X X X X X X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X X X X X X X X X X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X X X X X X        
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X X X X X X        
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ X X X X X X        
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X X X X X X X X X X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X X X X X X X X X X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X X X X X X        
31 Turvavööd 77/541/EMÜ X X X X X X        
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ X                  
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X X X X X X        
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ X                  
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ X                  
36 Sõitjateruumi küttesüsteem 2001/56/EÜ X X X X X X X X X X
37 Ratta poripõlled (sõiduautod) 78/549/EMÜ X                  
38 Peatoed 78/932/EMÜ X                  
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ X                  
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X X X X X X        
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ X X X X X X        
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ         X X     X X
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ         X X     X X
44 Massid ja mõõtmed (sõiduautod) 92/21/EMÜ X                  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ X X X X X X X X X X
46 Rehvid 92/23/EMÜ X X X X X X X X X X
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ     X   X X        
48 Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid) 97/27/EÜ   X X X X X X X X X
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ       X X X        
50 Haakeseade 94/20/EÜ X X X X X X X X X X
51 Tuleohutus 95/28/EÜ     X              
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ   X1) X1)              
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ X                  
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ X     X            
55 Ohtlike veoste veokid 98/91/EÜ       X X X X X X X
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ         X X        

Tabelites B ja C toodud E-reeglid loetakse vastavaks tabelis A toodud direktiividega nende rakendusala ulatuses.

Tabel B

  Nimetus E-reegel nr
  1 Müratase 51
  1 Vahetatavad summutisüsteemid 59
  2 Heitmed 83
  2 Vahetatavad katalüütilised konverterid 103
  3 Tagant allasõidutõke 58
  3 Kütusepaak 34
  3 Kütusepaak 67
  3 Kütusepaak 110
  5 Rooliseade 79
  6 Uste lukud ja hinged 11
  7 Helisignaal 28
  8 Tahavaatepeegel 46
  9 Pidurdamine 13
  9 Pidurdamine 13H
  9 Pidurdamine (piduriklotsi kate) 90
10 Raadiohäirete summuti 10
11 Diisli suitsusus 24
12 Sisustus 21
13 Kasutustõkis 18
13 Immobilaiser 97
13 Häiresüsteemid 97
14 Ohutu rool 12
15 Istme tugevus 17
15 Suure ühissõiduki istmete tugevus 80
16 Kerest väljaulatuvad osad 26
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 39
19 Turvavöö kinnituskohad 14
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 48
21 Helkurid 3
22 Ääretule ning piduritule laternad 7
22 Päevatule laternad 87
22 Külgmiste ääretulede laternad 91
23 Suunatule laternad 6
24 Registreerimismärgi laternad 4
25 Lähi- ja kaugtule laternad (R2 ja HS1) 1
25 Lähitule laternad 5
25 Lähi- ja kaugtule laternad (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 ja H8) 8
25 Lähi- ja kaugtule laternad (H4) 20
25 Lähitule laternad 31
25 Mootorsõiduki laternates kasutatavad hõõglambid 37
25 Gaaslahenduslambiga lähi- või kaugtule laternad 98
25 Gaaslahenduslambid 99
26 Eesmised udulaternad 19
28 Tagumised udulaternad 38
29 Tagurdustule laternad 23
30 Seisutule laternad 77
31 Turvavööd 16
31 Laste turvaseadmed 44
38 Peatoed (istmesse integreeritud) 17
38 Peatoed 25
39 Kütusekulu 101
40 Mootori võimsus 85
41 Diisli heitmed 49
42 Külgmised allasõidutõkked 73
45 Ohutu klaas 43
46 Rehvid 30
46 Tarbesõiduki rehvid 54
46 Ajutiseks kasutamiseks mõeldud varurattad/rehvid 64
47 Kiiruspiirik 89
52 Suure ühissõiduki kere ülemise osa tugevus 66
56 Eesmine allasõidutõke 93

Tabel C. E-reeglid, mida lisaks tabelile B tunnustatakse riiklikul tüübikinnitusel

