Teksti suurus:

Tehnilise normi ja standardi seaduse ning telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 78, 495

Tehnilise normi ja standardi seaduse ning telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.09.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. oktoobri 2000. a otsusega nr 893

I. Tehnilise normi ja standardi seaduses (RT I 1999, 29, 398; 2000, 29, 169) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehnospetsifikaat, tehnospetsifikatsioon või tehniline spetsifikatsioon (edaspidi tehnospetsifikaat) on toote omaduste loetelu, samuti neid omadusi mõjutavate tootmisprotsesside ja -meetodite kirjeldus. Tehnospetsifikaat esitatakse tehnilises normis või standardis.»

§ 2. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Tehnospetsifikaat

Tehnospetsifikaat hõlmab:
1) kvaliteeti, toimivust ja ohutust;
2) nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduure, katseid ja katsemeetodeid;
3) pakendamist, märgistamist ja etikettimist;
4) sümboleid ja terminoloogiat;
5) nime, mille all toodet müüakse;
6) klassifitseerimist;
7) valmistamist, kasutamist ja säilitamist;
8) vedu;
9) koostist, mõõtmeid ja muid tehnilisi näitajaid.»

§ 3. Paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehniline norm sätestatakse vastavas seaduses või vastava seaduse alusel Vabariigi Valitsuse või asjaomase ministri määruses.

(2) Tehnilist normi sisaldava õigusakti ettevalmistamisel arvestatakse rahvusvahelistes ja Euroopa standardiorganisatsioonide standardites või nende lõplikes kavandites määratletud tehnospetsifikaatidega.»

§ 4. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Eesti standard

(1) Eesti standard on Eesti standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud standard.

(2) Eesti standard loetakse vastuvõetuks, kui selle vastuvõtmise kohta on avaldatud teade Eesti standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes.

(3) Eesti standardiorganisatsioon tagab standardi kättesaadavuse avalikkusele, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teate avaldamise kuupäevast.

(4) Eesti standard võib olla:
1) ülevõetud rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standard;
2) ülevõetud teise riigi algupärane standard;
3) algupärane Eesti standard.

(5) Eesti standardi eristuseks kasutatakse tähtlühendit EVS.

(6) Eesti standard võetakse vastu eesti keeles. Rahvusvahelise ja Euroopa standardiorganisatsiooni standardi võib üle võtta Eesti standardiks selle standardi vastu võtnud standardiorganisatsiooni ühes ametlikus keeles.

(7) Autoriõigus standardile kuulub selle vastu võtnud standardiorganisatsioonile. Standardi järgimine on tasuta.»

§ 5. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Ühtlustatud Eesti standard

(1) Toode loetakse asjakohasele tehnilisele normile vastavaks, kui see on nimetatud tehnilise normiga ühtlustatud Eesti standardi kohane.

(2) Eesti standardi võib tunnistada tehnilise normiga ühtlustatud Eesti standardiks (edaspidi ühtlustatud standard), kui see arvestab tehnilise normi nõudeid ja annab selles sätestatud nõuete täitmiseks lahendusvariante.

(3) Eesti standardi tunnistab ühtlustatud standardiks majandusminister. Majandusminister otsustab Eesti standardi ühtlustatud standardiks tunnistamise käesoleva seaduse § 91 alusel moodustatud komisjoni ettepanekul.»

§ 6. Paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «vastuvõtmise kuupäeva» sõnadega «vastuvõtmise aastat».

§ 7. Paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti standardiorganisatsioon on kohustatud:
1) täitma välislepingutega võetud ja riigi delegeeritud standardimiskohustusi, sealhulgas Eesti riiklikku standardimiskava (edaspidi standardimiskava);
2) osalema rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide töös;
3) koostama standardimisprogramme ja osalema standardimiskava koostamises;
4) informeerima avalikkust, välisriike, riikide ühendusi ja rahvusvahelisi standardiorganisatsioone ettevalmistatavatest ja vastuvõetud standarditest, standardimisprogrammidest ning standardimiskavast vastavalt kehtivatele õigusaktidele.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Standardimiskomisjon

(1) Vabariigi Valitsus moodustab standardimiskomisjoni (edaspidi komisjon), kelle ülesanded on:
1) majandusministrile ettepanekute esitamine käesoleva seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud lepingusse puutuvalt;
2) standardimiskava koostamine ja majandusministrile kinnitamiseks esitamine;
3) majandusministrile ettepanekute tegemine Eesti standardi tehnilise normiga ühtlustatuks tunnistamise kohta;
4) muude ülesannete täitmine, kui need tulenevad käesoleva lõike punktides 1–3 loetletud ülesannetest.

(2) Komisjoni moodustamise korra ja töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Iga asjaomane ministeerium määrab komisjoni liikmeks oma volitatud esindaja.

(4) Asjaomase ministeeriumi volitatud esindaja edastab komisjonile kirjalikult ettepanekud Eesti standardite lülitamise kohta standardimiskavasse.

(5) Komisjon esitab oma ettepanekud kirjalikult majandusministrile.»

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

« § 92. Riiklik standardimiskava

(1) Standardimiskava on dokument, millesse koondatakse nende standardite loend, mille koostamise või ülevõtmisega saavutatakse ühtlustatus tehnilise normiga, ja muud standardid, mida asjaomased ministeeriumid käsitavad olulistena. Standardimiskava koostamisel lähtutakse seadustest, Eesti standardiorganisatsiooni ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud lepingust ning Vabariigi Valitsuse ja asjaomaste ministeeriumide tööplaanidest.

(2) Standardimiskava struktuuri nõuded kehtestab majandusminister.

(3) Standardimiskava koostatakse kaks korda aastas.

(4) Standardimiskava kinnitab majandusminister iga aasta 1. märtsiks ja 1. septembriks.»

§ 10. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Eesti standardi koostamise ja Eesti standardiorganisatsiooni finantseerimine

(1) Eesti standardi koostamiskulud katavad asjast huvitatud isikud.

(2) Eesti standardi koostamist riigiasutuse tellimuse või standardimiskava alusel finantseerib riik asjaomase ministeeriumi eelarve kaudu.

(3) Eesti standardiorganisatsiooni liikmete kohustus standardimist finantseerida sätestatakse standardiorganisatsiooni asutamislepingus ja põhikirjas.

(4) Riigi poolt Eesti standardiorganisatsioonilt tellitud infoteenuste osutamise, sealhulgas Eesti standardiorganisatsiooni teabekeskuse ja raamatukogu, samuti ametliku väljaande koostamise ja publitseerimise kulud ning rahvusvaheliste ja Euroopa standardiorganisatsioonide liikmemaksud kaetakse riigieelarvest. Nimetatud kulud nähakse ette asjaomase ministeeriumi eelarves.»

II. Telekommunikatsiooniseaduses (RT I 2000, 18, 116) tehakse järgmine muudatus:

§ 11. Paragrahvi 96 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sideamet esitab telekommunikatsioonialase Eesti standardi tehnilise normi ja standardi seaduse (RT I 1999, 29, 398; 2000, 29, 169) tähenduses Eesti standardiorganisatsioonile vastuvõtmiseks.»

III. Rakendussäte

§ 12. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, välja arvatud § 9, mis jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json