Teksti suurus:

Ministeeriumide ja Riigikantselei põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 68, 436

Ministeeriumide ja Riigikantselei põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 22.08.2000 nr 276

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I  995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 278 «Riigikantselei põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Riigikantselei põhimääruse» (RT I 1996, 79, 1406; 1998, 68, 1122; 1999, 4, 55; 76, 715; 2000, 64, 415) punkti 10 täiendatakse alapunktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« 51) esindab Riigikantselei pädevuse piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on Riigikantselei pädevuse piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
52) korraldab Riigikantselei ülesannete täitmisest tulenevate kohtuasjade kohta informatsiooni kogumist ja edastamist;».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 1998, 41/42, 628; 1999, 100, 896) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes;»;

2) punkti 9 täiendatakse alapunktidega 191 ja 192 järgmises sõnastuses:

« 191) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
192) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 12 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) teenistuslik järelevalve kohtute üle;»;

2) punkti 12 täiendatakse alapunktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) valitsemisalas olevates riigiasutustes sisekontrolli süsteemi rakendamine ja siseauditi korraldamine.»;

3) punkti 18 täiendatakse alapunktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« 21) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
22) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist riigi esindamise kohta kohtus;»;

4) punkti 18 alapunkti 4 täiendatakse pärast sõnu «valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle» tekstiga «ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite, abi, toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise üle;»;

5) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning valitsusasutuste hallatavates riigiasutustes ja juhib vahetult ministeeriumi siseauditiosakonda;»;

6) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 241 järgmises sõnastuses:

« 241) esitab ettenähtud korras Vabariigi Valitsusele arutamiseks analüüsi riigi esindamisest kohtus;»;

7) punkti 22 alapunktist 1 jäetakse välja sõna «siseauditiosakonna»;

8) punktis 46 asendatakse sõnad «kohtute revisjon» sõnadega «teenistuslik järelevalve kohtute üle».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 321 «Teede- ja Sideministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Teede- ja Sideministeeriumi põhimääruse» (RT I 1997, 4, 12; 1998, 31/32, 428; 1999, 29, 410; 2000, 64, 416) punkti 14 täiendatakse alapunktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
42) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1999. a määrusega nr 131 «Sotsiaalministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Sotsiaalministeeriumi põhimääruse» (RT I 1999, 40, 490; 2000, 45, 283) punkti 14 täiendatakse alapunktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
42) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1999. a määrusega nr 380 «Siseministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Siseministeeriumi põhimääruse» (RT I 1999, 96, 850) punkti 15 täiendatakse alapunktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
42) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 1999. a määrusega nr 412 «Rahandusministeeriumi põhimääruse kinnitamine» kinnitatud «Rahandusministeeriumi põhimääruse» (RT I 1999, 102, 914) punkti 11 täiendatakse alapunktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
42) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1999. a määruses nr 437 «Keskkonnaministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 2, 7; 32, 190) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;»;

2) paragrahvi 14 punkti 9 täiendatakse pärast sõnu «määrab nende ülesanded ja alluvuse» sõnadega «, nimetab ametisse ja vabastab ametist siseauditi eest vastutavad isikud;»;

3) paragrahvi 29 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) annab vastavale asekantslerile, siseauditi osakonna juhataja ministrile aru osakonna ülesannete täitmise kohta.»;

4) paragrahvi 36 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) siseauditi osakonnal – hinnata ja analüüsida ministeeriumi, valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste sisekontrolli süsteemi toimimist, selle tõhusust ja vastavust õigusaktidele;»;

5) paragrahvi 36 punkti 12 täiendatakse pärast sõnu «äriühingute arvestust» sõnadega «, koguda andmeid riigi esindamise kohta kohtus ministeeriumi valitsemisala piires ning tagada nende edastamine Justiitsministeeriumisse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000. a määruse nr 85 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 22, 128) paragrahvi 10 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« 41) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
42) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 2000. a määruse nr 116 «Haridusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 31, 183) paragrahvi 22 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« 21) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
22) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires informatsiooni kogumist ja edastamist riigi esindamise kohta kohtus;».

§ 11. Määrus jõustub 1. septembril 2000. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json