Teksti suurus:

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2006
Avaldamismärge:

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2002 nr 89
RT I 2002, 24, 141
jõustumine 08.03.2002

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
18. 06. 2002 nr 199 (
RT I 2002, 52, 334) 29. 06. 2002
10. 09. 2002 nr 291 (
RT I 2002, 77, 459) 20. 09. 2002
5. 08. 2003 nr 211 ( RT I 2003, 57, 382) 15.08.2003
9. 03. 2004 nr 63 (RT I 2004, 14, 99) 18.03.2004

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88) § 13 lõike 5 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 32 lõike 1 alusel.

1. peatükk

KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI ASUTAMINE

 

§1. Registri asutamine ja ametlik nimi

Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Kalalaevade riiklik register» (edaspidi register).

§2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav ja volitatud töötleja on Keskkonnaministeerium.

[RT I 2002, 77, 459 - jõust. 20. 09. 2002]

 

2. peatükk

«KALALAEVADE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu

Üldsätted

 

§3. Registri asutamise ja pidamise eesmärk

Registri asutamise ja pidamise eesmärk on Eesti riigilipu all sõitvaid või Eesti laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud kalalaevu puudutavate andmete kogumine, töötlemine ja väljastamine kalavarude kaitse ja säilitamise eesmärgil ning kalapüügi korraldamiseks ja püügivõimsuse kontrollimiseks.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§4. Registri pidamise viis ja registri struktuur

(1) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja registriandmed säilitatakse digitaalselt ja paberkandjal.

(2) Register on ühetasandiline.

(3) Registri koosseisu kuuluvad:
1) kalalaevade andmebaas digitaalkujul, mis sisaldab määruses nimetatud andmeid registrisse kantud kalalaevade kohta;
2) kanderaamat;
3) registritoimikud;
4) registri arhiiv.

(4) Kanderaamatusse tehakse kanne andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise aja, registriandmete esitaja ning andmete saaja ja registrisse vastuvõetud andmete kohta.

(5) Registritoimikus hoitakse laeva registreerimisega seotud dokumente: andmete esitajale ja teistele isikutele väljastatud kirjade ja dokumentide ärakirju ning andmete alusdokumente. Registritoimikus hoitakse ka registrisse kantud andmete muutmise ja kalalaeva registrist kustutamise avaldusi ning sellega seotud dokumente.

(6) Registri arhiivis säilitab volitatud töötleja registrist kustutatud laevade andmeid digitaalse andmebaasina ja toimikutena.

 

2. jagu

Andmete registrisse kandmine

 

§5. Andmete esitaja

Registrisse andmete esitaja (edaspidi andmete esitaja) on kalalaeva omanik või tema poolt kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, on andmete esitajaks ka laeva kasutusvaldaja või väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul reeder (edaspidi valdaja).

§6. Registrisse kantavad andmed

(1) Laevakinnistusraamatu ja väikelaevaregistri andmete alusel kantakse kalalaevade registrisse järgmised andmed:
1) laeva registreerimisnumber;
2) laeva nimi;
3) kodusadam;
4) raadiokutsung;
5) pardanumber;
6) üldpikkus;
7) perpendikulaaride vaheline pikkus;
8) kogumahutavus;
9) peamasina võimsus;
10) laevakere materjal;
11) ehitamise aasta ja koht ning ehitaja ;
12) laeva omaniku nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood;
13) laevakinnistusraamatusse kantud laeva valdaja nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood.

(2) Laeva omaniku või tema esindaja või laeva valdaja või tema esindaja poolt volitatud töötlejale esitatud andmete alusel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kalapüügivahendi tüüp;
2) abimasina võimsus;
3) väikelaevaregistrisse kantud laeva valdaja nimi, elu- või asukoht, registreerimisnumber või isikukood;
4) segment, kuhu kalalaeva soovitakse kanda.