Nimetus E-reegel nr
Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate 22
Ohukolmnurk 27
Veoauto kabiinis asuvate isikute kaitse 29
Suur ühissõiduk 36
Mootorsõiduki laternapuhasti 45
Mopeedi, mootorratta ning nendega võrdsustatud sõiduki esimeste ja tagumiste ääre-, piduri- ja suunatule ning numbritule laternad 50
Väike ühissõiduk 52
Haakeseade 55
Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtimisseadmed, juhtimis- ja kontrollseadmete ning indikaatorite märgistamine 60
Tarbesõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad 61
Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis 62
Aeglase sõiduki ja selle haagise märk 69
Suure ja raske sõiduki märk 70
Mootorratta õhkrehv 75
L kategooria sõiduki pidurdamine 78
Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel 81
Juhi ja sõitjate kaitse eest otsasõidul 94
Juhi ja sõitjate kaitse küljelt otsasõidul 95
Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid 100
Automaatse reguleerimisega haakeseade 102
Mootorsõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised 104
Ohtlike veoste veo sõidukid 105
Agrotraktorite ja nende haagiste õhkrehvid 106
Suured kahekorruselised bussid 107
Sõiduautode ja nende haagiste taastatud õhkrehvid 108
Tarbesõidukite ja nende haagiste taastatud õhkrehvid 109
N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus 111
Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad 112
Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad 113

1) tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 3

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL M1 KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
  1 Müratase 70/157/EMÜ A  
  2 Heitmed 70/220/EMÜ A  
  3 Kütusepaagid 70/221/EMÜ C Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.
  3 Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ C Koodi 617 nõuded 2, 4.
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/322/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ C Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ C Kontrollitakse toimimist.
  7 Helisignaal 70/388/EMÜ C Koodi 104 nõuded 1, 4.
  8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ   B1)
  D2)
 
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ C Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ C Kontrollitakse toimimist.
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ A  
12 Sisustus 74/60/EMÜ C Koodi 611 nõuded 2, 3.
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ C Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ C Koodide 302, 303, 304 nõuded.
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ C Koodi 612 nõue 1.
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ D  
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/443/EMÜ D  
18 Andmesilt 76/114/EMÜ C Koodi 101 nõue 2.
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ D3)  
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ D  
21 Helkurid 76/757/EMÜ B  
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ B+C Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ B  
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ B  
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ B+C Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ B  
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu.
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ B  
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ B  
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ B  
31 Turvavööd 77/541/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu ja korrasolekut.
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ D  
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ C Koodi 219 nõue 2.
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ C Koodi 608 nõuded 1, 2 ning koodi 609 nõuded 1, 2.
36 Sõitjateruumi küttesüsteem 2001/56/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.
37 Ratta poripõlled 78/549/EMÜ D  
38 Peatoed 78/932/EMÜ C Koodi 613 nõuded 1, 2, 3.
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ N/A  
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ B Määratakse sõiduki registreerimistunnistuse või valmistaja andmete alusel.
44 Massid ja mõõtmed 92/21/EMÜ D  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ C Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.
46 Rehvid 92/23/EMÜ B  
50 Haakeseade 94/20/EMÜ B  
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ N/A  
54 Külgkokkupõrge 96/27/EMÜ N/A  

Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
3) Nõuded kinnituskohtade arvule
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;
B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 4

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL N1 JA N2 KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
  1 Müratase 70/157/EMÜ A  
  2 Heitmed 70/220/EMÜ A  
  3 Kütusepaagid 70/221/EMÜ C Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.
  3 Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ C Koodi 617 nõuded 2, 4.
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ C Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ C Kontrollitakse toimimist.
  7 Helisignaal 70/388/EMÜ C Koodi 104 nõuded 1, 4.
  8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ   B1)
  D2)
 
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ C Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ C Kontrollitakse toimimist.
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ A  
13 Kasutustõkis 74/60/EMÜ C Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ   C3) Koodide 302, 303, 304 nõuded.
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ C Koodi 612 nõue 1.
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/443/EMÜ D  
18 Andmesilt 76/114/EMÜ C Koodi 101 nõue 2.
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ   D4)  
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ D  
21 Helkurid 76/757/EMÜ B  
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ B+C Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ B  
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ B  
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ B+C Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ B  
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu.
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ B  
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ B  
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ B  
31 Turvavööd 77/541/EMÜ C Kontrollitakse olemasolu ja korrasolekut.
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ C Koodi 219 nõue 2.
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ A  
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ C5) Koodi 616 nõue 1.
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ C5) Koodi 637 nõue 1.
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ C Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.
46 Rehvid 92/23/EMÜ B  
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ   D5)  
48 Massid ja mõõtmed 97/27/EÜ D  
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ D  
50 Haakeseade 94/20/EÜ B  
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ N/A  
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ C5) Koodi 516 nõue 1.

Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
3) Nõuded ainult N1 kategooria sõidukile
4) Nõuded kinnituskohtade arvule
5) Nõuded ainult N2 kategooria sõidukile
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;
B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 5

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL O1 JA O2 KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
  3 Tagant allasõidutõke 70/157/EMÜ C Koodi 617 nõuded 2, 4.
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ D  
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ D  
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ C Koodi 403 nõuded 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
18 Andmesilt 76/114/EMÜ C Koodi 101 nõue 2.
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ D  
21 Helkurid 76/757/EMÜ B  
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ B  
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ B  
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ B  
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ B  
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ B  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ C Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.
46 Rehvid 92/23/EMÜ B  
48 Massid ja mõõtmed 97/27/EÜ D  
50 Haakeseade 94/20/EÜ B  

Tunnustähtede tähendus:
B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 6

NÕUDED VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
  1 Müratase 70/157/EMÜ A A A A A A        
  2 Heitmed 70/220/EMÜ A A A A A A        
  3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ B B B B B B B B B B
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ B B B B B B B B B B
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ C C C C C C C C C C
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ C     C C C C C C C
  7 Helisignaal 70/388/EMÜ B B B B B B        
  8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
       
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ A A A A A A A A A A
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
A1)
C3)
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ A A A A A A        
12 Sisustus 74/60/EMÜ C                  
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ A A A A A A        
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ C     C            
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ C C C C C C        
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ C                  
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/443/EMÜ B B B B B B        
18 Andmesilt 76/114/EMÜ B B B B B B B B B B
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ B B B B B B        
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ B B B B B B B B B B
21 Helkurid 76/757/EMÜ X X X X X X X X X X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X X X X X X X X X X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X X X X X X X X X X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X X X X X X X X X X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X X X X X X        
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X X X X X X        
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ B B B B B B        
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X X X X X X X X X X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X X X X X X X X X X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X X X X X X        
31 Turvavööd 77/541/EMÜ A2)
B4)
A2)
B4)
A2)
B4)
A2)
B4)
A2)
B4)
A2)
B4)
       
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ A                  
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X X X X X X        
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ C                  
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ C                  
36 Sõitjateruumi küttesüsteem 2001/56/EÜ C C C C C C C C C C
37 Ratta poripõlled (sõiduautod) 78/549/EMÜ B                  
38 Peatoed 78/932/EMÜ C                  
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ A                  
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ C C C C C C        
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ A A A A A A        
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ         B B     B B
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ         B B     B B
44 Massid ja mõõtmed (sõiduautod) 92/21/EMÜ C                  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
46 Rehvid 92/23/EMÜ X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
X2)
B4)
47 Kiiruspiirik 92/61/EMÜ     X   X X        
48 Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid) 97/27/EÜ   C C C C C C C C C
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ       C C C        
50 Haakeseade 94/20/EÜ X X X X X X X X X X
51 Tuleohutus 95/28/EÜ     X              
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ   A A              
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ N/A                  
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ N/A     N/A            
55 Ohtlike veoste veokid 98/91/EÜ       X X X X X X X
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ         B B        

