Teksti suurus:

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2000, 64, 413

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 27.07.2000 nr 253

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Kõnnumaa maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 «Sookaitsealade moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 311) moodustatud Keava, Palasi ja Loosalu sookaitsealade baasil, Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 2. juuni 1961. a otsusega kaitse alla võetud Keava mägede ja Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee 18. augusti 1964. a otsusega kaitse alla võetud Paluküla-Hiiemäe baasil. Viimane on Rapla Maavalitsuse 20. oktoobri 1992. a määrusega nr 97 «Objektide looduskaitse alla võtmine, nimetuse muutmine, pindalade ning uute pindalade kinnitamine» täiendatud Keava-Esku servamoodustisega ja ümber nimetatud Paluküla-Sillaotsa servamoodustise kaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on Keava, Loosalu ja Palasi rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa servamoodustiste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kõnnumaa maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kehtna vallas Keva metskonna kvartali 63 loodenurgast mööda nimetatud kvartali põhjapiiri kuni Keva turbaraba maaüksuse piirini, edasi mööda turbaraba välispiiri lõunasse, itta ja põhja kuni sama metskonna kvartali 65 põhjapiirini ning sealt mööda seda ida suunas kuni lõikumiseni Vigala jõega. Nimetatud lõikumiskohalt läheb piir mööda sellest algavat kuivenduskraavi kirdesse kuni Rämasoo-Paluküla maanteeni (Kehtna valla tee nr 5), sealt mööda maantee teemaa paremat serva kagusse kuni Keava metskonna kvartali 71 loodepiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartalite 71 ja 72 loodepiiri, kvartali 72 ja 86 kirdepiiri, kvartali 87 kirde- ja põhjapiiri, kvartali 88 põhja- ja loodepiiri, kvartali 89 loodepiiri, kvartalite 56 ja 50 läänepiiri ning kvartalite 50–54 põhjapiiri, kvartali 54 ida- ja kagupiiri. Kvartali 54 lõunanurgast kulgeb piir mööda kvartalit 56 läbivat edelasuunalist kraavi ja selle sirgjoonelist pikendust kuni kvartali 89 kirdepiirini, edasi piki nimetatud kvartali ja kvartali 90 kirdepiiri ning kvartali 94 kirde- ja kagupiiri kuni Aidametsa maatüki (katastriüksus 27701:005:0170) kirdenurgani. Sealt kulgeb piir edasi mööda nimetatud maatüki põhjapiiri ja kvartali 94 lõunapiiri läände ning Kehtna ja Käru valla piiri lõunasse kuni Lelle-Vahastu maanteeni. Edasi mööda maantee teemaa vasakut serva Lelle suunas kuni ristumiseni Tallinna-Lelle raudteega. Piki raudtee teemaa paremat serva kulgeb piir loodesse kuni Kuusiku jõeni. Mööda Kuusiku jõe põhjakallast kulgeb piir itta kuni Juhani maatüki (katastriüksus 29202:004:0452) kohalt algava lõuna-põhjasuunalise kuivenduskraavini. Edasi läheb piir mööda nimetatud kraavi põhja suunas kuni Hiie-Kukesoo-Paluküla teeni (Kehtna valla tee nr 13) ja mööda selle tee teemaa lõunaserva Põldsamaa maatüki (katastriüksus 29202:004:0621) kagunurgani. Sealt kulgeb piir piki nimetatud maatüki piiri põhja poole ja piki Anikatsi maatüki (katastriüksus 29202:004:0672) piiri põhja ja lääne suunas kuni põlise riigimetsamaa piirini. Sealt läheb piir mööda eramaa ja põlise riigimetsamaa vahelist piiri lõuna ja lääne poole kuni Ohekatku-Linnaaluste maanteeni. Edasi läheb piir mööda nimetatud maanteed ja Hangu maaüksuse (katastriüksus 29202:002:1171) idanurgast hargnevat külavaheteed põhja poole kuni Karjatse I maatüki (katastriüksus 29202:002:0901) edelanurgani. Sealt järgib piir Karjatse I maatüki piiri kirde suunas ja Karjatse II maatüki (katastriüksus 29202:002:0890) piiri kirde ja põhja suunas, Lauri-Vanakõrtsi maatüki (katastriüksus 29202:002:1670) lõunapiiri itta kuni selle maatüki kagunurgas oleva kuivenduskraavini. Mööda kraavi kulgeb piir kirde ja loode suunas kuni lõikumiseni Keava metskonna välispiiriga ja edasi mööda metskonna välispiiri loodesse kuni Linnamäe talumaa A8 kagupiirini. Sealt jätkub piir piki nimetatud maatüki kagupiiri edelasse ja läänepiiri põhja kuni kvartalini 64, edasi mööda nimetatud kvartali lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 63 läänepiiri kuni kvartali 63 loodenurgani.