(3) Vastavalt määruse või muude «Kalapüügiseaduse» alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele kannab volitatud töötleja registrisse järgmised andmed:
1) ajakohastamise põhjus;
2) registri sisenumber;
3) registreeriv riik;
4) lipuriik;
5) kasutuselevõtu kuupäev;
6) laevastiku osa;
7) sündmuse kuupäev;
8) mahakandmise toetusskeem;
9) importiv või eksportiv riik.

(4) Andmete määratlus, välja laius ja joondamine on toodud määruse lisas.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§7. Andmete alusdokumendid

(1) Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks alusdokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
1) kirjalik avaldus, mis on laeva omaniku või tema esindaja või laeva valdaja või tema esindaja poolt allkirjastatud ja mis sisaldab järgmisi andmeid: kalalaeva omaniku ja tehingust tuleneva esinduse puhul ka tema esindaja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid, kui laev on teise isiku õiguspärases valduses, valdaja ja tehingust tuleneva esinduse puhul ka tema esindaja nimi, aadress ja sidevahendite numbrid, registrisse kantava kalalaeva nimi ja pardanumber, segment, kuhu laeva soovitakse kanda, andmed kalalaeval kasutatavate kalapüügivahendite kohta (lisa tabel 3) ning abimasina võimsus. Esinduse puhul tuleb esitada ka volikiri;
2) kui väikelaevaregistrisse kantud laev on teise isiku õiguspärases valduses - valduse üleandmist tõendav dokument;
3) laevakinnistusraamatu või väikelaevaregistri väljavõte - esitatakse juhul, kui §-s 8 nimetatud ristkasutust ei toimu.

(2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreerib volitatud töötleja andmete registrisse kandmise aluseks olevate alusdokumentide kohta järgmised andmed:
1) number;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§8. Andmete ristkasutus

Paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud andmete registrisse kandmiseks ning registrisse kantud andmete kontrolliks toimub andmete ristkasutus Veeteede Ametiga ning laevakinnistusraamatu elektroonilise pidamise korral Justiitsministeeriumi Registrikeskusega.

§9. Kalalaeva registrisse kandmine

(1) ja (2) [kehtetud - RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

(3) Kalalaeva registrisse kandmiseks esitab laeva omanik või valdaja taotluse, mis koosneb § 7 lõike 1 punktis 1 ja väikelaevaregistrisse kantud laeva puhul, mis on teise isiku õiguspärases valduses, ka § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusdokumendist.

(31) Lõikes 3 nimetatud taotlus esitatakse registrile paberkandjal või digitaalselt. Taotluse esitamisel digitaalselt peab taotlusel olema digitaalallkiri.

(4) Andmete esitaja võib esitada § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendi ametlikult kinnitatud koopia.

(5) Volitatud töötleja registreerib saabunud taotluse ja kontrollib selle vastavust nõuetele ning esitatud andmete õigsust viieteistkümne päeva jooksul taotluse esitamisest. Kui volitatud töötleja tagastab taotluse puuduste kõrvaldamiseks, peatub käesolevas lõikes nimetatud tähtaeg puuduste kõrvaldamise ajaks.

(6) Volitatud töötlejal on õigus teha andmete esitajale järelepärimisi, kui tal on tekkinud põhjendatud kahtlus esitatud andmete õigsuses. Kui taotlus ei vasta lõike 3 või 4 nõuetele, määrab volitatud töötleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui kümme päeva. Taotluses esinevad puudused ning puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja teeb volitatud töötleja taotlejale teatavaks posti teel.

(7) Kui kalalaeva omanik või valdaja ei ole kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi lõikes 6 nimetatud teates märgitud tähtpäevaks, jätab volitatud töötleja taotluse läbi vaatamata.

(8) Kümne tööpäeva jooksul nõuetele vastava taotluse volitatud töötlejani jõudmise päevast arvates teeb volitatud töötleja otsuse kalalaeva registrisse kandmise või registrisse kandmisest keeldumise kohta. Kalalaeva registrisse kandmisest võib keelduda «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 13 loetletud asjaoludel.

(9) Volitatud töötleja edastab taotlejale ärakirja kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Kalalaeva registrisse kandmise otsust asendab kalalaevatunnistus, mis antakse välja «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§10. [kehtetu - RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§11. Registri andmete õigsus

Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab registriandmete esitaja.

