Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 15, 116

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 18.03.2004 nr 78

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr  319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281; 2002, 41, 260; 95, 554; 2003, 74, 494) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 7 asendatakse sõnad «ning õigusteenuse korraldamine, kuriteoennetuse ning pankrotihaldurite töö» sõnadega «, õigusteenuse ja pankrotihaldurite töö korraldamine ning kuriteoennetuse»;

2) punkti 12 alapunkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 16) kohtutäituriteenistuse ja pankrotihaldurite töö korraldamine ja järelevalve;»;

3) punkti 12 täiendatakse alapunktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) koostöö korraldamine Euroopa õigusalase koostöö üksusega Eurojust.»;

4) punkti 18 alapunkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) kinnitab prokuratuuri põhimääruse, riigiprokuratuuri ning ringkonnaprokuratuuride jagunemise osakondadeks, määrab prokuröride arvu, abiprokuröride õppeteenistuse nõuded, esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse juhtiva riigiprokuröri ja juhtivprokuröri ning riigiprokuröri, määrab esindaja Euroopa õigusalase koostöö üksusesse Eurojust, teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle ning täidab muid prokuratuuri töö korraldamisega seotud ülesandeid seaduses ettenähtud alustel ja korras;»;

5) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 171 järgmises sõnastuses:

« 171) kehtestab isikule pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmise ja äravõtmise korra, pankrotihalduri eksami tegemise korra ja moodustab eksamikomisjoni, kehtestab tasu piirmäärad ning täidab pankrotihaldurite töö korraldamisel seaduses ettenähtud alustel ja korras muid ülesandeid;»;

6) punktis 46 asendatakse sõna «koordineerimine» sõnadega «korraldamine ja järelevalve».

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json