Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 78, 497

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.09.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. oktoobri 2000. a otsusega nr 895

Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5 punktist 5 jäetakse välja sõnad «ning rahamärkidele».

§ 2. Paragrahvi 13:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine. Pärast teose koopia esmamüüki Eestis autori poolt või tema loal lõpeb käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Eestis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva paragrahvi 6. lõikes sätestatud juhud;»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 62 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pärast autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti esmamüüki Eestis õiguste valdaja poolt või tema nõusolekul käesolevas peatükis ettenähtud õigus levitamisele lõpeb ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti võib Eestis edasi levitada õiguste valdaja nõusolekuta ja tasu maksmiseta.»

§ 4. Paragrahvi 801 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Piraatkoopiaks loetakse ka teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti selline koopia, mis on reprodutseeritud välisriigis teose autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loal, kuid mida levitatakse või kavatsetakse levitada Eestis ilma autori, tema õiguste valdaja või autoriõigusega kaasnevate õiguste valdaja loata.»

§ 5. Seadust täiendatakse §-ga 802 järgmises sõnastuses:

« § 802. Piraatkoopiaga kauplemine

Piraatkoopiaga kauplemiseks loetakse piraatkoopia müük, rentimine, müügile pakkumine või rendile pakkumine, samuti piraatkoopia ladustamine, hoidmine või edasitoimetamine ärilisel eesmärgil.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json