Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 106 «Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra kinnitamine» ja Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määruse nr 73 «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 49, 313

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 106 «Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra kinnitamine» ja Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määruse nr 73 «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 20.06.2000 nr 197

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» (RT 1991, 21, 257; RT I 1994, 38, 617; 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; 82, 751; 96, 847; 2000, 47, 288) § 18 lõike 3 ja «Maa hindamise seaduse» (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) § 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 106 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korras» (RT I 1997, 45, 726) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Maa tagastamise ja erastamise õigustatud subjekt võib raiuda piirisihte ja teha hooldusraiet tasuta kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu alusel.»;

2) punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad «maaüksuse plaan või piiriprotokoll» sõnadega «katastriüksuse plaan ja piiriprotokoll» vastavas käändes;

3) punktis 5 asendatakse sõnad «Pärast seda, kui kohalik omavalitsusüksus on vastu võtnud korralduse maa ostueesõigusega erastamise kohta, on maa ostueesõigusega erastamise õigustatud subjektil õigus tasuta raiuda piirisihte ja teha hooldusraiet» sõnadega «Maa ostueesõigusega erastamise õigustatud subjektil on õigus tasuta raiuda piirisihte ja pärast seda, kui kohalik omavalitsusüksus on vastu võtnud korralduse maa ostueesõigusega erastamise kohta, teha hooldusraiet»;

4) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Puittaimestikuga kaetud alale rajatakse maamõõtja juhendamisel piirisihid juhul, kui seda tingivad maaüksuse piiride märkimise või tähistamise ja mõõdistamise vajadused. Piirisihil raiutakse kaht naaberpiiripunkti ühendav sirge (visiir) puudest ja põõsastest lahti 2 meetri laiuselt. Kui piirinaaber ei soovi piirisihi raiumist, võib piirisihi raiuda ühe maataotleja maale.»;

5) punkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73 kinnitatud «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korras» (RT I 1998, 33, 438) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 7 täiendatakse pärast sõnu «Metsa maksumuse määramisel» sõnadega «metsainventeerimise andmebaasi takseerandmete alusel»;

2) korda täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71. Erakorralisel metsainventeerimisel määratakse metsa hindamise maksumus erastamise korraldaja ja metsa hindaja vahelisel kokkuleppel.»;

3) punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11. Metsa maksumuse määramisel ENSV taluseaduse (ENSV Teataja 1989, 39, 611; RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 30, 465; 66, 1159) alusel kasutada antud maa ostueesõigusega erastamise korral lahutab metsa hindaja raieloaga või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepinguga raiuda lubatud puidu kogused andmebaasis vastava puistuelemendi kasvava metsa tagavarast. Maa erastamise korraldaja esitab metsa hindajale kohaliku omavalitsuse volitatud isiku poolt tõestatud raielubade või kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingute koopiad.»;

4) punktis 13 asendatakse sõnad «maakonna metsaametilt» sõnadega «asukohajärgselt keskkonnateenistuselt».

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json