Teksti suurus:

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 65, 424

Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 01.08.2000 nr 264

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Vormsi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Haapsalu RSN TK 19. augusti 1987. a otsusega nr 212 «Rumpo taimestikukaitseala moodustamine» kaitse alla võetud Rumpo taimestikukaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on Vormsi haruldaste ja omapäraste ning kergesti rikutavate loodusmaastike, piirkonnale iseloomulike ohustatud pärand – kultuurmaastike ning haruldaste liikide kasvukohtade ja elupaikade kompleksne kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale kahte tüüpi vöönditeks: kolmeks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks.

(3) Kaitseala välispiir ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Vormsi maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Lääne maakonnas Vormsi vallas Rumpo külas Mäe (90701:002:0250) kinnisasja läänenurgast mööda kinnisasja edela-, lõuna- ja kirdepiiri, mööda Pärnamäe (90701:002:0009) kinnisasja kirdepiiri kuni Rumpost Sviby viiva teerajani; sealt kulgeb piir piki nimetatud teerada itta kuni Sviby kraavini ja suundub piki kraavi kagusse kuni rannajooneni; edasi kulgeb piir mööda rannajoont lõuna suunas kuni punktini, kus Mäe talu lahusmaatüki idanurgast kulgev mõtteline sirgjoon asimuudil 100° jõuab rannajooneni, edasi kulgeb merepiir, mis on määratletud geodeetiliste joontega, mille nurgapunktid on 6536230–460100, 6535350–460690, 6533980–460850, 6532910–459160, 6533980–456230, 6535200–455890, 6536110–456120, ja siis kulgeb piir kuni rannajoonega ristumiseni punktis 6537020–457710 ning edasi Mäe kinnisasja läänenurgani.

Vormsi maastikukaitseala Rälby lahustüki piir kulgeb Hullo Rälby teest kagusse piki Rälby küla 90701:003:1355 kinnisasja kirdepiiri ja 90701:003:1263 kinnisasja kirde- ning lõunapiiri kuni Sviby küla talu 13 maa põhjapoolseima lahusmaatüki kirdenurgani; edasi kulgeb piir Sviby küla talu 13 maa põhjapoolseima lahusmaatüki ida- ja lõunapiiri mööda talu 1 maa põhjapoolseima lahusmaatüki idapoolse nurgani ja piki nimetatud talumaa kagu- ja läänepiiri ristumiseni Hullo küla talu 7 maa idapoolseima lahusmaatükiga; seejärel kulgeb piir piki nimetatud talumaa lõunapiiri edelasse ja nimetatud talumaa läänepiiri mööda põhja suunas kuni talu 11 maa idapoolseima lahusmaatüki piiriga ristumiseni; edasi kulgeb piir piki talu 11 maa lahusmaatüki lõunapiiri kvartalite 75 ja 76 vahelise sihini ja sealt piki sihti läbi talu 11 idapoolseima lahusmaatüki ja Uus-Erkursi (90701:002:1441) kinnisasja põhja suunas kuni Uus-Erkursi kinnisasja loodepiirini; siis kulgeb piir piki Uus-Erkursi kinnisasja loodepiiri ja 90701:002:1502 kinnisasja läänepiiri kuni Hullo–Rälby teeni; sealt kulgeb piir mööda teed itta kuni Rälby küla 90701:003:1355 kinnisaja kirdenurgani.

