Teksti suurus:

Avinurme valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 73, 646

Avinurme valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 16.04.2003 nr 11

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480) § 22 lõike 1 punkti 362, § 66 3 ning § 664, Avinurme Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Avinurme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri» (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 22. aprilli 1999. a määrus nr 30 «Avinurme valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine»

3. Käesolev määrus jõustub 1. mail 2003. a.

Volikogu esimees Ants RUMMEL

AVINURME VALLA KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Avinurme valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Avinurme valla territooriumil.

2. Eeskiri kehtib Avinurme valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile seal elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kes omavad koera või kassi.

3. Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate koerte ja kasside suhtes.

II. KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE ÜLDNÕUDED

4. Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest (RT I 2001, 3, 4, 93, 566; 2002, 61,375; 63, 387; 96 566), loomatauditõrje seadusest (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4; 88, 531; 93, 566; 2002, 61, 375, 63, 387; 96, 566), teistest kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

5. Koerte ja kasside pidamisel peavad nende omanikud arvestama kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga. Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

6. Koera või kassi omanik on kohustatud oma hoolealuse vaktsineerima marutaudi vastu looma kolmandaks elukuuks ning edaspidi on omanik kohustatud koerad ja kassid vaktsineerima üks kord aastas.

7. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Omanik kohustub oma hoolealuste tekitatud reostuse kohe koristama.

8. Üldkasutatavates hoonetes on koerte ja kasside viibimine keelatud.

III. KOERAOMANIKU KOHUSTUSED

9. Avinurme vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri. Koerte üle peetakse arvestust vallakantseleis asuvas nimekirjas.
9.1. Omanik on kohustatud:
1) enne käesoleva määruse jõustumist sündinud, soetatud koera registreerima hiljemalt 1. juuniks 2003. a;
2) pärast määruse jõustumist sündinud koera registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera neljakuuseks saamist;
3) hulkuva või vanema koera omandamisel tuleb koer registreerida nimekirjas kümne tööpäeva jooksul. Kasside registreerimine nimekirjas on vabatahtlik.

10. Omanik peab oma koera pidama kas ketis, koeraaias, kinnises ruumis või kinnisel territooriumil, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et koer sealt omal tehtel välja ei pääseks ning oleks välistatud kaaskodanikele ja teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

11. Kui koera peetakse lahtiselt tarastatud territooriumil ja kui ketis või koeraaias peetav koer võib juhuslikult lahti saades inimest oma territooriumil rünnata, tuleb territooriumi sissepääsule paigutada silt tekstiga «Kuri koer» või «Ettevaatust, koer».

Tagada tuleb operatiivtalituste ja postiljonide tööülesannete ohutu täitmine.

12. Avalikesse kohtadesse tohib koeri viia ainult rihma otsas ja vajadusel suukorviga, samuti on suukorv kohustuslik ühistranspordis või kui koeraomanik jätab koera rihmaga kinnitatult avalikku kohta ilma järelevalveta.

13. Kui koer on hammustanud inimest või teist looma, peab koeraomanik sellest kohe teatama veterinaartalitusse või arstile ja järgima ettekirjutusi koera seisundi jälgimisel.

14. Koera võib jalutama viia ilma jalutusrihmata kohtadesse, kus on välistatud tema kokku- puutumine teiste koerte, inimeste või loomadega ning koer on piisavalt dresseeritud ja allub omaniku käskudele. Omanik ei tohi lasta koeral väljuda oma vaateväljast.

IV. JÄRELEVALVETA, HULKUVAD JA OMANIKUTA KOERAD NING NENDE SUHTES RAKENDATAVAD MEETMED

15. Järelevalveta koeraks loetakse registreeritud koera, kelle omanik oma tegevusetuse või tegevusega rikub käesolevat eeskirja, mille tagajärjel koer pääses hulkuma või ründas inimest või looma.

16. Hulkuvaks koeraks loetakse registreerimata koera, kelle omanik on teada kuid korduvalt rikkunud käesolevat eeskirja.

17. Omanikuta koeraks loetakse koera, kes ei ole registreeritud ning kelle omanikku ei õnnestu kindlaks teha.

18. Järelevalveta koer ja hulkuv koer püütakse omaniku poolt kinni või lastakse omaniku kulul kinni püüda.

19. Järelevalveta, hulkuv või omanikuta koer/ kass, kes ründab inimesi või loomi ja keda ei ole võimalik kinni püüda, hukatakse.

20. Koerte ja kasside püüdmine ja hukkamine toimub loomakaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrusega nr 130 kehtestatud «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord (RT I 2002, 34, 212) sätestatud alustel ja korras.

21. Isik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise.

V. VASTUTUS JA KONTROLL

22. Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 56, 350; 64, 390) ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätete järgi.

23. Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Avinurme Vallavalitsus ja Ida-Viru Politseiprefektuur.

/otsingu_soovitused.json