Teksti suurus:

Riikliku statistika seaduse ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 47, 289

Riikliku statistika seaduse ja kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuni 2000. a otsusega nr 816

§ 1. Riikliku statistika seaduses (RT I 1997, 51, 822) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 4:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Riiklike statistiliste vaatluste põhikorraldajatel on õigus otse suhelda kõigi valitsusasutustega statistiliste vaatluste korraldamise küsimustes.»;

2) lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Vabariigi Valitsus kinnitab riiklike statistiliste vaatluste korraldamisel kasutatavad klassifikaatorid.»

(2) Paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Andmekogude volitatud töötlejad on kohustatud Statistikaametiga kooskõlastama andmekogude andmete struktuuri, definitsioonid ja kasutatavad klassifikaatorid.»

(3) Paragrahvis 8:

1) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 5 asendatakse sõnad «lõikeid 1–4» sõnadega «lõikeid 1–3»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

(4) Paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1998, 82–84, 1385; 111, 1834; 1999, 4, 53; 16, 271; 57, 595; 95, 845; 2000, 29, 170 ja 173; 35, 222) § 49 lõike 3 esimest lauset täiendatakse sõnadega «, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json