Teksti suurus:

Tehnilise loa väljastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2004
Avaldamismärge:

Tehnilise loa väljastamise kord

Vastu võetud 21.06.2000 nr 53
RTL 2000, 81, 1189
jõustumine 23.07.2002

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.10.2002 nr 65 ( RTL 2002, 120, 1753) 27.10.2002

04.04.2003 nr 60 ( RTL 2003, 48, 696) 19.04.2003

27.01.2004 nr 22 ( RTL 2004, 14, 191) 09.02.2004

2.03.2004 nr 37 ( RTL 2004, 26, 419) 20.03.2004

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116) paragrahvi 19 lõike 13 ja paragrahvi 68 lõike 6 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse tehnilise loa väljastamise kord, sealhulgas ka raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku reserveerimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord, ning vastavad vormid.

§2. Mõisted

(1) Tehniline luba on telekommunikatsiooni piiratud ressursi kasutamise luba, milles on määratud vastavad tehnilised tingimused.

(2) Tehnilise loa liigid on:
1) raadiosaateseadme paigaldamise luba koos vastava raadiosageduskanali reserveerimisega;
2) raadiosaateseadme kasutamise luba;
3) numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise luba koos vastava numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri reserveerimisega.

(3) Tehnilise loaga kehtestatakse tingimused:
1) raadiosageduste efektiivseks kasutamiseks ja selle üle kontrolli tagamiseks;
2) numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamiseks;
3) keskkonna-, tervisekaitse- ja planeeringunõuete täitmiseks;
4) telekommunikatsioonivõrgu kvaliteedi, kättesaadavuse ja töökindluse tagamiseks.

§3. Tehnilise loa väljastamise üldsätted

(1) Tehnilise loa väljastab Sideamet ja korraldab sellega seotud raadiosideks kasutatava raadiosageduskanali ning numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamiseks andmise võrdse kohtlemise põhimõtet järgides.

(2) Tehniline luba ei ole üleantav.

(3) Juhul kui isik ei opereeri üldkasutatavat telekommunikatsioonivõrku ega osuta üldkasutatavat telekommunikatsiooniteenust, siis esitatakse ainult tehnilise loa taotlus.

(4) Tehnilise loa väljastamise taotlus esitatakse enne tegevuse alustamist koos tegevuse alustamisest teatamisega, kui isik soovib opereerida üldkasutatavat telekommunikatsioonivõrku või osutada üldkasutatavat telekommunikatsiooniteenust.

(5) Kui tehnilise loa väljastamist taotletakse pärast tegevuse alustamise teate registreerimist, esitatakse tehnilise loa väljastamiseks eraldi taotlus ning taotleja kinnitus selle kohta, et varem esitatud andmed ei ole muutunud.

(51) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise ja kasutamise loa saamiseks võib esitada Euroopa Kommunikatsioonibüroo (European Communications Office) (edaspidi ECO) kaudu ECO poolt kehtestatud vormi kohase taotluse, millele lisatakse ECO Interneti koduleheküljel toodud lisad (edaspidi ECO vormikohane taotlus).

(6) Tehniline luba väljastatakse pärast vastava riigilõivu tasumist. Tegevuse alustamine tehnilise loa alusel on lubatud tehnilise loa väljastamise päevast. Loa väljastamise päevaks loetakse vastava loa kätteandmise päeva loa taotlejale.

(61) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise ja kasutamise loa taotlemisel ECO kaudu rakendatakse peatükkides 1 kuni 3 toodud raadiosaateseadme paigaldamise ja kasutamise loa väljastamise sätteid, arvestades peatükis 3 1 toodud erisusi.

(7) Tehnilise loa taotleja võib pärast menetluse lõpetamist või loa väljastamisest keeldumise otsuse saamist esitada Sideametile avalduse eelnevalt tasutud riigilõivu tagasimakse teostamiseks vajaliku tõendi väljastamiseks avalduse. Sideamet väljastab tõendi tagasimakse teostamiseks või sellest keeldumise kohta kümne päeva jooksul pärast avalduse esitamist, milles näidatakse tagasimakse alus ja tagasimakse summa.

