Teksti suurus:

Tõrva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 74, 666

Tõrva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 10.02.2004 nr 3

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982; 2002, 53, 336; 90, 521) § 10 lõike 2 punkti 2 ja noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521) § 6 lõike 1 punkti 2, Tõrva Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tõrva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord.

2. Linnavalitsusel kinnitada toetuse taotluse ja aruande vormid.

3. Määrus jõustub 16. veebruaril 2004. a.

Volikogu esimees Agu KABRITS

Tõrva Linnavolikogu 10. veebruari 2004. a määruse nr 3
lisa 1

TÕRVA LINNA EELARVEST MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS TOETUSTE ANDMISE KORD

1. Tõrva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab mittetulundusühingutele, sihtasutustele, seltsidele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja Tõrva linna elanikele mittetulundustegevuseks (kultuur, haridus, sport jm vaba aja sisustamine) ühekordsete toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise korra ning aruandluse korra.

2. Toetust antakse tegevuseks, mis toimub üldreeglina Tõrva haldusterritooriumil, mis on suunatud Tõrva linna elanikele või mis esindab Tõrva linna.

3. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tõrva Linnavalitsusele. Toetuse taotlemise vormi kinnitab linnavalitsus.

4. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
4.1. andmed taotleja kohta;
4.2. taotletav summa;
4.3. ürituse või tegevuse toimumise aeg;
4.4. kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle kõigi kulude ja tulude eelarve;
4.5. andmed selle kohta, kellelt ja millises ulatuses on veel toetust küsitud ja saadud.

5. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus 14 päeva jooksul, lähtudes otsuse tegemisel järgmistest kriteeriumidest:
5.1. kavandatava tegevuse kestvus on reeglina kuni üks aasta;
5.2. tegevus vastab Tõrva linna arengukavale;
5.3. tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Tõrva linna haldusterritooriumil või esindab Tõrva linna;
5.4. tegevus on suunatud Tõrva linna alalistele elanikele või on nende huvides.

6. Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud ürituse või tegevuse korraldamiseks või eseme soetamiseks. Toetus eraldatakse linna eelarves kulude klassifikaatori lõikes kultuuriürituste realt.

7. Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

8. Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud tegevuse lõpetamist aruande. Aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

9. Kui toetuse saaja ei esita aruannet toetuse kasutamise kohta, on linnavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul mitte toetada tema mittetulunduslikku tegevust.

10. Toetuste eraldamist kajastatakse Tõrva linna veebilehel.