Vormsi maastikukaitseala Hosby lahustüki piir kulgeb Hosby külas Rälby küla Larase (90701:0030701) kinnisasja lõunapiiri mööda läände kuni Rumpo küla ühismaa lahusmaatükini; edasi kulgeb piir lõuna suunas mööda nimetatud lahusmaatüki idapiiri ja sealt piki lõunapiiri lääne ja loode suunas kuni ristumiseni Hosby küla kinnistu XIV piiriga; sealt jätkub piir mööda põllu ja metsa vahelist rada lääne suunas, läbides kinnistuid XIV, XIII, XII, XI, X, IX, VIII, VII (Hansas), VI, V, IV, III, II ja I kuni ristumiseni Lundström II (90701:003:0330) kinnisasja läänepiiriga; edasi kulgeb piir kirde suunas mööda viimati nimetatud kinnisasja läänepiiri kuni Fällarna küla ühismaa lahusmaatüki lõunapiiriga ristumiseni; sealt kulgeb piir mööda Fällarna küla lahusmaatüki piiri loode, kirde, ida ning lõuna suunas kuni Hosby küla kinnistu E lahusmaatüki põhjapiirini; seejärel kulgeb piir mööda talude E, A70, A65, A75 B, F A63, C ja A75 lahusmaatükkide põhjapiiri ida-kagu suunas ning suundub siis mööda talu A75 idapoolseima lahusmaatüki idapiiri ja Rälby küla talude 13, 14, 11, 12 ja 9 lahusmaatükkide idapiiri lõuna-edela suunas 90701:003:1697 kinnisasja põhjapiirini, edasi mööda viimati nimetatud kinnisasja ning 90701:003:1184 ja 90701:003:1665 kinnisasjade põhjapiiri ida-kagu suunas kuni rannajooneni; edasi kulgeb piir mööda rannajoont lõuna suunas kuni Rälby küla Larase (90701:003:0701) kinnisasja lõunapiirini.

Vormsi maastikukaitseala Saxby lahustüki piir kulgeb Saxby külas talu 8 läänepoolseima lahusmaatüki kirdenurgast mööda kirde- ja kagupiiri kuni kinnistu 1 läänepoolseimat lahusmaatükki läbiva, mööda Milja (90701:001:0470) kinnisasja ja talude 6, 16 ja 7 läänepoolseimate lahusmaatükkide idapiiri kulgeva Saxby majaka juurde viiva metsarajani; edasi kulgeb piir mööda metsarada kagu suunas kuni ristumiseni Saxby majaka juurde viiva teega; sealt läheb piir edela ja lõuna suunas mööda Saxby tulemärgi juurest lõunapoolse vaatlustornini viivat teed kuni ristumiseni talu 4 läänepoolseima lahusmaatüki lõunapiiriga, sealt edasi piki talu 4 lahusmaatüki lõunapiiri edela suunas kuni rannajooneni; edasi kulgeb piir mööda rannajoont põhja suunas kuni talu 8 läänepoolseima lahusmaatüki idapiirini.

Vormsi maastikukaitseala Prästviigi lahustüki piir kulgeb Hullo külas kinnisasja 90701:002:1534 põhjanurgast mööda kirdepiiri kagu suunas kuni talu 8 järvega piirneva lahusmaatüki loodepiirini; sealt kulgeb piir mööda lahusmaatüki piiri kirde suunas kuni kvartalite 63 ja 64 sihini ja siis mööda seda lõuna suunas kuni järve kaldajooneni; edasi kulgeb piir piki järve ida- ja lõunakallast kuni järvest väljavoolava ojani, edasi kulgeb piir piki oja lõuna-kagu suunas kuni oja läänepoolse väljavooluga ristumiseni, sealt piki väljavoolu lääne ja põhja-loode suunas kuni järve lõunakaldani; sealt kulgeb piir mööda järve läänekallast kuni talu A2 järvega piirneva lahusmaatüki lõunapiiriga ristumiseni; sealt kulgeb piir mööda nimetatud lahusmaatüki lõunapiiri edela suunas kuni kvartalite 61 ja 62 sihini ja siis mööda sihti põhja suunas kuni talu A1 järve läänekaldaga piirneva lahusmaatüki põhjapiirini; edasi kulgeb piir piki nimetatud lahusmaatüki põhjapiiri kirde suunas kuni lõikumiseni Lagotsi (90701:002:0800) kinnisasja edelapiiriga; sealt suundub piir loode suunas mööda nimetatud kinnisasja ja talu A123 edelapiiri kuni Hullo–Suuremõisa teeni ja mööda teed piki talu A123 ning 90701:002:0342 ja 90701:002:1534 kinnisasjade põhjapiiri kirde suunas kuni viimati nimetatud kinnisasja põhjanurgani.