(8) Sideamet väljastab tõendi tagasimakse teostamiseks või teatab sellest keeldumise kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

(9) Avalik konkurss korraldatakse Sideameti poolt käesoleva määruse peatükis 5 sätestatud juhtudel ja korras.

(10) Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste nimel Eestis esitab tehnilise loa taotluse Välisministeerium või ministeerium, kellele on antud selleks vastavad volitused lähtuvalt «Välissuhtlemisseadusest» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200).

(11) Diplomaadi staatust omavad isikud ning välisriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused, rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsustevaheliste koostööprogrammide esindused on vabastatud riigilõivu tasumisest vastavalt «Riigilõivuseaduse» (RT I 2000, 5, 32) paragrahvile 291.

(12) Sideamet võib vajaduse korral nõuda tehnilise loa väljastamiseks esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ja dokumente.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

2. peatükk

RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE LOA VÄLJASTAMINE

§4. Raadiosaateseadme paigaldamise luba

(1) Raadiosaateseadme paigaldamise luba on aluseks:
1) raadiosaateseadme või raadiovõrgu projekteerimisele;
2) raadiosaateseadme ostmisele, ehitamisele ja kasutamiseks ettevalmistamisele, sealhulgas raadiosaateseadmete hankekonkursside korraldamisele;
3) raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisele või
4) raadiosaateseadme üle Eesti tollipiiri toimetamise eriloa väljastamisele, kui raadiosaateseadme paigaldamise loas on määratud selle seadme tüüp.

(2) Arvates raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise päevast, on raadiosageduskanal reserveeritud isikule, kellele on välja antud raadiosaateseadme paigaldamise luba.

(3) Vee- ja õhusõiduki pardal asuvatele raadiosaateseadmetele ei ole vajalik raadiosaateseadme paigaldamise luba.

(4) Ühes raadiovõrgus töötamiseks ettenähtud raadiosaateseadmetele võib vormistada ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa.

(5) Raadiosaateseadme paigaldamise luba ei anna õigust antenniga ühendatud raadiosaateseadme sisselülitamiseks.

§5. Raadiosaateseadme paigaldamise loa taotlemine

(1) Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamiseks esitatakse Sideametile käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohane taotlus.

(11) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama paigaldamise loa taotlemisel ECO kaudu esitatakse Sideametile vastav ECO vormikohane taotlus.

(2) Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
1) loa taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
2) loa taotleja aadress ja sidevahendite numbrid;
3) loa taotleja kontaktisiku sidevahendite numbrid, postiaadress ja e-posti aadress;
4) opereeritava telekommunikatsioonivõrgu või osutatava telekommunikatsiooniteenuse kirjeldus, sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või telekommunikatsiooniteenuse osutamise tingimused ja tegevuse alustamise aeg;
5) tegevuse geograafiline piirkond ja edasise laiendamise kava;
6) raadiosaateseadme kasutamise eesmärk;
7) vajadusel raadiosaateseadmete koostalitluse tingimused;
8) soovitavate tehniliste parameetritena, kiirgusvõimsus ja antenni maksimaalne kõrgus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse:
1) ringhäälingusaatjate, objektide seireks kasutatavate lokaatorite, isikuotsingusüsteemi saatjate, veesõidukitega side pidamiseks raadiosagedusalas kuni 30 MHz kasutatavate paiksete raadiosaatjate korral antennide asendiplaan, antennide eskiisprojekt;
2) paikse raadiosideliini saatja korral antenni paigaldamise kirjeldus;
3) liikuva maaside raadiosaateseadmete, mobiiltelefoni võrkude, üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu, paiksete raadiovõrkude, veesõidukitega side pidamiseks raadiosagedusalades 30 kuni 3000 MHz paiksete raadiosaatjate korral raadiosaateseadmete paigalduse kirjeldus;
4) kui antenn on paigaldatud masti, kus asuvad lisaks teiste raadiosaateseadmete antennid, siis antenni paigaldamise eskiisprojekt antenni asukoha m ääramiseks teiste antennide suhtes;
5) kasutuskoht või -piirkond;
6) kasutusviis ja -otstarve;
7) kasutusreþiim;
8) kasutamise algusaeg;
9) raadiosagedusala või raadiosagedus;
10) vajadusel kasutatavate raadiosaateseadmete tüübid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse vajadusel raadiosageduskanali ühiskasutuse taotlejate nõusolek raadiosageduskanali ühiseks kasutuseks.

