Teksti suurus:

Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2000, 43, 273

Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused*

Vastu võetud 30.05.2000 nr 174

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994. a määrusega nr 462 «Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine» (RT I 1994, 94, 1610; 1996, 46, 890). Määrusega sätestatud kaitsealustele parkidele laieneb Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitseeeskiri».

§ 1.   Kärdla linnapark

  (1) Kärdla linnapark asub Hiiu maakonnas Kärdla linnas ning on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70.

  (2) Kärdla linnapargi välispiir (edaspidi piir) algab põhjaosas paigast, kus parki läbiv kraav ristub Posti tänavaga, sealt kulgeb piir piki Posti tänavat kuni ristumiseni Uue tänavaga. Idapiir paikneb piki Uut tänavat kuni Nuutri jõeni. Pargi lõunapiiriks on Nuutri jõgi ja läänepiiriks kuivenduskraav, mis algab Nuutri jõest ja kulgeb Posti tänavani.

§ 2.   Kärdla rannapark

  (1) Kärdla rannapark asub Hiiu maakonnas Kärdla linnas ning on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70.

  (2) Kärdla rannapargi välispiir (edaspidi piir) piirneb kaguosas Vabriku väljak 8 hoone välisseinaga, edasi aiaga. Lõunapiiriks on mustkattega Lubjaahju tänav, mis poolkaarega läheb üle läänepiiriks ja kulgeb piki seda tänavat kuni parkimisplatsini, sealt edasi piki kruusateed lääne-idasuunalise kruusateeni. Nimetatud tee on ühtlasi pargi põhjapiiriks, mis lõpeb paigas, kus idapiiriks olev aed ristub nimetatud teega.

§ 3.   Suuremõisa park

  (1) Suuremõisa park asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1959, 36, 182).

  (2) Suuremõisa pargi välispiir kulgeb põhjaosas mööda vana Suuremõisa–Käina maanteed, lääneosas aga mööda Suuremõisa–Salinõmme teed kuni Kärdla metskonna kvartalit 418 läbiva ida-läänesuunalise sihini, edasi mööda seda kuni jõeni, sealt piki sama kvartali põhjapiiri kuni Suuremõisa jõeni, siis mööda jõge lõuna suunas kuni kinnistuni A70. Lõunapiiriks on kinnistu A70 loodepiir kuni selle lõikumiseni pinnasteega. Alates pargi lõunaosast on idapiiriks pinnastee, mis kulgeb Suuremõisa asula puhastusseadmetest lähtuva kraavini, siis piki kinnikasvanud kraavi uuesti pinnasteeni, edasi mööda seda kuni lossihoovi läbiva teeni. Pargi koosseisu kuuluvad veel lossihoone taga asuv pargiosa, mida piirab paekivist müür, Heltermaa maantee äärde jääv tammeallee kuni kaupluseni 30 meetri ulatuses.

  (3) Pargi koosseisu jäävad järgmised kinnistud: Kooli A67, A81 pargi idapiiri ja jõe vahele jääv ala, A65 pargi idapiiri ja jõe vahele jääv ala, Käina metskonna kvartali 147 Salinõmme maanteest ida poole jääv osa, samuti põline riigimets.

§ 4.   Vaemla park

  (1) Vaemla park asub Hiiu maakonnas Käina vallas ning on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962. a otsusega nr 70.

  (2) Vaemla pargi välispiir kulgeb läänes piki Vaemla–Vaku maanteed, lõunapiiriks on Käina–Heltermaa maantee ja põhja- ning idapiiriks on pargi kuivenduskraav. Vaemla park asub endisel talumaal Vaemla A45.

§ 5.   Kolu park

  (1) Kolu park asub Järva maakonnas Türi vallas ning on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196.

  (2) Kolu pargi välispiir (edaspidi piir) kulgeb katastriüksuse 83601:001:0602 kirdenurgast mööda Lintsi jõe vasakut kallast kagu ja põhja suunas kuni loode-kagusuunalise kraavini, edasi mööda kraavi kagusse ja lõunasse ning mööda kraavi mõttelist pikendust katastriüksuse 83601:001:0600 lõunapiirini. Piir jätkub mööda nimetatud katastriüksuse lõunapiiri katastriüksuse 83601:001:0601 kagunurgani, mööda nimetatud katastriüksuse lõuna- ja läänepiiri katastriüksuse loodenurgani, edasi mööda katastriüksuse 83601:001:0600 läänepiiri katastriüksuse 83601:001:0602 edelanurgani ning mööda nimetatud katastriüksuse lõuna- ja idapiiri katastriüksuse kirdenurgani.

§ 6.   Lokuta park

  (1) Lokuta park asub Järva maakonnas Türi linnas ning on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196.

  (2) Lokuta pargi välispiir kulgeb mööda katastriüksuse 83701:001:0520 piiri, selle lõikumiskohalt Tehnika tänavaga, päripäeva kuni ristumiseni Tehnika tänavaga, edasi kulgeb pargi välispiir mööda Tehnika tänavat põhja kuni lõikumiseni katastriüksuse 83701:001:0520 piiriga.

§ 7.   Rõugu talupark-dendraarium

  (1) Rõugu talupark-dendraarium asub Järva maakonnas Kabala vallas ning on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 26. detsembri 1965. a otsusega nr 196.

