Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 ja erastamisseaduse § 29 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 51, 324

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 17, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 ja erastamisseaduse § 29 muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. juuni 2000. a otsusega nr 843

§ 1. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847; 2000, 47, 288) § 17 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Pärast hüvitusväärtpaberite väljaandmise lõpetamist kompenseeritakse vara muul seadusega sätestatud viisil.»

§ 2. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210; 1998, 12, 153; 1999, 23, 354) §-s 14 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Hüvitusväärtpabereid antakse välja 2002. aasta 1. aprillini.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411) § 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Erastamisväärtpabereid saab kasutada käesoleva seaduse alusel erastatava vara eest tasumiseks ja Hüvitusfondi obligatsioonide omandamiseks 2000. aasta 1. detsembrini. Muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel saab erastamisväärtpabereid kasutada 2002. aasta 1. juulini.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json