Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 12, 12^1, 16 ja 17 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 47, 288

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 12, 12^1, 16 ja 17 muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuni 2000. a otsusega nr 815

I. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 12 lõike 8 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ehitis loetakse endisel individualiseeritaval kujul säilinuks, kui kapitaalremondi või ümber-, peale-, alla- või juurdeehituse tõttu lisandunud väärtus ei ületa 1/4 ehitise koguväärtusest;
2) ehitist ei loeta endisel individualiseeritaval kujul säilinuks, kui kapitaalremondi või ümber-, peale-, alla- või juurdeehituse tõttu lisandunud väärtus moodustab vähemalt 3/4 ehitise koguväärtusest;».

§ 2. Paragrahvi 121 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Üürnikel on tagastatud elamu, vastava kinnistu või nende osa võõrandamisel ühine ostueesõigus. Tsiviilkäibes oleva reaalosa võõrandamisel on ostueesõigus selle reaalosa üürnikul. Ostueesõigus ei kehti võõrandamisel abikaasale, alanejatele sugulastele, vanematele, õdedele ja vendadele ning nende alanejatele sugulastele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele asjaõigusseaduse sätteid.»

§ 3. Paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kui tagastatavaks varaks on elamu ja selle juurde kuuluv maa või ehitise omaniku poolt kasutatav maa, mida maa ostueesõigusega erastamisel ei loeta ehitise teenindamiseks vajaliku maa hulka, on õigustatud subjektil õigus kuni tagastamisotsuse vastuvõtmiseni muuta tagastamistaotlus kompenseerimistaotluseks.»

§ 4. Paragrahvi 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Omandireformi õigustatud subjektiks oleval isikul ei ole õigust nõuda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist selle vara osas, mis on juba tagastatud või kompenseeritud, välja arvatud juhul, kui on tuvastatud, et vara on ilma õigusliku aluseta tagastatud või kompenseeritud teisele isikule.»

II. § 5. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 lõikes 10 sätestatule vastavate ostu-müügi- ja kinkelepingute puhul, mis on sõlmitud enne käesoleva seaduse jõustumist, rakendatakse ostueesõigust enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud alustel ja korras.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json