Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse §-de 34 ja 35 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 51, 323

Kodakondsuse seaduse §-de 34 ja 35 muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. juuni 2000. a otsusega nr 842

Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 34 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Eesti kodakondsuse saamise eritingimused

(1) Täisealine teovõimetu Eesti kodakondsust taotlev isik on vabastatud käesoleva seaduse § 6 punktides 3–7 sätestatud tingimuste täitmisest.

(2) Käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud tingimuste täitmisest on vabastatud:
1) raske või sügava puudega isik, kes tervisliku seisundi tõttu pole võimeline neid nõudeid täitma;
2) keskmise puudega isik, kes nägemis-, kuulmis- või kõnepuude tõttu pole võimeline neid nõudeid täitma.

(3) Täisealisele teovõimetule isikule Eesti kodakondsuse taotlemisel kirjutab käesoleva seaduse § 12 1. lõikes nimetatud sooviavalduse ja 2. lõike punktis 4 nimetatud elulookirjelduse tema seaduslik esindaja ning § 12 2. lõike punktides 6–8 nimetatud dokumentide asemel esitatakse kohtuotsus isiku teovõimetuks tunnistamise ja seadusliku esindaja määramise kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud raske, sügava või keskmise puudega isik esitab käesoleva seaduse § 12 2. lõike punktides 7 ja 8 nimetatud dokumentide asemel riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1009; 2000, 36, 226) alusel määratud korras tehtud arstliku ekspertiisi otsuse raske, sügava või keskmise puude olemasolu kohta ja raviarsti teatise, mis kinnitab võimetust täita käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud nõudeid.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud raske, sügava või keskmise puudega isiku eest võib käesoleva seaduse § 12 1. lõikes nimetatud sooviavalduse ja 2. lõike punktis 4 nimetatud elulookirjelduse kirjutada ja dokumendid esitada tema notariaalselt volitatud esindaja.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json