Märkused
1) Elektrooniline seade
2) Komponent
3) Sõiduk
4) Paigaldusnõuded
Tunnustähtede tähendus:
X – Täielik vastavus direktiiviga nõutud; e- või E-sertifikaadi olemasolu nõutud; toodangu vastavus peab olema tagatud;
A – Eranditeta, v.a direktiivis määratletud erandid. Tüübikinnitussertifikaat või vastav tähis ei ole nõutud. Katseprotokollid peavad olema väljastatud tunnustatud katsekoja poolt. M2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
B – Direktiivis toodud tehnilised tingimused peavad olema täidetud. Direktiiviga nõutud katsetused peavad olema täielikult läbi viidud. Kokkuleppes pädeva asutusega võib katsetused läbi viia valmistaja ise. Pädev asutus võib lubada valmistajal endal väljastada katseprotokoll. Tüübikinnitussertifikaadi olemasolu ei ole nõutud;
C – Valmistaja peab tõestama pädevale asutusele piisava kindlusega, et direktiivi põhinõuded on täidetud;
N/A – Seda direktiiv ei rakendata.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 7

NÕUDED L KATEGOORIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

  Nimetus Direktiiv
101 L kategooria sõiduki pidurdamine 93/14/EMÜ
102 L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid 93/29/EMÜ
103 L kategooria sõiduki helisignaal 93/30/EMÜ
104 2-rattalise mootorsõiduki seisutoed 93/31/EMÜ
105 2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide 93/32/EMÜ
106 L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis 93/33/EMÜ
107 L kategooria sõiduki andmesilt 93/34/EMÜ
108 L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 93/92/EMÜ
109 L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed 93/93/EMÜ
110 L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht 93/94/EMÜ
111 L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus 95/1/EÜ
112 Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta (rehvid, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, sõidukist väljaulatuvad osad, tahavaatepeeglid, heitmed, kütusepaagid, võimsuspiirajad, raadiohäirete summutid, müra, haakeseadmed, turvavööd, ohutu klaas) 97/24/EÜ
113 Kiirusmõõdik 2000/7/EÜ

Lisa 2 tabelis C toodud E-reeglid loetakse vastavaks tabelis toodud direktiividega nende rakendusala ulatuses.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 8

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL JA VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL L KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel ja väikeseeria sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
101 L kategooria sõiduki pidurdamine 93/14/EMÜ A  
102 L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid 93/29/EMÜ D  
103 L kategooria sõiduki helisignaal 93/30/EMÜ D  
104 2-rattalise mootorsõiduki seisutoed 93/31/EMÜ C Koodi 120 nõue 2.
105 2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide 93/32/EMÜ C Koodi 119 nõuded 2, 3.
106 L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis 93/33/EMÜ C Koodi 118 nõuded 2, 3.
107 L kategooria sõiduki andmesilt 93/34/EMÜ C Koodi 101 nõue 2.
108 L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 93/92/EMÜ   B1)
  D2)
 
109 L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed 93/93/EMÜ D  
110 L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht 93/94/EMÜ C Koodi 102 nõuded 3, 4.
111 L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus 95/1/EÜ B Määratakse sõiduki registreerimistunnistuse või valmistaja andmete alusel.
112 Rehvid 97/24/EÜ B  
112 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 97/24/EÜ D  
112 Sõidukist väljaulatuvad osad 97/24/EÜ D  
112 Tahavaatepeeglid 97/24/EÜ B  
112 Heitmed 97/24/EÜ A  
112 Kütusepaagid 97/24/EÜ D  
112 Võimsuspiirajad 97/24/EÜ A  
112 Raadiohäirete summutid 97/24/EÜ D  
112 Müra 97/24/EÜ A  
112 Haakeseadmed 97/24/EÜ B  
112 Turvavööd 97/24/EÜ D  
112 Ohutu klaas 97/24/EÜ D  
113 Kiirusmõõdik 2000/7/EÜ D  

Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;
B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 9

NÕUDED ERIOTSTARBELISTE SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmase kasutuselevõtu ajal.

