Teksti suurus:

Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2000, 54, 354

Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 28.06.2000 nr 216

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Akste looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Põlva RSN Täitevkomitee 31. augusti 1977. a otsusega nr 127 «Kohaliku tähtsusega metsakuklaste kaitseala moodustamise kohta» kaitse alla võetud metsakuklaste kaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala moodustab vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndi.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Akste looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Vastse-Kuuste vallas Kiidjärve metskonna kvartali 81 põhjatipust mööda kvartalite 81 ja 82 põhjapiiri ida suunas, mööda kvartali 82 idapiiri kuni kvartali 86 loodenurgani. Edasi kulgeb piir mööda magistraalkraavi kvartali 86 põhjapiiril ida suunas ja pärast pöördumist mööda kraavi läbi kvartalite 86 ja 88 lõuna suunas kuni kvartali 88 kagupiirini. Piir jätkub mööda kvartali 88 kagupiiri edela suunas kuni Tikuta-Hainjärve maaüksuse (87202:002:0422) piirini, edasi mööda nimetatud maaüksuse metsaeraldiste 62 ja 64 idapiiri, mööda metsaeraldiste 64, 62, 61, 60 ja 59 lõunapiiri ning eraldiste 59, 52 ja 51 läänepiiri kuni Kiidjärve metskonna kvartalini 87. Seejärel kulgeb piir mööda kvartalite 87 ja 85 ning kvartali 84 lõunapiiri kuni Kiidjärve-Mustakurmu teeni, edasi mööda nimetatud tee teemaa idaserva põhja suunas kuni kvartali 81 eraldise 7 loodepiirini, mööda seda kuni kvartali 81 põhjapiirini ning mööda kvartali 81 põhjapiiri kuni nimetatud kvartali põhjatipuni.

(2) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Kiidjärve metskonna 1992. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ja talumaa osas Tikuta-Hainjärve maaüksuse 1996. a majanduskava metsade plaani (mõõtkava 1:10 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Akste looduskaitseala valitseja on Põlvamaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Kaitsealal on lubatud jahipidamine.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) rajada kaitseala tarbeks ehitisi, mis ei ole seotud tootmisega;
7) rajada uusi teid, õhuliine ja muid kommunikatsioone;
8) teha olemasolevate kraavide hooldustöid;
9) harvendada 1. oktoobrist 31. märtsini puu- ja põõsarinnet vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
10) teha hooldustöid kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud paragrahvis 4 sätestatud lubatud tegevused.

(2) Kaitsealal on keelatud telkimine ja lõkke tegemine.

(3) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

§ 6. Teaduslikud välitööd

Teaduslikke välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 7. Metsa kaitse

Kaitseala metsa kaitse eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtuvalt kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ning vajadusel omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.
1 Määruses on arvesse võetud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json