Teksti suurus:

Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2000, 52, 341

Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 28.06.2000 nr 215

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Vääna maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Harju Maakonna Valitsuse 18. detsembri 1991. a määrusega nr 232 «Vääna taimestikukaitseala moodustamisest» kaitse alla võetud Vääna taimestikukaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Tõlinõmme raba, Tõlinõmme järve, kaitsealuste taimeliikide ning nende kasvukohtade kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Vääna maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Harku vallas Vääna–Keila-Joa maantee ja Vääna–Humala tee ristumiskohast mööda Vääna–Keila-Joa maantee lõunapiiri loode suunas kuni kinnistute A136 ja A134 vahelise piirini ning edasi mööda seda edela suunas kuni Vääna metskonna kvartali 56 põhjapiiril kulgeva kraavini. Piir jätkub mööda kvartali 56 põhja- ja läänepiiril kulgevaid kraave kuni kinnistu 100 kagupiirini ning edasi mööda kinnistute 100, 99 ja 96 kagupiiri kinnistu Sooääre (126) kirdepiirini. Edasi kulgeb piir mööda kinnistute Sooääre (126) ja Sinika (127) kirdepiiri, kinnistu 7 läänepiiri, kinnistu Ühine Raba lõuna- ja kagupiiri, kinnistu A28 edelapiiri kuni kinnistu A26 läänepiirini ning edasi mööda seda lõuna suunas kuni nimetatud kinnistut läbiva ida-läänesuunalise pinnasteeni. Piir jätkub mööda nimetatud pinnasteed läbi kinnistute A26 ja A33 ida suunas kuni loode-kagusuunalise pinnasteeni kinnistu A33 maal ning edasi mööda nimetatud pinnasteed kagu suunas tee harunemiseni kinnistu A52 maal. Edasi kulgeb piir mööda ida-läänesuunalist pinnasteed ida suunas tee harunemiseni ning mööda loode-kagusuunalist teeharu kagu ja ida suunas kuni ristumiseni Vääna–Humala teega ning edasi mööda Vääna–Humala tee teemaad loode suunas kuni ristumiseni Vääna–Keila-Joa teega.

(2) Vääna maastikukaitseala välispiiri ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Vääna metskonna 1994. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Vääna maastikukaitseala valitseja on Harjumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud vee-mootorsõidukitega liiklemine. Jalgratastega liiklemine on keelatud väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

(2) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) anda projekteerimistingimusi.

§ 6. Teaduslikud välitööd

Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja ning tulenevalt koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ning vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 10. Vööndi kirjeldus

(1) Vääna maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on Tõlinõmme sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Harku vallas Vääna metskonna kvartal 56, kinnistu Joa küla ühine turbaraba, kinnistu Ühine Raba, kinnistu A 58 ning kinnistu Järve A 27 kuivenduskraavist ja Tõlinõmme järve idapoolsest kaldast lääne poole jääv osa.

§ 11. Tegevus sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvides 4, 6 ja 7 sätestatud lubatud tegevused. Kaitseala valitseja nõusolekul on lisaks paragrahvi 5 lõikes 3 sätestatud tegevustele lubatud:
1) teede ja rajatiste rajamine kaitseala tarbeks;
2) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
3) teaduslikult põhjendatud tööd veerežiimi looduslikkuse tagamiseks;
4) kraavide hooldustööd;
5) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

§ 12. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse

Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 13. Vööndi kirjeldus

(1) Vääna maastikukaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimustega.

(2) Vääna piiranguvööndisse kuulub kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 14. Tegevus piiranguvööndis

(1) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud keelatud tegevused. Samuti on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades;
6) uute ehitiste püstitamine.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:
1) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine.

§ 15. Piiranguvööndi metsa kaitse

Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
1 Määruses on arvesse võetud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json