§12. Andmete õiguslik tähendus

(1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

(2) Seaduses sätestatud juhul on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.

 

3. jagu

Registri sisenumber

 

§13. Registri sisenumber

(1) Kalalaeva esmakordsel registreerimisel annab volitatud töötleja kalalaevale registri sisenumbri (edaspidi registrinumber).

(2) Registrinumber on unikaalne. Kord kasutusele võetud registrinumbrit ei tohi muuta ega anda teisele kalalaevale.

(3) Registrinumber moodustatakse kaheteistkümnekohalise eesti tähestiku suurtähtede EST ja numbrite kombinatsioonina. Esimesed kuus numbrit tähistavad laeva registreerimise kuupäeva ning viimased kolm numbrit laeva registreerimise järjekorda jooksvas kuus.

 

4. jagu

Registrisse kantud andmete muutmine ja parandamine, kalalaeva registrist kustutamine

 

§14. Registrisse kantud andmete muutmine

(1) Andmete esitaja on kohustatud volitatud töötlejat kirjalikult teavitama § 6 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest 7 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Teate võib esitada ka digitaalselt digitaalallkirjastatuna.

(2) Kui väikelaevaregistrisse kantud laev antakse teise isiku õiguspärasesse valdusesse või vahetub valdaja, edastab andmete esitaja koos andmete muutumise teatega § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud alusdokumendi ametlikult kinnitatud koopia.

(3) Volitatud töötleja teeb muudatused registrisse kantud andmetes 10 päeva jooksul lõikes 1 nimetatud teate kättesaamisest, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhul.

(4) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale täiendavate andmete saamiseks järelepärimisi. Sel juhul pikeneb lõikes 3 nimetatud tähtaeg järelepärimise esitamisest vastuse saamiseni kulunud aja võrra.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§15. Registrisse kantud andmete parandamine

(1) Juhul kui registrisse kantud andmed erinevad alusdokumentides märgitud andmetest, parandab volitatud töötleja viivitamatult registrisse kantud andmed.

(2) Juhul kui andmete ristkasutuse tulemusel selgub, et registrisse kantud andmed ei vasta laevakinnistusraamatusse või väikelaevaregistrisse kantud andmetele, teavitab volitatud töötleja sellest viivitamatult kalalaeva omanikku ning vastava registri pidajat. Andmete mittevastavuse põhjuse selgitab välja volitatud töötleja.

§16. Kalalaeva kustutamine registrist

(1) Kalalaev kustutatakse registrist «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 14 sätestatud juhtudel.

(2) Kalalaeva kustutamisel registrist tehakse vastav kanne digitaalses andmebaasis ja registrist kustutatud kalalaeva andmed säilitatakse registri arhiivis.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

 

5. jagu

Juurdepääs registrisse kantud andmetele, järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimine

 

§17. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registrisse kantud andmed on avalikud.

(2) Registrist väljastatakse andmeid andmete taotleja kirjaliku taotluse alusel väljatrükina paberkandjal või digitaalselt vastavalt andmete taotleja soovile.

(3) Andmed väljastab volitatud töötleja 5 tööpäeva jooksul, arvates taotluse kättesaamise päevast.

(4) Volitatud töötleja registreerib andmete väljastamise aja ja andmete saaja.

(5) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§18. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§19. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarverealt.

§20. Registri likvideerimise kord

Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või säilitamiseks riiklikku arhiivi.

 

3. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 

§21. Registri pidamise alustamine

Keskkonnaministeerium alustab «Kalalaevade riikliku registri» pidamist määruse jõustumise päeval.

§22. Kalalaevade segmentidesse kandmine

(1) Määruse jõustumise ajaks registrisse kantud laevade segmentidesse kandmiseks teeb registri volitatud töötleja vastava kirjaliku järelepärimise laeva omanikule või valdajale. Järelepärimises näitab volitatud töötleja segmendi, kuhu laev registrisse kantud andmete alusel tuleks kanda ning määrab tähtaja vastuväidete esitamiseks, mis ei või olla lühem kui 10 päeva.

