Teksti suurus:

Tsiviilõhusõidukite riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 310

Tsiviilõhusõidukite riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2000 nr 194

Tsiviilõhusõidukite riiklik register asutatakse ja registri pidamise põhimäärus kinnitatakse « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 55) § 32 lõike 1 ja « Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376) § 16 lõike 3 alusel.

1. peatükk
REGISTRI ASUTAMINE

§1. Registri nimi

Asutada riiklik register ametliku nimega «Tsiviilõhusõidukite riiklik register».

§2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

«Tsiviilõhusõidukite riikliku registri» (edaspidi register) vastutav töötleja on Teede- ja Sideministeerium ja volitatud töötleja Lennuamet.

§3. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on tsiviilõhusõidukite andmete koondamine ja töötlemine õhusõidukite registreerimiseks ja nende identifitseerimiseks.

2. peatükk
«TSIVIILÕHUSÕIDUKITE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

§4. Registri pidamiseks vajalikud andmed

Registri volitatud töötleja võib registrisse kanda andmeid tsiviilõhusõidukite kohta.

§5. Õhusõiduki käitamine

Tsiviilõhusõiduki käitamiseks tuleb õhusõiduki andmed kanda registrisse.

§6. Registri koosseis

Register on ühetasandiline andmekogu.

§7. Registri töötlemine

Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud ja käsitsi andmetöötlust.

§8. Registri objektid
1) registri elektrooniline kanderaamat (edaspidi kanderaamat);
2) objekti toimikud (edaspidi toimik);
3) infotehnoloogiline andmebaas;
4) registri lisa;
5) registri arhiiv.

§9. Kanderaamatu kanded

Õhusõiduki kohta märgitakse kanderaamatusse järgmised andmed:
1) õhusõiduki registreerimisnumber;
2) õhusõiduki riiklik registreerimistunnus;
3) registreerimise kuupäev;
4) õhusõiduki omaniku või tema poolt kirjalikult volitatud isiku andmed;
5) andmed õhusõiduki käitaja kohta;
6) andmed muudatuste kohta.

§10. Toimiku koosseis

Toimikus on järgmised dokumendid:
1) registreerimistaotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid: õhusõiduki valmistaja, õhusõiduki tüüp, seerianumber, väljalaskeaasta, valmistajamaa, käitamise eesmärk, endine riiklik registreerimistunnus ja õhusõiduki omaniku või tema poolt kirjalikult volitatud isiku ja käitaja täielik nimi, töökoht, amet, aadress ja sidevahendite numbrid;
2) tõendid õhusõiduki omaniku kohta, füüsilisest isikust omaniku puhul isikut tõendava dokumendi koopia või juriidiliste isikute puhul registrikaardi tõestatud ärakiri, mitte vanem kui 15 päeva;
3) õhusõiduki omandiõigust tõendava dokumendi – ostu-müügilepingu, üleandmise akti või muu õhusõiduki omandamist tõendava dokumendi koopia. Nimetatud dokumendist peab selguma taotlejale õhusõiduki omandiõiguse ülemineku kuupäev;
4) lennukõlblikkussertifikaadi koopia;
5) tõend õhusõiduki registrist kustutamise või müüjariigi registrisse mittekuulumise kohta;
6) import-tollideklaratsioon või Tolliameti tõend tolli läbimisest Eesti piiril;
7) baaslennuvälja kasutamise leping või kirjalik nõusolek õhusõiduki baseerumiseks Eesti lennuväljal;
8) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
9) õhusõidukile seatud pandid.

§11. Infotehnoloogilise andmebaasi andmed

Infotehnoloogiline andmebaas sisaldab järgmisi õhusõidukit iseloomustavaid andmeid:
1) õhusõiduki tüüp;
2) registreerimisnumber;
3) registreerimise kuupäev;
4) õhusõiduki seerianumber;
5) valmistamisaasta;
6) õhusõiduki kaal;
7) maksimaalne lubatud stardimass;
8) maksimaalne lubatud reisijate arv;
9) õhusõiduki valmistaja;
10) endine registreerimisnumber;
11) lennukõlblikkussertifikaadi kehtivusaeg;
12) mootori tüüp ning mootorite ja propellerite arv;
13) õhusõiduki kategooria ja kasutamise eesmärk;
14) omaniku aadress ja sidevahendite numbrid ning nende andmete muudatused;
15) käitaja aadress ja sidevahendite numbrid;
16) registrist kustutamise kuupäev.

§12. Kanded registri lisasse

Registri lisasse kantakse:
1) omaniku kirjaliku taotluse alusel ehitamisel olev õhusõiduk, mis on juba identifitseeritav õhusõidukina;
2) ajutiselt, tähtajaga kuni 3 kuud, õhusõiduk lennuks Eestisse, mis on omanikule ehitatud välismaal või mis on Eesti omanikule üle antud ja mille registreerimistingimused on täidetud. Õhusõiduki jõudmisel Eestisse tuleb vastavalt seadusele hiljemalt 14 päeva jooksul taotleda kirjalikult õhusõiduki kustutamist registri lisast.

