Teksti suurus:

Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2004, 15, 109

Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine

Vastu võetud 18.03.2004 nr 71

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205 ja 206 ja 207; 48, 342; 58, 387; 78, 526) § 5 lõike 2 punkti 6 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 45 lõike 3 alusel.

§ 1. Direktorite ja direktori asetäitjate õppe- ja kasvatusalal palga alammäärad

(1) Kooli direktorite palga alammäärad on lähtudes õpilaste arvust koolis järgmised:

1) alla 70 õpilasega koolis 6490 krooni;
2) 70–120 õpilasega koolis 6930 krooni;
3) 121–300 õpilasega koolis 8830 krooni;
4) üle 300 õpilasega koolis 9975 krooni.

(2) Direktori asetäitjate õppe- ja kasvatusalal palga alammäärad on 15 protsenti madalamad direktori palga alammäärast.

§ 2. Pedagoogide palga alammäärad

(1) Paragrahvis 1 nimetamata pedagoogide palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoogil 5350 krooni;
2) pedagoogil 5710 krooni;
3) vanempedagoogil 6490 krooni;
4) pedagoog-metoodikul 7870 krooni.

(2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palga alammäär on 15 protsenti madalam lõikes 1 toodud palga alammäärast.

§ 3. Lisatasu klassijuhatamise eest

Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu:
1) põhikooliastme klassis noorempedagoogile 800 krooni, pedagoogile 860 krooni, vanempedagoogile 970 krooni ja pedagoog-metoodikule 1180 krooni;
2) gümnaasiumiastme klassis noorempedagoogile 270 krooni, pedagoogile 290 krooni, vanempedagoogile 320 krooni ja pedagoog-metoodikule 390 krooni;
3) hälvikute erikoolis ja sanatoorses koolis noorempedagoogile 270 krooni, pedagoogile 290 krooni, vanempedagoogile 320 krooni ja pedagoog-metoodikule 390 krooni.

§ 4. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 2002. a määrus nr 17 «Riigi põhikooli ja gümnaasiumi pedagoogide töötasustamine» (RT I 2002, 6, 27; 42, 278; 2003, 19, 109) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Kultuuriminister
haridus- ja teadusministri ülesannetes Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json