Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi § 148^1 muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 247

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi § 148^1 muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 09.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 797

§ 1. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169):

1) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad «§ 141 3. ja 4. lõikes» sõnadega «§ 141 3., 4., 8. ja 9. lõikes»;

2) paragrahvi 141 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Maksumaksja või maksu kinnipidaja poolt oma maksevõimelisuse halvendamise või elu-, töö- või tegevuskoha varjamise eest eesmärgiga muuta maksu määramine või sissenõudmine võimatuks või seda raskendada – määratakse rahatrahv kuni kolmesaja päevapalga ulatuses.»;

3) paragrahvi 141 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Maksukorralduse seadusega või maksuseadusega juriidilisele isikule või asutusele pandud kohustuse täitmata jätmise eest selleks kohustatud pädeva ametiisiku poolt – määratakse rahatrahv kuni kolmesaja päevapalga ulatuses.»

§ 2. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193) § 1481 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1481. Maksukorralduse seaduse ja maksuseaduse rikkumine

(1) Maksuhaldurile seaduses sätestatud informatsiooni, deklaratsiooni või dokumentide esitamata jätmise või mittetähtaegse esitamise eest, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.

(2) Maksuhaldurile valeinformatsiooni või võltsitud dokumentide või deklaratsioonis valeandmete esitamise eest, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(3) Maksuhalduri ettekirjutuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(4) Maksuhalduri tegevuse takistamise eest kontrolli teostamisel, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(5) Maksuseaduse kohaselt maksmisele kuuluva maksusumma tähtajaks tasumata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma tasumisel, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(6) Maksuseaduse kohaselt kinnipidamisele kuuluva maksusumma tähtajaks üle kandmata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma ülekandmisel, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(7) Maksumaksja või maksu kinnipidaja poolt oma maksevõimelisuse halvendamise või enda seaduses sätestatud korras ja tähtajal maksuhalduri asutuses registreerimata jätmise või maksuhalduri eest elu-, töö- või tegevuskoha varjamise või dokumentide hävitamise eest eesmärgiga muuta maksu määramine või sissenõudmine võimatuks või seda raskendada, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(8) Maksukorralduse seadusega või maksuseadusega juriidilisele isikule või asutusele pandud kohustuse täitmata jätmise eest selleks kohustatud pädeva ametiisiku poolt, kui see toimus tahtlikult või kui samasuguse rikkumise eest oli süüdlase suhtes kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahvi või aresti või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.

(9) Sama tegevuse eest isiku poolt, kes varem on pannud toime käesoleva paragrahvi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. või 8. lõikes ettenähtud kuriteo, millest ei ole möödunud käesoleva koodeksi §-s 53 või karistusregistri seaduse (RT I 1997, 87, 1467; 1998, 111, 1830) § 25 1. lõikes sätestatud tähtaeg, – karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni viie aastani.

(10) Käesoleva paragrahvi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7 või 8. lõikes ettenähtud tegevuse eest, kui selle tulemusel jäi maksudena laekumata 1 000 000 krooni või enam, – karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni seitsme aastani.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json