Vormsi maastikukaitseala Diby lahustüki piir kulgeb Diby külas Liiva (90701:003:1522) kinnisasja kirdenurgast kagu suunas mööda kinnisasja kirde-, kagu- ja edelapiiri kuni lõikumiseni Diby põllust põhja poole jääva 90701:003:0007 kinnisasja läbiva ida-läänesuunalise sihiga ja sealt mööda sihti lääne suunas kuni kinnisasja läänepiirini; edasi kulgeb piir nimetatud kinnisasja ja 90701:003:1683 kinnisasja läänepiiri põhjasuunas ristumiseni 90701:003:1554 kinnisasja lõunapiiriga, mööda viimati nimetatud kinnisasja lõunapiiri kuni Diby poolsaare tippu viiva teeni ja sealt mööda teed põhja suunas talu 1 põhjapoolseima lahusmaatüki loodenurka; edasi kulgeb piir piki rannajoont ida ja lõuna suunas kuni Liiva (90701:003:1522) kinnisasja kirdenurgani. Lahustüki piir kulgeb talu 5 läänepoolseima merega piirneva lahusmaatüki põhjanurgast mööda lahusmaatüki idapiiri lõuna suunas kuni Rälby–Sviby teeni; sealt kulgeb piir mööda teed edela suunas kuni lahusmaatüki läänepiirini ja sealt põhja suunas kuni rannajooneni; edasi kulgeb piir mööda rannajoont kirde suunas lahusmaatüki põhjanurka.

(2) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuses koostatud Vormsi metskonna 1987. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning tagastatud talumaade osas maakatastri andmete alusel seisuga 2000. aasta mai ja ülejäänud talumaade osas Katastri Ameti 1940. aasta skeemkaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel. Merepiir on kirjeldatud nurgapunktide koordinaatide ja neid ühendavate geodeetiliste joontega. Geograafilised koordinaadid on esitatud WGS-84 süsteemis ja ristkoordinaadid Eesti Põhikaardi EUREF-EST-92 süsteemis Lamberti konformses koonilises projektsioonis.

§ 3. Kaitseala valitseja

Vormsi maastikukaitseala valitseja on Biosfääri kaitseala Läänemaa keskus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevused

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud paragrahvi 11 lõikes 2 sätestatud juhul sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Rahvaürituste korraldamiseks õuemaal ei ole kaitseala valitseja nõusolekut tarvis.

§ 5. Keelatud tegevused

(1) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa-, põllumajandus- ja roovarumistöödel ning kalapüügil.

(2) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) maakorralduskava kinnitamine;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
4) projekteerimistingimuste andmine;
5) metsamajandamiskava väljastamine.

§ 6. Teadusuuringutega seotud välitööd

Teadusuuringutega seotud välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

§ 7. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piiranguvööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel. Sihtkaitsevööndis paikneva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse käesoleva määruse alusel.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses ettenähtud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja, lähtudes kaitseala kaitse-eesmärgist, vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab läbi metsaraieloa taotluse ning tulenevalt metsakoosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse»» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 10. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Vormsi maastikukaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on 3 sihtkaitsevööndit:
1) Rumpo sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Vormsi vallas Rumpo külas maa- ja veeala, mille piir kulgeb Mäe (90701:002:0250) kinnisasja läänenurgast mööda nimetatud kinnisasja edelapiiri, mööda Rumpo poolsaare tippu kulgevat teed kagu suunas kuni lääne-idasuunalise teerajani, mööda teerada ida suunas kuni poolsaare tippu viiva idapoolse teeni, edasi mööda nimetatud teed loode suunas kuni Mäe kinnisasja kagupiirini; sealt kulgeb piir piki Mäe kinnisasja kagupiiri kirde suunas kuni nimetatud kinnisasja idatipuni ja siis asimuudil 100° kuni rannajooneni; edasi kulgeb merepiir, mis on määratletud geodeetiliste joontega, mille nurgapunktid on 6536230–460100, 6535350–460690, 6533980–460850, 6532910–459160, 6533980–456230, 6535200–455890 ja 6536110–456120, ning sealt kuni rannajoonega ristumiseni punktis 6537020–457710; edasi kulgeb piir Mäe kinnisasja läänenurgani; välja arvatud Pohla Käokõrva (9070:002:0250) ja Uustalu Paali (9070:002:050) kinnisasjad;
2) Rälby sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Vormsi vallas Rälby külas Hullo–Rälby teest lõunasse jäävad talude 26, 27, 14 maa ja 90701:003:1383, 90701:003:1152, 90701:003:1696, 90701:003:1240, 90701:003:1254, 90701:003:1355 ja 90701:003:1263 kinnisasjad; Sviby külas talude 13, 3, 22, 41, 11, 31, 51, 29, 6, 38, 30, 35 ja 1 põhjapoolseimad lahusmaatükid; Hullo külas Hullo–Rälby teega piirnevad Nymase (90701:002:1481), Vana Marksi (90701:002:1401), 90701:002:1462, 90701:002:1502 ja 90701:003:0372 kinnisasjad, Hullo–Rälby teest lõunasse jääv Vana-Hermase (90701:002:1573) kinnisasi ja talude 18, 8 ning 7 idapoolseimad lahusmaatükid ning Uus-Erkursi (90701:002:1441) kinnisasi ja Irjase (90701:003:1371) kinnisasja kvartalite 69 ja 70 ning 75 ja 76 vahelistest sihtidest ida poole jäävad osad;
3) Hosby sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Vormsi vallas Hosby külas Rumpo küla ühismaa lahusmaatükk; Hosby küla kinnistute XIV, XIII, XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II ja I ning Lundström II (90701:003:0330) põllu- ja metsavahelisest rajast põhja poole jäävad alad; Fällarna küla ühismaa lahusmaatükk; Hosby küla talude E, A70, A65, A75, B, F, A63, ja C põhjapoolseimad lahusmaatükid; Rälby küla 90701:003:1184, 90701:003:1697, 90701:003:1234, 90701:003:0875, 90701:003:1356, 90701:003:1495, 90701:003:1203 ja 90701:003:1143 kinnisasjade ning Larase (90701:003:0701) kinnisasja ning talude 1, 14, 11, 12, 9, 7, 13, 3 lahusmaatükid.

