Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse muutmise ning sellest tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 55, 365

Riigi Teataja seaduse muutmise ning sellest tulenevalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuli 2000. a otsusega nr 880

§ 1. Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduses (RT I 1999, 10, 155; 57, 594; 2000, 25, 145) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

« Teadaanne, mille Riigi Teatajas avaldamise kohustus tuleneb ainult vastavat valdkonda reguleerivast seadusest, avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»;

2) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Ametlik väljaanne Ametlikud Teadaanded

(1) Ametlikud Teadaanded on paberkandjal ilmuva ajalehe lisana ilmuv või Riigikantselei väljaantav ametlik väljaanne.

(2) Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused (edaspidi teadaanded), mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse määrusest või ministri määrusest, kuid mille avaldamist Riigi Teatajas või muus trükiväljaandes ei ole ette nähtud.

(3) Väljaanne Ametlikud Teadaanded ilmub vähemalt kord nädalas paberkandjal ja elektroonilisel kujul.

(4) Riigisekretär korraldab Ametlike Teadaannete väljaandmiseks ajalehtede väljaandjatele konkursi riigihangete seaduses (RT I 1995, 54, 883; 1997, 9, 79; 1998, 38, 561; 1999, 16, 271; 92, 824; 97, 859) sätestatud korras.

(5) Kui pakkumismenetluses ühtki pakkumist ei esitata või kui Ametlike Teadaannete väljaandmiseks sõlmitud lepingu täitmine ajalehe väljaandja poolt osutub võimatuks, otsustab riigisekretär, et Ametlikke Teadaandeid annab kuni uue konkursi korraldamiseni välja Riigikantselei. Uus konkurss korraldatakse hiljemalt järgmise aasta 1. oktoobriks.

(6) Ametlikes Teadaannetes teadaande avaldamise eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349).»;

3) seadust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

« § 241. Teadaande esitamine ja avaldamine

(1) Teadaanne esitatakse avaldamiseks koos kaaskirjaga nii paberkandjal kui ka väljaandja juhiste kohaselt elektroonilisel kujul ning riigilõivu maksmist tõendava kviitungiga.

(2) Teadaanne avaldatakse muutmata kujul. Avaldamiseks esitatud teadaande õigsuse ning paberkandjal ja elektroonilisel kujul esitatud teadaande samasuse eest vastutab teadaande esitaja.

(3) Ametlike Teadaannete väljaandjal on õigus tagastada vigane teadaanne seda avaldamata. Teadaande esitajale tuleb vigadest teatada.

(4) Ametlike Teadaannete kättesaadavuse tagamiseks varustatakse valla- ja linnavalitsusi, Eesti Rahvusraamatukogu ja rahvaraamatukogusid ametliku väljaandega Ametlikud Teadaanded tasuta.

(5) Riigikantselei väljaantavaid Ametlikke Teadaandeid levitatakse käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud korras.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

« § 491. Varasemates seadustes sisalduvate teadaannete avaldamine

Teadaanded, mille avaldamine Riigi Teataja Lisas on ette nähtud varasema seadusega, kuid mis ei sisaldu käesoleva seaduse § 2 või § 3 lõikes 1 esitatud loetelus, avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279) § 151 lõikes 4 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga päevalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 3. Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172) § 199 lõikes 2, § 358 lõikes 2, § 399 lõikes 2, § 442 lõikes 2 ja § 483 lõikes 2 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 4. Sihtasutuste seaduse muutmine

Sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155) § 64 lõikes 2 ja § 73 lõikes 2 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 5. Mittetulundusühingute seaduse muutmine

Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

2) paragrahvi 59 lõikes 2 ja § 68 lõikes 2 asendatakse sõnad «üleriigilise levikuga ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 6. Riigilõivuseaduse täiendamine

Riigilõivuseadust (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237; 49, 300; 54, 346 ja 349) täiendatakse §-ga 1942 järgmises sõnastuses:

« § 1942. Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teadaannete avaldamine

Teadaande avaldamise eest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded tasub teadaande esitaja riigilõivu 100 krooni.»

§ 7. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmine

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149) § 72 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja kohtuteadete avaldamiseks mõeldud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 8. Laeva asjaõigusseaduse muutmine

Laeva asjaõigusseaduse (RT I 1998, 30, 409; 59, 941) § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad «Riigi Teataja Lisas ja justiitsministri määratud ajalehes» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 9. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ajalehekuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded vähemalt kahel korral ja vähemalt nädalase vahega.»;

2) paragrahvi 47 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kutse või teate avaldamise eest väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui selle väljaandjaks on Riigikantselei.»;

3) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses.

« (31) Riigilõivu kutse või teate avaldamise eest tasub hageja.»;

4) paragrahvi 52 punktis 6, § 54 lõikes 2, § 203 lõikes 1, § 241 lõikes 4 ja § 300 lõikes 4 asendatakse sõna «ajalehes» sõnadega «väljaandes Ametlikud Teadaanded»;

5) paragrahvi 202 lõikes 2, § 246 lõikes 3, § 253 lõikes 3 ja § 290 lõikes 2 asendatakse sõnad «kohtuteadete avaldamiseks ettenähtud ajalehes» sõnadega «väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 10. Teadaannete avaldamine 2000. aastal

(1) Äriregistri kandeid käsitlevate teadaannete ja kohtukutsete avaldamise kulude katmiseks võetakse 2001. aasta 1. jaanuarini iga teadaande avaldamise eest 200 krooni.

(2) Notarite poolt pärimisseaduse (RT I 1996, 38, 752; 1999, 10, 155; 88, 807) alusel avaldatavate teadaannete avaldamise kulude katmiseks võetakse 2001. aasta 1. jaanuarini iga teadaande avaldamise eest 50 krooni.

(3) Riigisekretär korraldab riigihangete seaduses sätestatud korras ajalehtedele konkursi ametliku väljaande Ametlikud Teadaanded väljaandja leidmiseks hiljemalt 2000. aasta 1. oktoobriks.

§ 11. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Riigi Teataja seaduse § 24 lõige 6, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 47 lõike 1 punkt 3 ja lõige 31 ning riigilõivuseaduse § 1941 jõustuvad 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json