Tabel A. Autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooria

M1<=25001) kg M1>25001) kg M2 M3
  1 Müratase 70/157/EMÜ H G+H G+H G+H
  2 Heitmed 70/220/EMÜ Q G+Q G+Q G+Q
  3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ F F F F
  4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ X X X X
  5 Rooliseade 70/311/EMÜ X G G G
  6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ B G+B    
  7 Helisignaal 70/388/EMÜ X X X X
  8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ X G G G
  9 Pidurdamine 71/320/EMÜ X G G G
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X X X X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ H H H H
12 Sisustus 74/60/EMÜ C C+G    
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X G G G
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ X G    
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ D G+D G+D G+D
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ X kabiinile; A ülejäänud kerele G kabiinile; A ülejäänud kerele    
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/483/EMÜ X X X X
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X X X X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ D G+L G+L G+L
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ A+N A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele
21 Helkurid 76/757/EMÜ X X X X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X X X X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X X X X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X X X X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X X X X
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X X X X
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ E E E E
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X X X X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X X X X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X X X X
31 Turvavööd 77/541/EMÜ D G+M G+M G+M
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ X G    
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X X X X
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ X G+O O O
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ X G+O O O
36 Sõitjateruumi küttesüsteem 2001/56/EÜ I G+P    
37 Ratta poripõlled (sõiduautod) 78/549/EMÜ X G    
38 Peatoed 78/932/EMÜ D G+D    
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ N/A N/A    
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X X X X
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ H G+H G+H G+H
44 Massid ja mõõtmed (sõiduautod) 92/21/EMÜ X X    
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ J G+J G+J G+J
46 Rehvid 92/23/EMÜ X G G G
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ       X
48 Massid ja mõõtmed (muud kui nr 44 all nimetatud sõidukid) 97/27/EÜ     X X
50 Haakeseade 94/20/EÜ X G G G
51 Tuleohutus 95/28/EÜ       G baassõidukile;
X ülejäänud osadele
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ     A A
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ N/A N/A    
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ N/A N/A    

Tabel B. Soomussõidukid

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1 Müratase 70/157/EMÜ X X X X X X        
2 Heitmed 70/220/EMÜ A A A A A A        
3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ X X X X X X X X X X
4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ X X X X X X X X X X
5 Rooliseade 70/311/EMÜ X X X X X X X X X X
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ X     X X X        
7 Helisignaal 70/388/EMÜ A+K A+K A+K A+K A+K A+K        
8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ A A A A A A        
9 Pidurdamine 71/320/EMÜ X X X X X X X X X X
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X X X X X X X X X X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ X X X X X X        
12 Sisustus 74/60/EMÜ A                  
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X X X X X X        
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ N/A     N/A            
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ X D D D D D        
16 Kerest väljaulatuvad osad 74/483/EMÜ A                  
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/483/EMÜ X X X X X X        
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X X X X X X X X X X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ A A A A A A        
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
21 Helkurid 76/757/EMÜ X X X X X X X X X X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X X X X X X X X X X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X X X X X X X X X X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X X X X X X X X X X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X X X X X X        
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X X X X X X        
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ A A A A A A        
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X X X X X X X X X X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X X X X X X X X X X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X X X X X X        
31 Turvavööd 77/541/EMÜ A A A A A A        
32 Vaateväli sõiduki ees 77/649/EMÜ S                  
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X X X X X X        
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ A O O O O O        
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ A O O O O O        
36 Sõitjateruumi küttesüsteem 2001/56/EÜ X                  
37 Ratta poripõlled (sõiduautod) 78/549/EMÜ X                  
38 Peatoed 78/932/EMÜ X                  
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ N/A                  
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X X X X X X        
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ A X X X X X        
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ         X X     X X
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ         X X     X X
44 Massid ja mõõtmed (sõiduautod) 92/21/EMÜ X                  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 Rehvid 92/23/EMÜ A A A A A A A A A A
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ     X   X X        
48 Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid) 97/27/EÜ   X X X X X X X X X
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ       A A A        
50 Haakeseade 94/20/EÜ X X X X X X X X X X
51 Tuleohutus 95/28/EÜ     X              
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ                    
53 Eest kokkupõrge 96/79/EÜ N/A                  
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ N/A     N/A            
55 Ohtlike veoste veokid 98/91/EÜ       X 2) X 2) X 2) X 2) X 2) X 2) X 2)
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ         X X        

Tabel C. Muud eriotstarbelised sõidukid (sealhulgas haagissuvilad)