(2) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga nõustub või kui ta määratud tähtajaks vastuväiteid ei esita, kannab volitatud töötleja laeva järelepärimises näidatud segmenti.

(3) Kui kalalaeva omanik või valdaja segmendiga ei nõustu, peab ta esitama taotluse kalalaeva kandmiseks enda määratud segmenti. Volitatud töötleja võib keelduda kalalaeva sellesse segmenti kandmisest «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 13 punktis 1 sätestatud juhul. Taotluse menetlemisel kohaldatakse §-s 9 sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

§23. Paragrahvi 6 lõike 4 muutmine

Alates 1. maist 2004. a kehtib § 6 lõige 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Andmete määratlus, välja laius ja joondamine on toodud Euroopa Liidu Komisjoni määruse 98/2090/EÜ (EÜT L 266, 01.10.1998, lk 0027–0035) lisas 1.»

[RT I 2004, 14, 99 - jõust. 18. 03. 2004]

 

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus 92/3760/EMÜ (EÜT L 389, 31.12.1992, lk 1) ning Euroopa Liidu Komisjoni määrus 98/2090/EÜ (EÜT L 266, 01/10/1998 lk 0027-0035); 839/2002/EÜ (EÜT L 134, 22.05.2002, lk 5–8)

[RT I 2003, 57, 382 – jõust. 15.08.2003] 

 

[määruse lisa kehtib kuni 30.04.2004]

 Vabariigi Valitsuse
28. veebruari 2002. a
  määruse nr 89
lisa

Tabel 1 - Registriandmete määratlus

 

Välja nimi

Laius

(kohtade arv)

Joondamine

Määratlus ja märkused

Ajakohastamise põhjus

3

-

deklaratsiooni tüüpi määratlev kood (vt tabel 2)

Registri sisenumber

12

vasakul

riik (alfa-3 ISO kood, EST), millele järgneb kordumatu tunnus (9 märki)

Registreeriv riik

3

-

riik (alfa-3 ISO kood), kus laev on registreeritud kalapüügiks (EST)

Lipuriik

3

-

riik (alfa-3 ISO kood), kelle lipu all laev seilab (EST)

Laeva registreerimisnumber

14

vasakul

laeva registreerimisnumber on laevale laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris registreerimisel antud registrinumber

Laeva nimi

40

vasakul

 

Kodusadam

5

vasakul

kodeeritud

Raadiokutsung

7

vasakul

rahvusvaheline raadiokutsung (International Radio Call Signal - IRCS)

Pardanumber

14

vasakul

 

Kalapüügivahendi tüüp 1

3

vasakul

kasutatav püügivahend, vastavalt FAO (Food and Agricultural Organization, e.k Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon, edaspidi FAO) rahvusvahelisele koodisüsteemile (vt tabel 3)

Kalapüügivahendi tüüp 2

3

vasakul

iga teine kasutatav püügivahend vastavalt FAO rahvusvahelisele koodisüsteemile (vt tabel 3)

Kalapüügivahendi tüüp 3

3

vasakul

iga kolmas kasutatav püügivahend vastavalt FAO rahvusvahelisele koodisüsteemile (vt tabel 3)

Üldpikkus

5

paremal

sentimeetrites

Perpendikulaaride vaheline pikkus

5

paremal

sentimeetrites

Kogumahutavus, mõõdetud vastavalt 1969. a Londoni laevade mõõtmise konventsioonile või Eesti Vabariigis laevade mõõtmisele kehtestatud nõuetele

7

paremal

kuni sajandiktonnini

Kogumahutavus, mõõdetud vastavalt Oslo konventsioonile

7

paremal

kuni sajandiktonnini

Kogumahutavus, mõõdetud vastavalt muule standardile

7

paremal

kuni sajandiktonnini

Peamasina võimsus

7

paremal

kuni sajandikkilovatini

Abimasina võimsus

7

paremal

kuni sajandikkilovatini - kogu monteeritud võimsus, mis ei sisaldu peamasina võimsuses

