Teksti suurus:

Loomakaitseseaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 301

Loomakaitseseaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2000. a otsusega nr 826

§ 1. Loomakaitseseaduses (RT 1992, 50, 617; RT I 1996, 49, 953; 1998, 13, 163; 40, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse mõistega järgmises sõnastuses:

««loomavõitlus» – looma ja looma või inimese ja looma vaheline võitlus, mis korraldatakse meelelahutuslikul eesmärgil ja mille tagajärjel loom võib hukkuda, saada vigastada või kannatada piina.»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 9 täiendatakse pärast sõna «korraldamine» sõnadega «ja loomade treenimine loomavõitlusteks»;

3) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Füüsilise isiku vastutus

Käesolevat seadust rikkunud füüsiline isik kannab kriminaal- või haldusvastutust seadusega sätestatud korras.»;

4) seadust täiendatakse §-dega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« § 9. Juriidilise isiku vastutus

Juriidilise isiku poolt käesolevas seaduses sätestatud:
1) loomavõitluse korraldamise eest – määratakse sõltuvalt asjaoludest rahatrahv kuni 125 000 krooni;
2) looma suhtes muu lubamatu teo toimepanemise eest – määratakse sõltuvalt asjaoludest rahatrahv kuni 75 000 krooni;
3) looma hukkamise eest alaealise juuresolekul – määratakse sõltuvalt asjaoludest rahatrahv kuni 100 000 krooni.

§ 10. Menetlus juriidilise isiku õiguserikkumise asjas

(1) Käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud haldusõiguserikkumiste asjades on asja arutamise ja karistuse määramise õigus:
1) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril, tema asetäitjal, peadirektori volitatud järelevalveametnikul, Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhil ja tema asetäitjal;
2) kohaliku omavalitsuse volikogu volitatud ametnikul;
3) politseiametnikul;
4) halduskohtunikul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud ametnikel on õigus määrata rahatrahv kuni 10 000 krooni. Sellest suurema rahatrahvi võib määrata halduskohtunik.

(3) Käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud haldusõiguserikkumiste asjades on protokolli koostamise õigus:
1) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril, tema asetäitjal, Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhil, tema asetäitjal ja järelevalveametnikul;
2) kohaliku omavalitsuse volikogu volitatud ametnikul;
3) politseiametnikul.

(4) Haldusõiguserikkumise protokollis märgitakse:
1) selle koostamise aeg ja koht;
2) asutuse nimi ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
3) protokolli koostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
4) õiguserikkujast juriidilise isiku nimi ja aadress;
5) õiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
6) õiguserikkumise koht, aeg ja kirjeldus;
7) viide seadusesättele, mis näeb ette vastutuse selle õiguserikkumise eest;
8) tunnistajate seletused, ekspertiisi ja analüüsi andmed ning muu õiguserikkumist tõendav materjal;
9) õiguserikkuja esindaja seletus ja märge, et õiguserikkuja esindajale on tutvustatud tema õigust kasutada õigusabi;
10) vajaduse korral muud andmed.

(5) Protokollile kirjutavad alla selle koostanud ametnik ja õiguserikkuja esindaja. Kui õiguserikkuja esindaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse protokolli selle kohta märge. Protokollile lisatakse õiguserikkuja esindaja kirjalikud märkused protokolli ja sellele allakirjutamisest keeldumise kohta.

(6) Kui õiguserikkuja on juriidilise isiku ametiisik, võib selle rikkumise asjas määrata karistuse füüsilisele isikule ja juriidilisele isikule samaaegselt seadusega ettenähtud korras.

(7) Menetlus juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247) sätestatud korras.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247) § 65 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 65. Loomakaitseseaduse nõuete rikkumine

(1) Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses.

(2) Looma hukkamise eest alaealise juuresolekul – määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.»

§ 3. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247) § 1951 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1951. Loomade julm kohtlemine

Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest, kui süüdlase suhtes on samasuguse teo eest kohaldatud halduskaristust, või samasuguse teo eest avalikus kohas – karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.»

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json