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1 Müratase 70/157/EMÜ H H H H H        
2 Heitmed 70/220/EMÜ Q Q Q Q Q        
3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ F F F F F F F F F
4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R
5 Rooliseade 70/311/EMÜ X X X X X X X X X
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ     B B B        
7 Helisignaal 70/388/EMÜ X X X X X        
8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ X X X X X        
9 Pidurdamine 71/320/EMÜ X X X X X X X X X
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X X X X X X X X X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ H H H H H        
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X X X X X        
14 Ohutu rool 74/297/EMÜ     X            
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ D D D D D        
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/483/EMÜ X X X X X        
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X X X X X X X X X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ D D D D D        
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
21 Helkurid 76/757/EMÜ X X X X X X X X X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X X X X X X X X X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X X X X X X X X X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X X X X X X X X X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X X X X X        
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X X X X X        
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ A A A A A        
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X X X X X X X X X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X X X X X X X X X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X X X X X        
31 Turvavööd 77/541/EMÜ D D D D D        
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X X X X X        
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ O O O O O        
35 Klaasipuhasti ja pesurid 78/318/EMÜ O O O O O        
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X X X X X        
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ H H H H H        
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ       X X     X X
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ       X X     X X
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ J J J J J J J J J
46 Rehvid 92/23/EMÜ X X X X X X X X X
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ   X   X X        
48 Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid) 97/27/EÜ X X X X X X X X X
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ     X X X        
50 Haakeseade 94/20/EÜ X X X X X X X X X
51 Tuleohutus 95/28/EÜ   X              
52 Bussid ja reisibussid 2001/85/EÜ   X X            
54 Külgkokkupõrge 96/27/EÜ     A            
55 Ohtlike veoste veokid 98/91/EÜ       X X X X X X
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ       X X        

Tabelis C toodud erandite kohaldamine on lubatud ainult juhul, kui valmistaja või tema ametlik esindaja tõestab piisava kindlusega pädevale asutusele, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele.

Tabel D. Liikurkraanad

  Nimetus Direktiivi number N kategooria liikurkraanad
1 Müratase 70/157/EMÜ T
2 Heitmed 70/220/EMÜ X
3 Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ X
4 Tagumise registreerimismärgi koht 70/222/EMÜ X
5 Rooliseade 70/311/EMÜ X Külgliikumine on lubatud
6 Uste lukud ja hinged 70/387/EMÜ A
7 Helisignaal 70/388/EMÜ X
8 Tahavaatepeegel 71/127/EMÜ X
9 Pidurdamine 71/320/EMÜ U
10 Raadiohäirete summuti 72/245/EMÜ X
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ X
12 Sisustus 74/60/EMÜ X
13 Kasutustõkis 74/61/EMÜ X
15 Istme tugevus 74/408/EMÜ D
17 Kiirusmõõdik ja tagasikäik 75/483/EMÜ X
18 Andmesilt 76/114/EMÜ X
19 Turvavöö kinnituskohad 76/115/EMÜ D
20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 76/756/EMÜ A+Y
21 Helkurid 76/757/EMÜ X
22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad 76/758/EMÜ X
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ X
24 Registreerimismärgi laternad 76/760/EMÜ X
25 Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid) 76/761/EMÜ X
26 Esimesed udulaternad 76/762/EMÜ X
27 Pukseerimisseade 77/389/EMÜ A
28 Tagumised udulaternad 77/538/EMÜ X
29 Tagurdustule laternad 77/539/EMÜ X
30 Seisutule laternad 77/540/EMÜ X
31 Turvavööd 77/541/EMÜ D
33 Armatuurlaua sümbolid 78/316/EMÜ X
34 Tuuleklaasi soojendusseade 78/317/EMÜ O
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ X
41 Diisli heitmed 88/77/EMÜ V
42 Külgmised allasõidutõkked 89/297/EMÜ X
43 Ratta poripõlled (tarbesõidukid) 91/226/EMÜ X
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ J
46 Rehvid 92/23/EMÜ A
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ X
48 Massid ja mõõtmed 97/27/EÜ X
49 Kabiini pindadest väljaulatuvad osad 92/114/EMÜ X
50 Haakeseade 94/20/EÜ X
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ X

