Teksti suurus:

Palgaseaduse § 8 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 248

Palgaseaduse § 8 muutmise seadus

Vastu võetud 09.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 798

Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59) §-s 8 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tööandjal ei ole õigust ilma töötaja nõusolekuta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva palga, samuti palgatingimuste kohta.»

§ 2. Paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud keeld ei kehti korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145) §-s 4 nimetatud ametiisikute palga kohta ning neil juhtudel, kui andmeid nõuab kohus, prokuratuur, kohtueelse uurimise asutus, Maksuamet või Riigikontroll, samuti seadusega ettenähtud juhtudel. Andmete avaldamise korra ja tingimused kehtestab rahandusminister.»

§ 3. Paragrahvi täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatut rakendatakse samuti korruptsioonivastase seaduse §-s 4 nimetatud riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liikmele, riigi- või munitsipaalvara või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku vara üleandmist otsustava organi liikmele makstavate tasude suhtes.»

§ 4. Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json