Teksti suurus:

Rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 47, 287

Rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuni 2000. a otsusega nr 814

I. Rahvusooperi seaduses (RT I 1997, 93, 1558) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 9:

1) lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) määrab kindlaks peadirektori ja loomingulise juhi töötasu ning peadirektori asendamise korra;».

§ 2. Paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Peadirektori ametikoha täitmise kord sätestatakse rahvusooperi põhikirjas. Peadirektoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu nõukogu esimees. Tööleping sõlmitakse kuni viieks aastaks.»

§ 3. Paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Loomingulise juhi ametikoha täitmise kord sätestatakse rahvusooperi põhikirjas. Loomingulise juhiga sõlmib ja lõpetab töölepingu nõukogu esimees. Tööleping sõlmitakse kuni viieks aastaks.»

§ 4. Paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Õigused ja kohustused

(1) Käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 nimetatud rendilepingute lõpetamisest tekkinud kahju hüvitatakse rentnikele kahe kuu jooksul rentniku poolt ruumide vabastamise päevast arvates. Hüvitise suurus määratakse kindlaks poolte kokkuleppel, kuid see ei või olla suurem kui lepingus sätestatud kolme kuu rent.

(2) Kui rahvusooper on sõlminud endise rentnikuga uue rendilepingu, ei ole rentnikul õigus nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kahju hüvitamist.»

II. Rakendussätted

§ 5. Kui rahvusooperi seaduse § 20 lõike 2 alusel ennetähtaegselt lõppenuks loetud rendilepingute järgsed rentnikud, kellega rahvusooper ei ole pärast rahvusooperi seaduse jõustumist sõlminud uut kirjalikku rendilepingut, ei vabasta renditavaid ruume viie kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates, kaotavad nad õiguse nõuda hüvitist.

§ 6. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json