Laevakere materjal

1

-

materjal, millest on tehtud laevakere (vt tabel 4)

Kasutuselevõtu kuupäev

8

-

kuupäev (aasta, kuu, päev) - selleks loetakse kalalaevade registrisse kandmise kuupäev

Ehitamise aasta

4

-

määrab laeva vanuse, märgitakse juhul, kui kasutuselevõtu kuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata

Laevastiku osa (segment)

3

vasakul

näitab, millisesse laevastiku ossa laev kuulub

Importiv/eksportiv riik

3

-

importiva või eksportiva riigi alfa-3 ISO kood

Sündmuse kuupäev

8

-

kuupäev (aasta, kuu, päev), kui sündmus (laevade loendus, laeva kasutuselevõtt, andmete parandamine, kustutamine jne) toimub

Mahakandmise toetusskeem

1

-

vt tabel 5

Valdaja nimi

50

vasakul

laeva valdaja:
füüsilise isiku puhul perekonna- ja eesnimi, juriidilise isiku puhul ärinimi

Valdaja aadress

100

vasakul

vaba tekstina: tänav, maja ja/või korteri number, sihtnumber, linn, riik.
Kui valdaja on omanik, täidetakse ainult omanikku puudutavad lahtrid

Omaniku nimi

50

vasakul

laeva omanik:
füüsilise isiku puhul perekonna- ja eesnimi, juriidilise isiku puhul ärinimi

Omaniku aadress

100

vasakul

vaba tekstina: tänav, maja ja/või korteri number, sihtnumber, linn, riik

Ehitamise koht

100

vasakul

vaba tekstina: ehitaja, linn ja riik, kus laeva kere ehitati

[RT I 2004, 14, 99 – jõust. 18.03.2004]

Tabel 2 - Ajakohastamise põhjuste koodid

Nimetus

Kood

Loendus

XXX

Kasutuselevõtt kalapüügil (uued laevad)

CST

Kasutuselevõtt kalapüügil (tegevuse muutmine)

CHA

Laeva ümberehitamine

MOD

Kasutuselevõtt kalapüügil importimise tõttu

IMP

Kalapüügilt kõrvaldamine eksportimise tõttu

EXP

Kalapüügilt kõrvaldamine kalapüügitegevuse peatumise tõttu riigis

RET

Kalapüügilt kõrvaldamine hävimise tõttu

DES

Eelnevalt deklareeritud sündmuse parandus

COR

Eelnevalt deklareeritud sündmuse kustutamine

DEL

[RT I 2003, 57, 382 – jõust. 15.08.2003]

Tabel 3 - Kalapüügivahendite koodid

Nimetus

Kood

Veetavad püünised:

 

traallaudadega põhjatraalnoot

OTB

piimtraalnoot

TBB

kaksikpõhjatraal

PTB

ankurdatud põhjanoot

SDN

ankurdamata põhjanoot

SSC

kaldanoot

SB

tragi

DRB

põhjatraalnoot koorikloomade püüdmiseks

CTB

traallaudadega pelaagiline traalnoot

OTM

pelaagiline kaksiktraal

PTM

muud veetavad püünised

OTG

Seisev- ja muud püünised:

 

seinnoot

PS

seisev nakkevõrk

GNS

triiviv nakkevõrk

GND

abar

GTR

põhjaõngejada

LLS

triivõngejada

LLD

lõks (torbik)

FPO

veetav õngeliin

LH

elussöödaga püügivahend

BTF

muud seisevpüünised ja muud püünised

OFG

Tabel 4 - Laevakere materjali koodid

Nimetus

Kood

Puit

1

Metall

2

Klaaskiud/plast

3

Muu

4

Tabel 5 - Mahakandmise tüübi koodid

Nimetus

Kood

Mahakandmine avaliku abiga

1

Mahakandmine avaliku abita, ei ole seotud uue võimsuse kasutuselevõtuga

2

Mahakandmine avaliku abita, on seotud uue võimsuse kasutuselevõtuga

3

 


 

/otsingu_soovitused.json