Märkused
1) Sõiduki suurim lubatud mass.
2) Nõudeid rakendatakse ainult juhul, kui valmistaja taotleb tüübikinnitust ohtlike veoste veo sõidukile.
Tunnustähtede tähendus:
X – Eranditeta, v.a üksikdirektiivis määratletud erandid. M2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata;
A – Lubatud on erand, kui eriotstarbe tõttu ei ole täielik vastavus võimalik. Tootja tõestab tüübikinnitusasutusele piisava kindlusega, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele. M2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
B – Kohaldatakse ainult ustele, mis võimaldavad ligipääsu tänavasõidul tavakasutuseks ette nähtud istmetele, mille korral kaugus istme R-punktist uksepinna kesktasandini, mõõdetuna risti sõiduki keskpikitasandiga, ei ületa 500 mm;
C – Kohaldatakse ainult sellele sõiduki osale, mis asub tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud kõige tagumise istme ees ja direktiivis 74/60/EMÜ määratletud pealöögipiirkonnale;
D – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele;
E – Ainult esiosas;
F – Lubatud on tankimistorustiku paigutuse ja pikkuse muutmine ning kütusepaagi ümberpaigutamine;
G – Nõuded vastavalt baas/mittekomplektse sõiduki (mille šassiid kasutati eriotstarbelise sõiduki ehitamisel) kategooriale. Mittekomplektsete/komplekteeritud sõidukite korral on lubatud täita vastava N kategooria sõidukite nõudeid (täismassi alusel);
H – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta;
I – Kohaldatakse ainult küttesüsteemidele, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud sõidukelamutele;
J – Peale juhikabiini akende (esiklaas ja külgakende klaasid) võivad kõik muud aknad olla turvaklaasist või jäigast plastist;
K – Lubatud on täiendavate paanikafunktsioonseadmete paigaldamine;
L – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Tagaistmetel peavad olema vähemalt kahepunktivöö kinnituskohad;
M – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Kõik tagaistmed peavad olema varustatud vähemalt kahepunktivööga;
N – Tingimusel, et kõik kohustuslikud valgustusseadmed on paigaldatud ja geomeetriline nähtavus ei ole takistatud;
O – Sõiduki esiosa peab olema varustatud kohase süsteemiga;
P – Kohaldatakse ainult küttesüsteemidele, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud sõidukelamutele. Sõiduki esiosa peab olema varustatud kohase süsteemiga;
Q – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta. Kõige lähedasema baassõiduki tüübikinnitus jääb kehtima vaatamata võrdlusmassi muutumisele;
R – Tingimusel, et on võimalik paigaldada kõigi liikmesriikide registreerimismärgid ja et need on pärast paigaldamist nähtavad;
S – Valgusläbilaskvus on vähemalt 60% ja A-posti peitenurk ei ole üle 10°;
T – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Sõidukit võib katsetada direktiivi 70/157/EMÜ kohaselt, mida on viimati muudetud direktiiviga 1999/101/EÜ. Direktiivi 70/157/EMÜ I lisa punkti 5.2.2.1 suhtes kehtivad järgmised piirväärtused:
a) 81 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on alla 75 kW;
b) 83 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 75 kW, kuid alla 150 kW;
c) 84 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 150 kW;
U – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Kuni neljateljelised sõidukid peavad vastama kõigile direktiivi 71/320/EMÜ nõuetele. Erandid on lubatud sõidukite korral, millel on rohkem kui 4 telge, tingimusel, et:
a) see on sõiduki erikonstruktsiooni tõttu põhjendatud;
b) on täidetud kõik direktiivis 71/320/EMÜ sätestatud seisu-, töö- ja abipidurite pidurdusvõime nõuded;
V – Võidakse lubada järgida direktiivi 1997/68/EÜ nõudeid;
Y – Tingimusel, et on paigaldatud kõik kohustuslikud valgustusseadmed.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 10

RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED

  Pädeva asutuse pitser
Teatis: Tüübile:
1) riiklik tüübikinnitus1; 1) komplektne sõiduk1;
2) riikliku tüübikinnituse laiendamine1; 2) komplekteeritud sõiduk1;
3) riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1; 3) mittekomplektne sõiduk1;
4) riikliku tüübikinnituse tühistamine1. 4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid1;
  5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid1.

