Teksti suurus:

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 51, 327

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. juuni 2000. a otsusega nr 846

Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Töölepingu kehtivus ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni reorganiseerimisel, alluvuse, omaniku või omandivormi muutumisel või ettevõtte üleminekul

Ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni reorganiseerimine, alluvuse, omaniku või omandivormi muutumine või ettevõtte üleminek ei lõpeta töölepingut.»

§ 2. Paragrahvi 26 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tehtava töö, selle keerukusastme, ameti- või kutsenimetuse ja kvalifikatsiooninõuete kohta;».

§ 3. Paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «töötajatele» sõnadega «ja neid esindavale organisatsioonile».

§ 4. Paragrahvi 49 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51) korraldama oma kulul tööalast koolitust, kui ta ise muudab tööks vajalike kutseoskuste (sealhulgas riigikeele ja võõrkeelte oskuse) nõudeid;».

§ 5. Paragrahvi 87 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 87. Töötajale töölepingu lõpetamisest etteteatamine ja põhjendamine».

§ 6. Paragrahvi 87 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Kirjalikus teates töölepingu lõpetamise kohta on tööandja kohustatud põhjendama töölepingu lõpetamise vajadust.»

§ 7. Paragrahvi 101 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) töötaja ei täienda erialaseid teadmisi (sealhulgas riigikeele ja võõrkeelte oskust), kui see on tööks vajalik ja tööandja on talle selleks tingimused loonud vastavalt kokkulepitud korrale.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json