Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 52, 336

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 27.06.2000 nr 210

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133) tehakse järgmised muudatused:

1) punktist 7 jäetakse välja sõna «täitevbüroode»;

2) punkti  26 alapunktist 1 jäetakse välja sõnad «kriminaalhoolduse osakonna, notariaadi ja registrite osakonna»;

3) punktist 39 jäetakse välja alapunktid  71 ja  8;

4) punkt  46 sõnastatakse järgmiselt:

«46. Kohtute osakonna põhiülesanne on esimese ja teise astme kohtute organisatsioonilise tegevuse korraldamine, kohtute revisjon, kohtustatistika, kohtu töö kohta esitatud kaebuste lahendamine, õigusabitaotluste täitmise korraldamine, prokuratuuri organisatsioonilise tegevuse korraldamine ja järelevalve, tsiviiltäite tegevuse korraldamine ning järelevalve, kriminaalhooldussüsteemi ja kriminaalpreventiivse tegevuse korraldamine ning koordineerimine, kohtulike registrite haldamine ja vandetõlkide, notariaadi ning notariteenistuse korraldamine.»;

5) punktid 461 ja 47 jäetakse välja;

6) punktist  54 jäetakse välja sõnad «õigusabi küsimuste lahendamine ja».

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json