§ 11. Tegevused sihtkaitsevööndis

(1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 4, paragrahvi 5 lõikes 3 kaitseala valitseja nõusolekul ja käesolevas paragrahvis sätestatud lubatud tegevused.

(2) Inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teadusuuringutega seotud välitöödel, on keelatud:
1) Rälby ja Hosby sihtkaitsevööndis väljaspool sihte ja radu 1. märtsist 1. augustini, välja arvatud kinnisasja omanikul oma kinnisasja piires;
2) Rumpo sihtkaitsevööndi laidudel ning laidude rannajoonest 50 m piiresse jääval merealal 1. aprillist 15. juulini.

Kaitseala valitseja nõusolekul on laidude külastamine lubatud 15. juulist kuni 1. novembrini. Liikumispiirang ei laiene kohalikele elanikele traditsioonilise tegevuse (näiteks karjatamise) jätkamiseks Tälmeni laiul ja Pasilaiul.

(3) Lisaks lõikes 1 nimetatule on Rumpo sihtkaitsevööndis:
1) Rumpo poolsaarel keelatud mootorsõidukitega liiklemine, välja arvatud järelevalve, pääste- ja teadustöödel ning kinnisasja omanike ja kohalike elanike traditsioonilise tegevusega (rannapüük, karjatamine, roovarumine, turismi korraldamine) seotud sõiduvahenditega kaitseala valitseja loal;
2) veealal keelatud veerollerite kasutamine; veemootorsõidukitele kehtib kiirusepiirang 15 sõlme.

(4) Hosby ja Rälby sihtkaitsevööndis on keelatud rahvaürituste korraldamine 1. märtsist 1. augustini.

(5) Sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) poollooduslike koosluste esinemisaladel niitmine, karjatamine, roolõikus ja roopõletamine ulatuses, mis tagab poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu säilimise;
4) olemasolevate kraavide hooldustööd ning teaduslikult põhjendatud tööd veerežiimi looduslikkuse tagamiseks;
5) jahipidamine 1. novembrist 1. märtsini, välja arvatud linnujaht;
6) rajatiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks.

(6) Lisaks lõikes 5 sätestatud tegevusele on Rumpo sihtkaitsevööööndis lubatud:
1) merealal kohalike elanike traditsiooniline rannapüük;
2) pilliroo niitmine jää pealt 15. novembrist 1. märtsini või püsiva jääkatte korral rändlindude saabumiseni; roo käsitsi niitmine veest või maismaalt oma tarbeks 1. septembrist 15. novembrini;
3) niitmine ja karjatamine koormusega mitte rohkem kui 1 veis või 2 lammast hektari kohta, rannaniidu osas 1 veis ja 2 lammast hektari kohta.

§ 12. Valdaja kohustused

Rumpo sihtkaitsevööndis Rumpo poolsaarel on haruldaste samblike kasvukohtade ja avatud maastike säilitamiseks ning poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik puu- ja põõsarinde harvendamine kaitseala valitsejaga kooskõlastatud ulatuses.