§13. Andmete esitaja

Registrisse andmete esitajad on õhusõiduki omanik, tema poolt kirjalikult volitatud isik või õhusõiduki käitaja.

§14. Andmete alusdokumendid

Taotluse esitajalt nõutavad andmed kantakse registrisse käesoleva põhimääruse paragrahvis 10 loetletud dokumentide alusel.

§15. Registreerimine kanderaamatus

Volitatud töötleja registreerib käesoleva põhimääruse paragrahvis 9 loetletud andmed kanderaamatus.

§16. Registreerimissertifikaat

Pärast õhusõiduki kandmist registrisse väljastab Lennuamet õhusõiduki omanikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule registreerimissertifikaadi ning registri lisasse kandmise korral ajutise registreerimissertifikaadi.

§17. Registri andmete õigsus

Kui andmete esitaja on avastanud ebaõiged andmed, on ta kohustatud esitama registri volitatud töötlejale viivitamata õiged andmed, lisades neid tõendava dokumendi kinnitatud koopia. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate ning teeb viivitamata paranduse registris.

§18. Registri andmete muutumine

Õhusõiduki omanik või käitaja on kohustatud registri volitatud töötlejale viivitamata teatama registrisse kantud andmete muutumisest.

§19. Õhusõiduki omaniku vahetus

Õhusõiduki omaniku vahetumise korral peavad nii uus kui endine omanik teatama sellest Lennuametile kümne päeva jooksul. Teatele peavad olema lisatud uue omaniku omandiõigust tõendavad dokumendid koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga.

§20. Andmete esitamise tähtajad

Kui registri volitatud töötleja on avastanud registris ebaõiged andmed, teatab ta sellest andmete esitajale 10 tööpäeva jooksul ebaõigete andmete teadasaamisest arvates. Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed 10 tööpäeva jooksul volitatud töötleja teate saabumise päevast arvates.

§21. Andmete kustutamine registrist

Õhusõiduk kustutatakse registri infotehnoloogilisest andmebaasist, kui:
1) õhusõiduki omanik või tema poolt kirjalikult volitatud isik seda taotleb;
2) õhusõiduk on hävinud, lammutatud või kadunud ja selle otsingud lõpetatud;
3) õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi kehtivusaja lõppemisest on möödunud kolm aastat ning selle pikendamiseks ei ole taotlust esitatud;
4) õhusõiduk on registreeritud teise riigi registris.

§22. Kanne infotehnoloogilises andmebaasis

Õhusõiduki kustutamisel registrist tehakse vastav kanne infotehnoloogilises andmebaasis ja registrist väljaarvatud õhusõiduki andmed säilitatakse registri arhiivis.

§23. Registri andmete säilitamine

Registri andmeid säilitab registri volitatud töötleja infotehnoloogilise andmebaasina ja toimikutena registri arhiivis 10 aastat.

§24. Registri andmete avalikkus

Registri andmed on avalikud, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§25. Andmete väljastamine registrist

Registrisse kantud andmeid väljastab registri volitatud töötleja kirjaliku avalduse alusel paber- või digitaalkujul. Registrist andmete saamine on tasuta.

§26. Andmete väljastamise kanne

Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust kanderaamatus.

§27. Registri volitatud töötleja õigus

Kui registri volitatud töötlejal on tekkinud kahtlus registrisse esitatud andmete õigsuses, on tal õigus teha järelepärimisi andmete esitajale.

§28. Registri volitatud töötleja kohustus

Registri volitatud töötleja saadab andmed muudatuste kohta registri vastutavale töötlejale üks kord kuus.

§29. Järelevalve registri pidamise üle

Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutava töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§30. Juurdepääs registri andmetele

Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende põhidokumentidega ning saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

§31. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest eraldi realt sihtotstarbeliste summadena.

§32. Registri likvideerimine

Registri likvideerimisel tehakse kehtivate registreeringute kustutamise kanne ja suletakse registri toimikud.

§33. Dokumentide säilitamine likvideerimisel

Kanderaamat, toimikud ja muud registrit puudutavad dokumendid säilitatakse Lennuameti arhiivis kuni Vabariigi Valitsuse otsuse kohase andmete üleandmise või hävitamiseni.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§34. Andmete ülekandmine asutatavasse registrisse

Eesti Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1991. a määruse nr 192 «Eesti Vabariigi tsiviilõhusõidukite riikliku registri asutamise kohta» (RT 1991, 33, 418) alusel moodustatud registri andmed kantakse üle asutatavasse registrisse 31. detsembriks 2000. a.

§35. Varem kehtinud õigusakti kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1991. a määrus nr 192 «Eesti Vabariigi tsiviilõhusõidukite registri asutamise kohta».

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json