Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» ja Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2000. a määruse nr 60 «Valla- ja linnaeelarvetele 2000. aasta riigieelarvest investeeringuteks eraldatud vahendite jaotus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 52, 331

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» ja Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2000. a määruse nr 60 «Valla- ja linnaeelarvetele 2000. aasta riigieelarvest investeeringuteks eraldatud vahendite jaotus» muutmine

Vastu võetud 27.06.2000 nr 205

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» kinnitatud lisas 1 «Harju Maavalitsuse asukoht ja struktuur» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1. Harju Maavalitsus asub Tallinnas Roosikrantsi 12, postiindeks on 15077.»;

2) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi;»;

3) punkti 2 täiendatakse alapunktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) siseauditiosakond – teostab maavalitsuses siseauditit, koordineerib sisekontrollialast tegevust maavalitsuse hallatavates riigiasutustes, teostab järelevalvet kohalikele omavalitsustele riikliku välisabi korras eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.»

§ 2. Harju maavanemal viia Harju Maavalitsuse struktuur ja koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2000. a määruse nr 60 «Valla- ja linnaeelarvetele 2000. aasta riigieelarvest investeeringuteks eraldatud vahendite jaotus» (RT I 2000, 14, 97) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Mart LAAR

Majandusminister
rahandusministri ülesannetes Mihkel PÄRNOJA

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json