(2) Kõnnumaa maastikukaitseala välispiiri ja vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Keava metskonna 1994. aasta ja Lelle metskonna 1989. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 1999. aasta andmete alusel. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Lelle metskonna 1990. aasta ja Keava metskonna 1994. aasta puistuplaanide (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga oktoober 1999. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kõnnumaa maastikukaitseala valitseja on Raplamaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevused

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud paragrahvi 11 lõikes 2 sätestatud juhul. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(4) Kaitsealal on lubatud jahipidamine, välja arvatud Suursaare sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini ja mägrajaht Palasi, Suursaare ja Keava sihtkaitsevööndites.

§ 5. Keelatud tegevused

(1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

(2) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud mootorsaaniga sõitmine suusaradade ettevalmistus- ja korrastustöödel, järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel. Kaitsealal on keelatud ujuvvahendiga liiklemine, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning mootorita ujuvvahendiga sõitmine Loosalu järvel.

(3) Kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) metsamajandamiskava väljastamine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab läbi kaitseala valitseja, kes tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 10. Vööndi kirjeldus

(1) Kõnnumaa maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on neli sihtkaitsevööndit:
1) Suursaare sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kehtna vallas Keava metskonna kvartali 66 eraldised 9–16;
2) Keava sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kehtna vallas Keava metskonna kvartali 66 eraldised 1–8, kvartali 82 eraldised 1–45, eraldise 80 põhja-lõunasuunalisest kraavist lääne poole jääv osa, eraldise 105 osa, mis jääb põhja ja ida poole põhja-lõunasuunalisest kraavist ja põhjapoolsemast lääne-idasuunalisest kraavist ning selle idasuunalisest pikendusest kuni põhja-lõunasuunalise kraavini;
3) Palasi sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kehtna vallas Lelle metskonna kvartali 29 eraldised 4, 12, 15–22, 28–32 ning kvartali 30 eraldised 2–7, 9–10, 12–15, 23–24, 28–33, 41 ja 45–46;
4) Loosalu sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Kaiu vallas Keava metskonna kvartali 88 eraldised 1–9, kvartali 93 eraldised 1–6, 8, 9 ja 16; kvartali 94 eraldised 1, 2, 13–20 täielikult ja eraldiste 3–8 kinnistust 1:5:0120 välja jääv osa.

§ 11. Keelatud tegevused

(1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja paragrahvides 4, 6 ja 7 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Suursaare sihtkaitsevööndis on inimeste viibimine keelatud 1. veebruarist 31. juulini.

§ 12. Lubatud tegevused

(1) Loosalu sihtkaitsevööndis on lubatud harrastuspüügivahenditega kalapüük.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) rajatiste rajamine kaitseala tarbeks;
3) Suursaare sihtkaitsevööndis 1. augustist 31. märtsini puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) Suursaare sihtkaitsevööndis väljaspool liikumispiirangut poollooduslike koosluste esinemisaladel niitmine ulatuses, mis tagab poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu säilimise.

§ 13. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse

(1) Keava, Loosalu ja Palasi sihtkaitsevööndites on metsa kaitse-eesmärk metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

(2) Suursaare sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 14. Vööndi kirjeldus

(1) Kõnnumaa maastikukaitselala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Kõnnumaa piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa-ala, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.

§ 15. Keelatud tegevused

(1) Piiranguvööndis on lisaks paragrahvis 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348) paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitseja nõusolekul ja temaga kooskõlastatud kohtades;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
1) uute ehitiste püstitamine;
2) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.

§ 16. Piiranguvööndi metsa kaitse

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979) nõudeid.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json