Teksti suurus:

Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2000, 64, 412

Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 27.07.2000 nr 252

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Vulbi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Ambla Vallavolikogu 18. novembri 1993. a otsusega nr 20 «Vulbi taimeharulduste kaitseala moodustamine» ja Albu Vallavolikogu 8. oktoobri 1993. a otsusega «Taimeharulduste kaitseala moodustamine» looduskaitse alla võetud Vulbi taimeharulduste kaitseala baasil. Kaitseala eesmärk on liigirikka oosi säilitamine ja sellel kasvavate haruldaste taimeliikide kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Vulbi maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Albu vallas Tammsaare metskonna kvartali 36 loodenurgast ida poole mööda nimetatud kvartali põhjapiiri kuni kvartalite 31 ja 32 vahelise sihini, suundudes sealt edelasse ja lõunasse piki kvartali 36 eraldiste 4 ja 3 ning 14 ja 16 vahelist kraavi ning lõunasse ja edelasse piki eraldist 14 läbivat harukraavi kuni kvartali 36 edelapiirini. Edasi jätkub piir piki kvartali 36 edelapiiril olevat kraavi ning kulgeb kvartali edelanurgast asimuudil 290° 75 meetrit loodesse. Sealt läheb piir läbi kinnistute 20(5) ja 21(6) põhja-kirdesse kuni kvartali 36 läänepiiril eraldise 14 kohal asuva kraavi alguspunktini. Mööda nimetatud kvartali läänepiiri läheb piir kuni sama kvartali loodenurgani.

(2) Vulbi maastikukaitseala piiri kirjeldus on koostatud Eesti Metsakorralduskeskuse Tammsaare metskonna 1989. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel ja talumaade osas Katastri Ameti 1938. aasta skeemkaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Vulbi maastikukaitseala valitseja on Järvamaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on valitseja nõusolekul lubatud puu- ja põõsarinde harvendamine ning kuivanud puude, okste ja tuulemurru koristamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

(5) Kaitsealal on valitseja nõusolekul lubatud koosluse ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks rohurinde niitmine.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud määruse paragrahvis 4 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Kaitsealal on keelatud jalgratta ja mootorsõidukiga liiklemine, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) projekteerimistingimuste andmine;
5) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide ning mittetootmisehitiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;
6) metsamajandamiskava väljastamine;
7) olemasolevate kraavide hooldustööd.

§ 6. Üksikobjektide kaitse

Kaitsealal paikneva kaitstava üksiku loodusobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 7. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

§ 10. Kaitseala metsa kaitse

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json