Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuste seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 54, 349

Koolieelse lasteasutuste seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. juuni 2000. a otsusega nr 850

I. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.»

§ 2. Paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub valla- või linnavolikogu sätestatud korras.»

§ 3. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Kohaliku omavalitsuse kohustus

Valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.»

§ 4. Paragrahvi 24 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja.»

§ 5. Paragrahvi 27:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses (RT I 1993, 74,1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617) sätestatud alustel;»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «töötasu ja» sõnadega «sotsiaalmaksu ning»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lasteasutuse õpetaja palga alammääras lepivad kokku kohalike omavalitsusüksuste esindajad ja lasteasutuste õpetajate esindajad.»;

4) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil alaliselt elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.»;

5) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.»

§ 6. Paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punkt 11 jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.»

§ 7. Paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Vallavanemal või linnapeal või tema volitatud ametiisikul muuta määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötava ja tööd jätkata sooviva lasteasutuse juhatajaga tööleping määratud ajaks sõlmitud töölepinguks kestusega viis aastat 2001. aasta 1. jaanuariks.»

II. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195) tehakse järgmised muudatused:

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu (nõukogu) ja õppenõukoguga kooli arengukava.

(2) Kooli arengukavas määratakse:
1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
2) tegevuskava kolmeks aastaks;
3) arengukava uuendamise kord.

(4) Kooli arengukava kinnitamine toimub valla- või linnavolikogu sätestatud korras.»

§ 9. Paragrahvi 12 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Munitsipaalkooli põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub valla- või linnavolikogu sätestatud korras.»

§ 10. Paragrahvi 15 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «tervisehäiretega hälvikute erikoolide,».

§ 11. Paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui kahe või enama klassi õpilaste arv kokku on 20 või alla selle, moodustatakse nendest õpilastest liitklass. Liita on lubatud 1.–4., 3.–6. ja 5.–9. klasse.»

§ 12. Paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

«(91) «Keskhariduse omandanud isikud tasuvad sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.»

§ 13. Paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (eestkostjad) õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.»

§ 14. Paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Aineõpetaja võib õpetada üht või mitut õppeainet vastavalt oma kvalifikatsioonile ka 1.–6. klassini.»

§ 15. Paragrahvi 43 lõikes 2 asendatakse sõnad «valla- või linnavalitsus» sõnadega «valla- või linnavolikogu».

§ 16. Paragrahvi 44:

1) lõikes 3 asendatakse sõna «palgad» sõnadega «töötasu ja sotsiaalmaksu»;

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Seadust täiendatakse §-ga 441 järgmises sõnastuses:

« § 441. (1) Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste arvuga.

(2) Tegevuskulude hulka kuuluvad:
1) personalikulu, välja arvatud käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud pedagoogide töötasu ja sotsiaalmaksu kulu;
2) majandamiskulu;
3) õppevahendite soetamise kulu, välja arvatud käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud õpikute soetamise kulu.

(3) Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta.»

§ 18. Paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 46. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise korra kinnitab haridusminister määrusega.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 532 järgmises sõnastuses:

« § 532. Riigikoolis haridusministril või maavanemal, kui riigikool on maavalitsuse haldamisel, munitsipaalkoolis vallavanemal või linnapeal või tema volitatud ametiisikul muuta määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötava ja tööd jätkata sooviva koolidirektori tööleping määratud ajaks sõlmitud töölepinguks kestusega viis aastat 2001. aasta 1. jaanuariks.»

§ 20. Seadust täiendatakse §-ga 533 järgmises sõnastuses:

« § 533. Käesoleva seaduse §-s 31 nimetatud kooli arengukava kinnitatakse hiljemalt 2001. aasta 1. septembriks.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 1971 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «välja arvatud» sõnadega «põhikoolide, gümnaasiumide,».

§ 22. Seadust täiendatakse §-ga 1976 järgmises sõnastuses:

« § 1976. Sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine

Sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest tasuvad keskhariduse omandanud isikud riigilõivu 70 krooni.»

IV. Rakendussätted

§ 23. Käesoleva seaduse § 5 punkt 3 jõustub 2000. aasta 1. septembril.

§ 24. Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2002. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json