(5) Ühes raadiovõrgus töötamiseks ettenähtud raadiosaateseadmetele esitatakse Sideametile käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohane ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa taotlus.

(6) Ringhäälingusaatja paigaldamise loa taotlemisel esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentidele ja andmetele koopia ringhäälinguloast ja kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta.

(7) Asutamisel oleva juriidilise isiku puhul esitatakse asutamislepingu või -otsuse tõestatud ärakiri.

(8) Raadiosaateseadme paigaldamise loa taotlus esitatakse Sideametile sotsiaalministri poolt kehtestatud korras kooskõlastatult Tervisekaitseinspektsiooniga.

(9) Sideamet võib nõuda kirjalikult taotluse esitajalt täiendavaid andmeid, mis on vajalikud tegemaks kindlaks, kas isik suudab täita raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimusi.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§6. Raadiosaateseadme paigaldamise loa taotluse läbivaatamine

(1) Raadiosaateseadme paigaldamise loa taotluse vastuvõtmise käigus kontrollitakse nõutavate andmete ja dokumentide olemasolu ning raadiosaateseadme paigaldamise loa vajadust.

(2) [kehtetu]

(3) Juhul kui ei ole esitatud kõiki nõutavaid andmeid või dokumente, peatatakse taotluse menetlemine ning taotluse esitajale antakse tähtaeg täiendavate andmete esitamiseks. Loa taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui määratud tähtajaks ei ole kõiki vajalikke andmeid esitatud.

(4) Kui loa taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid ja dokumente, keeldub Sideamet loa väljastamisest.

(41) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbivaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

(5) Raadiosaateseadme paigaldamise loa taotluse menetlemise käigus selgitatakse välja raadiosageduskanali rahvusvahelise koordineerimise vajadus. Juhul kui raadiosageduskanal vajab rahvusvahelist koordineerimist, viiakse vastav protseduur läbi, lähtudes rahvusvahelistest lepingutest, ja teatatakse loa taotlejale kirjalikult rahvusvahelise koordineerimise vajadusest kümne päeva jooksul arvates menetluse alustamise päevast.

(6) Kui Sideametile esitatakse üheaegselt raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise taotlused, mis on seotud ühe ja sama vaba raadiosageduskanali kasutamisega ning mida ei saa anda taotlejate ühiskasutusse, korraldab Sideamet raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamiseks avaliku konkursi ja väljastab raadiosaateseadme paigaldamise loa konkursi võitjale vastavalt käesoleva määruse peatükis 5 toodud korrale.

(7) Juhul kui selgub vajadus korraldada avalik konkurss, peatatakse raadiosaateseadme paigaldamise loa taotluse menetlemine alates konkursi korraldamise otsusest ja teatatakse sellest kirjalikult loa taotlejale.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§7. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus

(1) Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamine või väljastamisest keeldumine otsustatakse Sideameti peadirektori käskkirjaga.

(2) Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest võib keelduda juhul, kui:
1) taotlus ei ole kooskõlas Eesti raadiosageduste plaaniga;
2) tehniline lahendus ei taga raadiosageduskanali efektiivset kasutamist;
3) ei ole välistatud raadiohäirete tekkimine või tekitamine;
4) ei ole tagatud, et raadiosaateseade, mida soovitakse paigaldada, ei tekita raadiohäireid Sideameti tehnilise järelevalve statsionaarsetele seadmetele nende paiknemise piirkonnas;
5) ei ole vaba raadiosageduskanalit;
6) ringhäälingusaatja paigaldamise loa taotluses toodud tingimused ületavad kultuuriministri käskkirjas ringhäälinguloa väljaandmise kohta märgitud tingimusi;
7) paigaldatav raadiosaateseade ohustab inimeste tervist või keskkonda;
8) raadiosaateseade ei vasta «Telekommunikatsiooniseaduses» ja sellest tulenevates õigusaktides kehtestatud nõuetele;
9) taotluse esitaja ei suuda tagada raadiosaateseadmete paigaldamisele «Telekommunikatsiooniseaduses» ja sellest tulenevates õigusaktides kehtestatud nõuete täitmist;
10) taotluse esitaja ei osutunud raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamiseks korraldatud avaliku konkursi võitjaks;
11) 12 kuu jooksul ei ole raadiosageduskanali kasutamiseks saadud positiivset kooskõlastust raadiosaateseadme paigaldamise loa taotluses esitatud tingimustel;
12) taotleja ei ole tasunud riigilõivu Sideameti poolt loa kättesaamiseks määratud päevaks või
13) konkursi võitnud isik ei ole tasunud raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise konkursil tema poolt pakutud hinda täies ulatuses Sideameti poolt loa kättesaamiseks määratud päevaks.

