Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 40, 255

Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. mai 2000. a otsusega nr 805

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseadust (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994,12, 200; 1995,12,119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908) täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

« § 191. Õppeasutuse nimi

(1) Õppeasutuse nimi ei või olla õppeasutuse eesmärgi, tegevuse, omaniku ega õigusliku vormi seisukohalt eksitav.

(2) Oma nimes võib sõna «rahvaülikool» kasutada täiskasvanutele vabahariduslikku koolitust korraldav või huvialaharidust võimaldav koolitusasutus, kellele Haridusministeerium on andnud koolitusloa.»

§ 2. Erakooliseaduse (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550) § 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Oma nimes võib sõna «rahvaülikool» kasutada täiskasvanutele vabahariduslikku koolitust korraldav või huvialaharidust võimaldav koolitusasutus, kellele Haridusministeerium on andnud koolitusloa.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json