Teksti suurus:

Väärismetalltoote proovimärgise ja ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nime ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2023
Avaldamismärge:RTL 2004, 30, 511

Väärismetalltoote proovimärgise ja ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nime ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamise kord

Vastu võetud 22.03.2004 nr 47

Määrus kehtestatakse « Väärismetalltoodete seaduse» (RT I 2003, 15, 85; 75, 500; 88, 591) § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk
MÄÄRUSE REGULEERIMISALA

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kuld-, hõbe-, plaatina- ja pallaadiumtoote proovimärgise ning ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nimemärgisega ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamise kord, eesmärgiga tagada märgiste ühtsus ja kontrollitavus ning märgiste tarbijale arusaadavus ja loetavus.

2. peatükk
PROOVIMÄRGISE JA ÜHITATUD NIME- JA PROOVIMÄRGISE KUJU KEHTESTAMINE

§2. Proovimärgise kuju

(1) Väärismetalltoodete proovimärgise kujuks on:
1) kuldtoodetel ristkülikukujuline taustsüvend mehaanilisel märgistusel või taustkontuur lasermärgistusel;
2) hõbetoodetel lõigatud otstega ovaalne taustsüvend mehaanilisel märgistusel või taustkontuur lasermärgistusel;
3) plaatinatoodetel lõigatud nurkadega ristkülikukujuline taustsüvend mehaanilisel märgistusel või taustkontuur lasermärgistusel;
4) pallaadiumtoodetel pikemale alusele toetuv võrdhaarse trapetsi kujuline taustsüvend mehaanilisel märgistusel või taustkontuur lasermärgistusel.

(2) Proovimärgiste numbrid on mehhaanilisel märgistusel tausta põhjalt eenduvad ja lasermärgistusel tausta põhjale tasapinnaliselt söövitatud.

(3) Proovimärgiste taustsüvendi ja taustkontuuri kuju ning proovi tähistavate numbrite laad peavad vastama määruse lisas esitatud graafilisele kujutisele.

§3. Proovimärgise mõõtmed

(1) Proovimärgise taustsüvendi ja taustkontuuri mõõtmed võib vabalt valida tingimusel, et selle kõrgus on vähemalt 0,5 millimeetrit ja täidetud on lõikes 2 esitatud nõue.

(2) Proovimärgise taustsüvendi ja taustkontuuri kõrguse ja pikkuse suhe, mõõdetuna süvendi või kontuuri keskelt, on ligikaudu 2:3.

§4. Ühitatud nime- ja proovimärgis

(1) Ühitatud nime- ja proovimärgise korral paigutatakse nimemärgis registrisse kantud kujul ja proovi tähistavad, määruse lisas esitatud graafilisele kujutisele vastavad, numbrid väärismetalli sulamit tähistavasse, § 2 lõike 1 kohasesse taustsüvendisse või -kontuuri.

(2) Ühitatud nime- ja proovimärgises on esimesel kohal nimemärgis.

(3) Ühitatud nime- ja proovimärgise korral ei pea järgima taustsüvendi või -kontuuri kõrguse ja pikkuse suhet tingimusel, et äratuntavalt säilib väärismetalli tähistava taustkontuuri kuju ja märgise kõrgus on vähemalt 0,5 millimeetrit.

3. peatükk
VÄÄRISMETALLTOOTE NIME- JA PROOVIMÄRGISEGA VÕI ÜHITATUD NIME- JA PROOVIMÄRGISEGA MÄRGISTAMISE KORD

§5. Üldised nõuded märgistamisele

(1) Märgised kantakse tootele mehaaniliselt või laseriga. Märgiste kopeerimine valuvormidega ei ole lubatud.

(2) Mitmeosalise toote korral kantakse kohustuslikud märgised (nime- ja proovimärgis või ühitatud nime- ja proovimärgis) igale eraldatavale osale.

§6. Märgiste järjestus

(1) Ühitatud nime- ja proovimärgis ning nimemärgis ja temale järgnev proovimärgis üksikmärgistena paigutatakse aastamärgise olemasolul selle järele ja kontrollmärgise olemasolul selle ette.

(2) Kõikide märgiste kasutamisel rivistatakse üksikmärgised järgnevalt: aastamärgis, nimemärgis, proovimärgis, kontrollmärgis.

(3) Ühitatud märgiste kasutamisel rivistatakse märgised sõltuvalt kasutatavast ühitatud märgisest järgmiselt:
1) aastamärgis, ühitatud nime- ja proovimärgis, kontrollmärgis või
2) aastamärgis, nimemärgis, ühitatud proovi- ja kontrollmärgis.

(4) Märgiste rivis mõne märgise puudumine ei muuda lõigetes 1, 2 ja 3 toodud järjestust.

(5) Üksik- ja ühitatud märgised võib kanda tootele rivina ühtses ristkülikukujulises raamis. Kõik rivistatud märgised peavad sellisel juhul säilitama oma iseloomuliku taustsüvendi või kontuuri kuju ja proovi tähistavate numbrite laadi.

§7. Märgistamine erinevate väärismetallide või väärismetalli erinevate sulamite korral

(1) Erinevate väärismetallide sulamitest koosneva väärismetalltoote korral kantakse kõikide sulamite proovimärgised väärismetalltootele üksteise järele, kusjuures nimemärgise järgselt on esimesena selle sulami proovimärgis, mida on tootes kõige rohkem. Sulamite koguste võrdsuse korral on esikohal kõrgeima väärtusega sulami proovimärgis.

(2) Kui kõik proovimärgised ei mahu tootele, siis märgistatakse toode selle sulami proovimärgisega, mida on tootes kõige rohkem ja teised kasutatud sulamid tõendatakse valmistaja sertifikaadiga või väärismetalli proovi tõendaja sertifikaadiga või müüja poolt proovide kandmisega müügidokumendile valmistaja või väärismetalli proovi tõendaja sertifikaadi alusel.

(3) Ühe väärismetalli erinevate proovidega sulamitest koosnevad tooted märgistatakse kasutatud madalaima prooviga sulami järgi.

4. peatükk
LÕPPSÄTE

§8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. märtsi 2004. a määruse nr 47 «Väärismetalltoote proovimärgise ja ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nime ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamise kord»
lisa

1. Kuldtoodete proovimärgiste kujud

2. Hõbetoodete proovimärgiste kujud

3. Plaatinatoodete proovimärgiste kujud

4. Pallaadiumtoodete proovimärgiste kujud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json