  (2) Pargi välispiir (edaspidi piir) kulgeb katastriüksuse 27101:002:0141 loodenurgast kirdenurka ning sealt edasi mööda katastriüksuse piiri edela suunas kuni istutatud puude reani. Piir jätkub mööda puude rida kuni nimetatud katastriüksuse lõunapiirini, edasi kulgeb piir mööda katastriüksuse lõuna-, lääne- ja põhjapiiri kuni katastriüksuse loodenurgani.

§ 8.   Väinjärve park

  (1) Väinjärve park asub Järva maakonnas Koeru vallas ning on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196.

  (2) Väinjärve pargi välispiir kulgeb mööda katastriüksuse 31402:001:1100 piiri.

§ 9.   Räpina park

  (1) Räpina park asub Põlva maakonnas Räpina linnas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

  (2) Räpina pargi välispiir kulgeb lääne-, põhja- ja idaosas Võhandu jõe lõunakaldal, lõunapiiriks on Pargi tänav ja samalt tänavalt Räpina Kõrgema Aianduskooli peahoone idapoolsest otsast peahoone taha suunduv asfalteeritud kõnnitee kuni peahoone loodenurga juures lõikuva asfalteeritud kõnniteeni ning edasi mööda seda Võhandu jõe suunas kuni veepiirini.

§ 10.   Erastvere park

  (1) Erastvere park asub Põlva maakonnas Kanepi vallas ning on kaitse alla võetud Põlva Rajooni TSN Täitevkomitee 29. märtsi 1972. a otsusega nr 29.

  (2) Pargi välispiir (edaspidi piir) on Erastvere järve lääne-, põhja- ja idakallas ümber järve kuni Erastvere hooldekodu õuemaa läänepiirini järve lõunakaldal. Sealt kulgeb piir lõuna suunas mööda õuemaa läänepiiri kuni lõikumiseni õuest lähtuva ida-läänesuunalise kõnniteega, sealt edasi mööda kõnniteed lääne suunas kuni puuviljaaia loodenurgani, kust edasi lõuna suunas mööda puuviljaaia läänepiiri ja kinnistu 28502:004:0732 läänepiiri kuni Kanepi–Põlva maanteeni. Edasi kulgeb piir lääne suunas mööda maantee teemaa põhjapoolset serva kuni ristumiseni asfaltteega, sealt mööda selle teemaa kirdepoolset serva loode suunas kuni ristumiseni Tartu–Võru maanteega ja mööda nimetatud maantee teemaa idapoolset serva põhja suunas kuni kinnistuni 28501:004:0511. Sealt kulgeb piir mööda kinnistupiiri ida suunas kuni Erastvere järveni. Pargi koosseisu kuuluvad alleed hooldekodusse viiva sissesõidutee ääres.

§ 11.   Kõpu park

  (1) Kõpu park asub Viljandi maakonnas Kõpu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Kõpu pargi välispiir kulgeb Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteelt (tugimaantee nr 56) itta, mööda külateed, edasi mööda pargiteed põhja, seejärel mööda pargiteed itta ja põhja ning läände kuni Viljandi–Kilingi-Nõmme maanteeni. Pargi juurde kuulub tammeallee Supsi suunas.

§ 12.   Kärstna park

  (1) Kärstna park asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Kärstna pargi välispiir kulgeb Viljandi–Suislepa maanteelt mööda Mustla–Tõrva maanteed põhja, seejärel mööda Mustla–Viljandi maanteed edelasse kuni Viljandi–Suislepa maanteeni. Pargi juurde kuulub ka pärna-tamme-vahtraallee pargi põhjaosas Viljandi–Suislepa maantee ääres 1 km ulatuses.

§ 13.   Olustvere park

  (1) Olustvere park asub Viljandi maakonnas Olustvere vallas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

  (2) Pargi välispiir kulgeb Olustvere teelt (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 113) mööda pargi ja asula vahelist teed kirdesse, mööda pargiteed põhja kuni tiigini ning edasi mööda pargiteed itta ja lõunasse (ümber tiigi), seejärel mööda sõidetavat teed läände kuni ristumiseni Olustvere teega. Pargi juurde kuuluvad ka tamme-pärna-vahtraalleed Olustvere jaama tee (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 118) ääres kuni endise Olustvere raudteejaamani ning pargist lõuna suunas mööda Olustvere teed kuni Imavere–Viljandi–Nuia maanteeni, pargist põhja suunas mööda Olustvere teed kuni kirdesse suunduva taluteeni.

§ 14.   Polli park

  (1) Polli park asub Viljandi maakonnas Karksi vallas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

  (2) Pargi välispiir kulgeb Karksi-Nuia–Halliste teelt (Eesti riigimaanteede loetelus tee nr 24 188) mööda külavaheteed põhja, mööda pargiteed kirdesse, seejärel mööda pargiteed lõunasse pöördudes ida suunas, seejärel mööda külateed lõunasse Karksi-Nuia–Halliste teeni.

§ 15.   Tarvastu metsapark

  (1) Tarvastu metsapark asub Viljandi maakonnas Tarvastu vallas ning on kaitse alla võetud Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1.

  (2) Metsapark asub saarel, piirnedes põhjast, läänest ja lõunast Tarvastu jõega, idast Linnaveske A22 maaüksusega.

§ 16.   Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.


* Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979).

Mart LAAR
Peaminister

Heiki KRANICH
Keskkonnaminister

Tiit LAJA
Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json