Teksti suurus:

Krediidiasutuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 250

Krediidiasutuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 800

§ 1. Krediidiasutuste seaduses (RT I 1999, 23, 349; 2000, 35, 222) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Finantseerimisasutus on käesoleva seaduse mõistes äriühing, mis ei ole krediidiasutus, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või ühe või mitme käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 2–14 loetletud tehingu tegemine.»;

2) paragrahvi 88 tekst alates lõikest 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pangasaladusena ei käsitata:
1) andmeid, mis on avalikud või õigustatud huvi korral muudest allikatest kättesaadavad;
2) koondandmeid, mille põhjal ei saa kindlaks teha üksikkliendi andmeid ega koondandmetega iseloomustatavasse kogumisse kuuluvaid isikuid;
3) krediidiasutuse asutajate ja aktsionäride või liikmete nimekirja ning andmeid nende osa suuruse kohta krediidiasutuse aktsia- või osakapitalis, sõltumata kliendiks olemisest;
4) informatsiooni kliendi kohustuste täitmise korrektsuse kohta krediidiasutuse ees.

(3) Krediidiasutusel on õigus avaldada klienti puudutavat pangasaladust kolmandatele isikutele vaid kliendi kirjalikul nõusolekul, kui pangasaladuse avaldamise kohustus või õigus ei tulene käesoleva paragrahvi lõikes 5, 8 või 9 sätestatust.

(4) Krediidiasutuse juhid, töötajad ning muud isikud, kellel on juurdepääs pangasaladusele, on kohustatud hoidma neile teada olevat pangasaladust tähtajatult, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(5) Krediidiasutus on kohustatud avaldama pangasaladust Eesti Pangale seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Kirjaliku järelepärimise vastusena peab krediidiasutus avaldama pangasaladust:
1) kohtule või seaduses ettenähtud juhtudel kohtumääruses nimetatud isikule;
2) kohtueelse uurimise asutusele ja prokuratuurile alustatud kriminaalmenetluses, samuti välislepingus sätestatud korras välisriigist saabunud õigusabi taotluse alusel;
3) täiturile täitemenetluse seadustiku (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302; 27, 380; 95, 845; 2000, 28, 167; 35, 222) § 6415 lõike 1 kohaselt;
4) maksuhaldurile maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447; 1997, 24, 363; 29, 447; 48, 778; 51, 822; 73, 1201; 77, 1313; 1998, 40, 611; 86/87, 1409; 1999, 24, 360; 27, 394; 71, 685; 92, 823 ja 826; 2000, 35, 216) § 20 lõike 1 kohaselt tingimusel, et maksuhaldur ei ole saanud nõutavaid dokumente ega andmeid maksumaksjalt või maksu kinnipidajalt, samuti maksuhalduri põhjendatud vajaduse korral kontrollida maksumaksjalt või maksu kinnipidajalt saadud dokumentide või andmete õigsust;
5) Riigikontrollile vastavalt tema pädevusele tingimusel, et andmeid ei ole võimalik saada kontrollitavalt;
6) pärima õigustatud isikule või tema poolt volitatud isikule, samuti notarile ja notari poolt määratud pärandvara inventuuritegijale ning kohtu poolt määratud pärandvara hooldajale, samuti välisriikide konsulaaresindustele pärandvara ja sellega seotud andmete osas vastavate kirjalike dokumentide esitamisel;
7) Hoiuste Tagamise Fondi poolt määratud isikule Hoiuste Tagamise Fondi seaduse (RT I 1998, 40, 612) alusel;
8) välisriigi pangajärelevalve või muu finantsjärelevalve asutusele Pangainspektsiooni kaudu, kui sellele asutusele laieneb pangasaladuse hoidmise kohustus;
9) kindlustusjärelevalve ja väärtpaberijärelevalve asutustele järelevalve teostamiseks vajalike andmete osas;
10) majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjale korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145) §-s 4 nimetatud isiku majanduslike huvide deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks korruptsioonikahtluse korral.

(6) Järelepärimises näidatakse ära:
1) järelepärimise esitaja nimi, ametinimetus või viide tema pädevuse muule õiguslikule alusele, aadress ja sidevahendite numbrid;
2) kliendi, kelle suhtes järelepärimine on esitatud, nimi või ärinimi koos isikukoodi või sünniaja või registrikoodiga;
3) taotletavate andmete kasutamise eesmärk ja nende ammendav loetelu või kirjeldus;
4) järelepärimise esitamise õiguslik alus;
5) järelepärimise esitaja allkiri.

(7) Isikud, kellele on avaldatud pangasaladust, võivad seda kasutada ainult järelepärimises nimetatud eesmärgil ja neile laieneb pangasaladuse tähtajatu hoidmise kohustus ja vastutus, kui seadusest ei tulene teisiti.

(8) Krediidiasutusel on õigus ja kohustus avaldada pangasaladust rahapesu andmebüroole rahapesu tõkestamise seaduses (RT I 1998, 110, 1811) ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

(9) Krediidiasutusel on õigus avaldada pangasaladust uurijale, prokurörile ja kohtule seoses oma rikutud või vaidlustatud õiguse või vabaduse kaitsmisega seadusega kindlaksmääratud korras.»

§ 2. (1) Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktis 1 sätestatud muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1999. aasta 1. juulist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json