§ 13. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse

Sihtkaitsevööndi metsa kaitse-eesmärk on liikide mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 14. Vööndi kirjeldus

(1) Vormsi maastikukaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning selle alusel käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Kaitsealal on 4 piiranguvööndit:
1) Saxby piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vormsi vallas Saxby külas talude 6, 16, 7, 17 läänepoolseimad lahusmaatükid, Karla (907:001:0480) ja Milja (90701:001:0470) kinnisasjad, talude 8 põhja- ja 2 ning 23 läänepoolseimad lahusmaatükid ja talu 1 maa läänepoolseima lahusmaatüki loode-kagusuunalisest teest lääne poole jääv ala, talu 8 lõunapoolse, merega piirneva lahusmaatüki ning talude 13, 14 ja 4 läänepoolseimate lahusmaatükkide Saxby sihttule juurest Saxby ranna lõunaosas oleva vaatlustornini viivast teerajast mere poole jäävad alad; tuletorni alune maa 90701:001:0560;
2) Prästviigi piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vormsi vallas Hullo külas talude A123 ja A43, 113 ja 44 lahusmaatükid ning 90701:002:1534, 90701:002:0342, 90701:002:0502, 90701:002:0812, Lagorsi (90701:002:0800) kinnisasjad, talude A1 ja A2 Prästviigi järve läänekaldaga piirnevate lahusmaatükkide ning kinnisasja Hansu (90701:002:0741) Vormsi metskonna kvartalite 61 ja 62 vahelisest sihist järve poole jääv ala; talude 8 ja 9 Prästviigi järve põhjakaldaga piirnevate lahusmaatükkide kvartalite 63 ja 64 vahelisest sihist järve poole jääv ala; Prästviigi järv ja kinnistu 7 Prästviigi järve lõunakaldaga piirneval lahusmaatükil paiknev järvest väljavoolav oja ja kraav ning nendevaheline ala;
3) Diby piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Vormsi vallas Diby külas talude 1, 3 ja kinnisasjade 90701:003:1675 ja Liiva (90701:003:1522) osad, mis piirnevad merega ja jäävad Diby külast põhja poole ning Diby poolsaare sadamasse viivast teest ida poole; 90701:003:1683 kinnisasja ja talu A17 teest ida poole jäävad lahusmaatükid, kinnistu 90701:003:1554 poolsaarel paikneva lahusmaatüki teest läände jääv osa ja kinnistu 90701:003:0007 lahusmaatüki Diby põllust põhja pool paiknevast ida-lääne suunalisest metsasihist põhja poole jääv ala; lahustükina kuulub Diby piiranguvööndisse kinnistu 5 läänepoolseima merega piirneva lahusmaatüki Rälby Diby teest põhja poole jääv maa-ala;
4) Rumpo piiranguvöönd, kuhu kuulub ala, mis jääb läänepoolsema Rumpo poolsaare tippu kulgeva loode-kagusuunalise pinnastee ja idapoolsema Rumpo poolsaare tippu kulgeva loode-kagusuunalise pinnastee ning Mäe (90701:002:1150) kinnisasja lõunapiiri ja ida-läänesuunalise pinnastee vahele; ala, mis jääb Mäe (90701:002:1150) kinnisasja kirdepiiri ja Pärnamäe (90701:002:0009) kinnisasja idapiiri, Rumpost Svibysse viiva teeraja, maatüki D edelapiiri ja Mäe kinnisasja idanurgast asimuudil 100° kuni rannajooneni kulgeva mõttelise sirgjoone vahele; 90701:002:0250 ja Paali (90701:002:0440) kinnisasja maa.

§ 15. Tegevused piiranguvööndis

(1) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud keelatud tegevused, mis on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 5. Samuti on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 584; 95, 843; 2000, 54, 348) paragrahvides 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades ja tema igakordsel nõusolekul;
3) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
4) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on piiranguvööndis keelatud:
1) uute ehitiste püstitamine;
2) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
3) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine.

§ 16. Valdaja kohustused

Diby piiranguvööndis on poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik niitmine, karjatamine ning puu- ja põõsarinde harvendamine.

§ 17. Piiranguvööndi metsa kaitse

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on liikide mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json