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1. Mark (tootja kaubanimi)
0.2. Tüüp
0.2.1. Kaubanimi/-nimed2
0.3. Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile
0.3.1. Märgistuse asukoht
0.4. Sõiduki kategooria
0.5. Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1
  Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3
  Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress
  Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3
0.8. Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) osas ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1. Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide1 korral
  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele
2. Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:
  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele
3. Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1
4. Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa

 

(Koht) (Allkiri) (Kuupäev)

 

Lisad: 1) infopakett
  2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 11

VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

  Pädeva asutuse pitser
Teatis: Tüübile:
1) väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus1; 1) komplektne sõiduk1;
2) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse laiendamine1; 2) komplekteeritud sõiduk1;
3) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1; 3) mittekomplektne sõiduk1;
4) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse tühistamine1. 4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid1;
  5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid1.

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1. Mark (tootja kaubanimi)
0.2. Tüüp
0.2.1. Kaubanimi/-nimed2
0.3. Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile
0.3.1. Märgistuse asukoht
0.4. Sõiduki kategooria
0.5. Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1
  Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3
  Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress
  Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3
0.8. Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1. Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide1 korral:
  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele
2. Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:
  Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele
3. Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1.
4. Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa.

 

(Koht) (Allkiri) (Kuupäev)

 

Lisad: 1) infopakett
  2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 12

ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

  Pädeva asutuse pitser

Teatis üksiksõiduki kinnituse väljastamise / üksiksõiduki kinnituse väljastamisest keeldumise / üksiksõiduki kinnituse tühistamise1 kohta vastavalt kehtivatele nõuetele.

Kinnitusnumber

1. Mark (tootja kaubanimi)
2. Tüüp
3. Kaubanimi/-nimed
4. Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile
5. VIN-kood (tehasetähis)
6. Sõiduki kategooria
7. Sõiduki tootja nimi ja aadress
8. Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus, et sõiduk vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

9. Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine1

 

(Koht) (Allkiri) (Kuupäev)

 

Lisad: 1) infopakett
  2) kontrollakt

1 Valida sobiv

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 13

TOOTE VASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

  Pädeva asutuse pitser

Teatis toote vastavuse/mittevastavuse kohta1 kehtivatele nõuetele.

1. Toote valmistaja kaubamärk või mark
2. Valmistaja tähis
3. Valmistaja nimetus ja aadress
4. Valmistaja esindaja nimetus2
5. Aadress
6. Toode vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele
7. Allakirjutanu
8. Koht
9. Kuupäev
10. Allkiri
Lisa: Kontrollakt

1 Valida sobiv
2 Vajadusel

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 14

TÜÜBIVASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

  Pädeva asutuse pitser
1. Baassõiduki valmistaja nimi ja aadress
2. Sõiduki viimase ehitusstaadiumi valmistaja nimi ja aadress
3. Sõiduki sissetooja nimi ja aadress
4. Tüüp
5. Variant
6. Versioon
7. Tüübikood
8. Sõiduki kategooria
9. Mark
10. Mudel
11. VIN-kood (tehasetähis)
12. Ehitusaasta
13. Mudel ja modifikatsioon
14. Kere tüüp
15. Kere (kabiini) värvus
16. Mootori tüüp
17. Töömaht
18. Võimsus
19. Pikkus
20. Laius
21. Kõrgus
22. Uste arv
23. Istekohti koos juhiga
24. Istekohti juhi kõrval
25. Kiiruspiirang
26. Telgi kokku
27. Veotelgi
28. Juhttelgi
29. Täismass
30. Tühimass
31. Kandevõime
32. Registrimass
33. Lubatud teljekoormus ees
34. Lubatud teljekoormus keskel
35. Lubatud teljekoormus taga
36. Registriteljekoormus ees
37. Registriteljekoormus keskel
38. Registriteljekoormus taga
39. Piduriteta haagise lubatud suurim mass
40. Piduritega haagise lubatud suurim mass
41. Rehvi mõõdud esiteljel
42. Rehvi mõõdud tagateljel
43. Tüübikinnituse number
44. Tüübikinnituse väljastamise kuupäev
45. Allakirjutanu
46. Koht
47. Allkiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json