Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 55, 359

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuli 2000. a otsusega nr 869

§ 1. Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I 1996, 51, 966) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Presidendi ametipalk on Eesti keskmise palga ja käesoleva seadusega kehtestatud koefitsiendi korrutis.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Presidendi ametipalga koefitsient on 6,0.»;

3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses (RT I 1996, 81, 1448; 1999, 29, 406) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. (1) Peaministri ja ministri ametipalk on Eesti keskmise palga ja käesoleva seadusega kehtestatud vastava koefitsiendi korrutis.

(2) Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate teiste riigiametnike ametipalk on riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäära ja käesoleva seadusega kehtestatud vastava koefitsiendi korrutis.

§ 2. Peaministri ametipalga koefitsient on 6,0.

§ 3. Ministri ametipalga koefitsient on 5,5.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Peaministrile ja ministrile makstakse igakuiselt 20 protsenti ametipalgast esinduskuludeks.»

§ 3. Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903) § 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse (RT I 1996, 81, 1448; 1999, 29, 406) § 121 alusel peaministrile ja ministrile tehtavaid väljamakseid;».

§ 4. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json