Teksti suurus:

Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 312

Stipendiumide ning muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste tulumaksust vabastamise tingimused

Vastu võetud 20.06.2000 nr 196

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määrusega kehtestatakse residendist füüsilisele isikule makstavate stipendiumide ja muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste (edaspidi stipendiumid) tulumaksust vabastamise tingimused.

§ 2. Määrus ei laiene «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 19 lõike 3 punktis 3 nimetatud seaduse alusel makstavatele stipendiumidele.

2. peatükk
MAKSUVABAD STIPENDIUMID

§ 3. Tulumaksust on vabastatud stipendium, mida maksab:
1) riigi- või munitsipaalkutseõppeasutus, riigi rakenduskõrgkool, avalik-õiguslik ülikool või Haridusministeeriumi antud koolitusluba omav erakutseõppeasutus, erarakenduskõrgkool või eraülikool oma õppijale; (õ) 12.03.2008 19:10
2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud haridusasutusega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale;
3) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõike 1 alusel kinnitatud nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus (edaspidi ühing või sihtasutus) isikule, kes ei ole selle ühingu või sihtasutusega seotud isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» paragrahvile 8 ega annetaja, kes teeb «Tulumaksuseaduse» paragrahvis 27 sätestatud mahaarvamisi;
4) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; 1994, 28, 425) alusel asutatud ning Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidiline isik;
5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi esindus ning välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud ja välisriigis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.

3. peatükk
TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED

§ 4. Stipendiumid on vabastatud tulumaksust järgmistel tingimustel:
1) stipendiumi maksmine on paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud ühingule või sihtasutusele või paragrahvi 3 punktis 4 nimetatud isikule üheks põhikirjaliseks tegevuseks;
2) paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja määramine avaliku konkursi alusel. Informatsiooni avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 5. Tunnistatakse kehtetuks:
1) Vabariigi Valitsuse 27. detsembri 1994. a määrus nr 484 «Mitteriiklike stipendiumide tulumaksust vabastamine» (RT I 1995, 2/3, 23; 12, 125);
2) Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1998. a määrus nr 76 «Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise korra kinnitamine» (RT I 1998, 36/37, 556).

§ 6. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2000. a makstud stipendiumidele.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

Õiend

Parandatud trükiviga sõnas "avalik-õiguslik".

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json