Teksti suurus:

Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2000, 43, 272

Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri

Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri *
Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 173

Määrus kehtestatakse « Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Käesolev kaitse-eeskiri käsitleb vastavalt «Kaitstavate loodusobjektide seadusele» maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide ja arboreetumite (edaspidi park) kaitset ja kasutamist.

(2) Pargi kaitse eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

(3) Pargi maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud välispiiri kirjeldusega.

(4) Pargi maa-ala on piiranguvöönd.

(5) Pargi piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§2. Pargi valitseja

Pargi valitseja on asukohajärgses maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus.

§3. Kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on pargi piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) sätestatud korras.

§4. Liikumine pargis

(1) Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Park on avalikuks kasutamiseks ning omanikul ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni, välja arvatud õuemaal. Õuemaale pääseb omaniku loal.

(3) Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud majandus- ja hooldustöödel, järelevalve- ja päästetöödel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Pargi veekogudel on lubatud mootorita ujuvvahendiga liiklemine. Veemootorsõidukiga liiklemine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja tähistatud liiklusteel ning järelevalve- ja päästetöödel.

§5. Telkimine ja lõkke tegemine

Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud ning pargi valitsejaga kooskõlastatud paikades, sealjuures õuemaal omaniku loal.

§6. Rahvaürituste korraldamine

Pargis on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes pargi valitseja nõusolekul.

§7. Jahipidamine ja kalapüük

Pargis on lubatud harrastuslik kalapüük ja jahipidamine vastavalt «Kalapüügiseadusele» (RT I 1995, 80,1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92) ja «Jahikorralduse seadusele» (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953; 1997, 86, 1460; 1999, 54, 583; 95, 843).

§8. Valdaja kohustused

(1) Pargi valdaja on kohustatud hoolt kandma selle hea seisundi eest ning viivitamatult teatama pargi valitsejale kõikidest parki kahjustavatest ning kahjustada võivatest asjaoludest.

(2) Pargi ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks on pargis kohustuslikud kaitseala valitsejaga kooskõlastatud tööd nagu niitmine, puu- ja põõsarinde harvendamine ja kujundamine.

§9. Keelatud tegevused

(1) Pargi valitseja nõusolekuta on pargis keelatud:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) uute maaparandussüsteemide rajamine;
7) puhtpuistute kujundamine;
8) veekogude veetaseme muutmine;
9) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
10) uute ehitiste püstitamine;
11) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine.

(2) Pargis on keelatud maavarade ja maa-ainese kaevandamine ja jäätmete ladustamine.

§10. Teaduslikud välitööd

Teaduslikke välitöid pargis tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§11. Üksikobjekti kaitse

Parki jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§12. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Pargi valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või tegevuskava kooskõlastuse taotleja esitama valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

§13. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub 1. juulil 2000. a.

(2) Käesolev kaitse-eeskiri hakkab kaitsealuses pargis kehtima pärast Vabariigi Valitsuse määruse jõustumist, millega määrati kaitsealuse pargi välispiiri kirjeldus.
* Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979).

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json