Teksti suurus:

Kohtuniku staatuse seaduse ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 251

Kohtuniku staatuse seaduse ja jälitustegevuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 801

§ 1. Kohtuniku staatuse seaduses (RT 1991, 38, 473; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 1994, 13, 234; 40, 654; 81, 1382; 1995, 83, 1440; 1996, 51, 967; 73, 1294; 81, 1448; 1997, 28, 426; 93, 1557; 1998, 34, 487; 1999, 16, 271; 2000, 28, 167; 35, 222) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtunikukandidaat peab enne kohtunikuks nimetamist läbima julgeolekukontrolli.»;

3) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kaitsepolitseiamet edastab julgeolekukontrolli tulemusena kogutud andmed Riigikohtule, lisades oma arvamuse kohtunikukandidaadi vastavuse kohta riigisaladusele juurdepääsuloa saamise tingimustele.»

§ 2. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) vajadus anda arvamus kohtunikukandidaadi vastavuse kohta riigisaladusele juurdepääsuloa saamise tingimustele;»;

2) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) pärast käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 61 nimetatud arvamuse edastamist Riigikohtule.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json