Teksti suurus:

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 305

Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2000. a otsusega nr 830

§ 1. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 21 lõike 3 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõnu «riigi keskkonnakaitseinspektor,» sõnadega «kodakondsus- ja migratsiooniametnik,»;

2) paragrahv 78 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvides 168 ja 1681 asendatakse sõna «interneerimislaager» sõnaga «väljasaatmislaager» vastavas käändes ja sõna «interneeritu» sõnaga «väljasaadetav» vastavas käändes;

4) paragrahvi 171 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 171. Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimine ja töötamine»;

5) paragrahvi 171 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eestis ebaseadusliku» sõnadega «ilma seadusliku aluseta Eestis»;

6) paragrahvi 171 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Eestis ebaseaduslikult» sõnadega «Eestis ilma seadusliku aluseta»;

7) paragrahvi 171 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ilma tööloata välismaalase töölevõtmise eest Eestis juhul, kui tööluba on nõutav – määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni viisteist ööpäeva.»;

8) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Välismaalase ilma tööloata töötamise eest Eestis juhul, kui tööluba on nõutav, – määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni viisteist ööpäeva.»;

9) paragrahvi 171 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 1844 tunnistatakse kehtetuks;

11) seadustikku täiendatakse §-ga 1847 järgmises sõnastuses:

« § 1847. Isikut tõendavate dokumentide seaduse rikkumine

Isikut tõendavasse dokumenti kantud andmete muutumisest või dokumendi kasutamiskõlbmatuks muutumisest, kaotsiminekust või hävimisest dokumendi välja andnud valitsusasutuse mitteteavitamise eest dokumendi kasutaja poolt – määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses.»;

12) paragrahvist 186 jäetakse välja arv «78»;

13) paragrahvi 191 lõikes 1 asendatakse arv «1844» arvuga «1847»;

14) paragrahvi 209 lõike 2 punktis 1 toodud loetelu täiendatakse arvudega «532, 661»;

15) paragrahvist 228 jäetakse välja arv «78» ja lõike 1 punktis 9 asendatakse sõnad «Vanglate Amet» sõnadega «Justiitsministeerium ja vanglad»;

16) paragrahvi 235 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Halduskohtunik teeb väljasaatmise otsuse käesolevas seadustikus sätestatud korras.»

§ 2. Kriminaalkoodeksis (RT I 1992, 20, 287 ja 288; 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247) asendatakse §-des 1765, 1772 ja 1773 sõna «interneerimislaager» sõnaga «väljasaatmislaager» vastavas käändes ja sõna «interneeritu» sõnaga «väljasaadetav» vastavas käändes.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json