Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 59, 381

Pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.06.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuli 2000. a otsusega nr 881

Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Maksuobjekt

Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud, Eestisse imporditud ja taassisseveetud pakend.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) taassissevedu – pakendi sissevedu Eesti tolliterritooriumile tolliseaduses sätestatud tolliprotseduuriga «taassissevedu»;»;

2) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) karastusjook – jook Eesti kaupade nomenklatuuri (edaspidi EKN) järgi rahandusministri kehtestatud kaubapositsioonide kohaselt.»

§ 3. Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Taassisseveetud pakendilt maksab aktsiisi pakendi taassissevedaja.»

§ 4. Paragrahvi 6 lõikes 2, § 7 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 10 asendatakse sõnad «Eestis täidetud pakend» sõnadega «Eestis täidetud pakend ja taassisseveetud pakend» vastavas käändes.

§ 5. Paragrahvi 8:

1) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, valitsustevaheliste organisatsioonide esinduste ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja erimissioonide esindajate poolt koos ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaubaga diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel imporditud pakendit.»

§ 6. Paragrahvi 9:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tõendi saamiseks esitab aktsiisimaksja Keskkonnaministeeriumile kirjaliku taotluse koos pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentidega. Keskkonnaministeerium on kohustatud taotluse läbi vaatama ja tulemusest taotlejale teatama ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentide loetelu, pakendi kasutamist, importimist, taassissevedu ja taaskasutamist tõendavate dokumentide vormid ja pakendi taaskasutamise määra arvutamise kord kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.»;

3) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Keskkonnaministri volitatud ametnikul ja keskkonnajärelevalve asutusel on õigus enne tõendi väljastamist, selle kehtimise ajal ja pärast tõendi kehtivusperioodi lõppu kuni kuu aja jooksul pakendi taaskasutamise aruande esitamisest kontrollida pakendi kasutaja ja pakendi taaskasutamisega seotud kolmandate isikute asjakohaseid tegutsemiskohti ja dokumente.

(4) Tõend väljastatakse taotlejale iga pakendimaterjali liigi kohta üheks aastaks. Tõendi vormi kehtestab keskkonnaminister.»

§ 7. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Arvestuse pidamine

Pakendi kasutaja, importija ja taassissevedaja on kohustatud pidama taaskasutatava pakendi ostu, müügi, vahetamise, tasuta võõrandamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite arvu, mahu ja pakendimaterjali liikide kaupa. Pakendi, mille kohta on väljastatud tõend, müüki, vahetamist, tasuta võõrandamist ja omatarbeks kasutusse võtmist kinnitavale raamatupidamise algdokumendile märgitakse tõendi väljastamise aasta ja number. Uue pakendi, see on pakendi, mida pole varem kaubaga täidetud, ostmist või muul viisil soetamist kinnitavale dokumendile tehakse märge pakendi uudsuse kohta.»

§ 8. Paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui pakendi taaskasutamine tõendi kehtivusperioodil ei vasta tõendi kehtima hakkamisel kehtinud määrale, tekib aktsiisi maksuvõlg tõendi kehtima hakkamise päevast alates. Pakendi taaskasutamise aruande ettenähtud tähtpäevaks mitteesitamisel võib Keskkonnaministeerium aruandlusperioodiaegse pakendi taaskasutamise tõendi tühistada.»

§ 9. Paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksuameti või Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba taassisseveo või impordi toimumise üle loetakse kauba taassisseveo või impordi toimumise tõendiks kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksuameti või Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json