(3) Enne raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest keeldumise otsustamist võib Sideamet anda taotluse esitajale tähtaja loa väljastamist takistavate asjaolude kõrvaldamiseks, sealhulgas täiendavate andmete või dokumentide esitamiseks.

(4) Sideamet teatab tähtaja andmisest kirjalikult taotluse esitajale, märkides tähtaja andmise aluse ja aja, mille jooksul tuleb puudused kõrvaldada. Juhul kui takistavad asjaolud ei ole kõrvaldatud märgitud tähtajaks, on Sideametil õigus raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest keelduda või määrata täiendav tähtaeg.

(41) Enne raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

(5) Sideamet otsustab raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise või sellest keeldumise:
1) kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest Sideametile, kui raadiosageduskanali kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist;
2) 12 kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest Sideametile, kui raadiosageduskanali kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist.

(6) Juhul kui raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamiseks on välja kuulutatud konkurss «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 19 lõike 9 alusel, siis lisandub lõikes 5 nimetatud konkursile mineva loa tingimuste väljatöötamiseks kulunud ajale konkursi läbiviimiseks kulunud aeg.

(7) Arvates raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise päevast kuni raadiosaateseadme paigaldamise loa kehtivustähtaja lõpuni on raadiosageduskanal reserveeritud isikule, kellele on välja antud raadiosaateseadme paigaldamise luba. Juhul kui luba ei ole võimalik väljastada ning selle kohta tehakse otsus, siis loa väljastamisest keeldumise otsusega tühistub ka vastav reserveerimine.

(8) Raadiosaateseadme paigaldamise loas määratakse raadiosaateseadme kohta vähemalt järgmised andmed:
1) kasutamise eesmärk ja tingimused;
2) tehniliste näitajatena kiirgusvõimsus, antenni maksimaalne kõrgus maapinnast,
3) polarisatsioon;
4) kasutuspiirkond või -koht;
5) kasutusviis ja -otstarve;
6) kasutusreþiim;
7) kasutamise alguse aeg;
8) loa kehtivustähtaeg;
9) kasutatavad raadio sageduskanalid (saate- ja vastuvõtusagedused);
10) raadiosageduse kasutamise kohustuslikud tingimused, sealhulgas raadiosageduskanali ühiskasutus;
11) vajaduse korral raadiosaateseadme tüüp;
12) vajadusel raadiosaateseadme seerianumber.

13) vajadusel ühise raadiosaateseadme paigaldamise loa üldtingimused.

(9) Raadiosaateseadmete paigaldamise luba vormistatakse lisas 11 või 12 toodud vormi kohaselt turvapõhjal dokumendiplangile.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§8. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsusest teatamine ja loa väljastamine

(1) Sideameti peadirektori käskkirja väljavõte loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

(2) Käskkirja väljavõttele lisatakse teatis loa kättesaamise aja (maksimaalselt kümme päeva), koha ja viisi ning tasumisele kuuluva riigilõivu summa kohta koos panga rekvisiitidega riigilõivu tasumiseks. Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne loa väljastamist.

(3) Loa kättesaamiseks pöördub taotleja teatises toodud ajavahemikul Sideametisse. Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud, kuid Sideamet on tuvastanud riigilõivu tasumise, väljastatakse luba taotlejale posti teel väljastusteatega.

(4) Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis tühistatakse raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus.

(5) Raadiosaateseadme paigaldamise luba antakse välja tähtajaga kuni kümme aastat, kui taotleja ei ole oma taotluses märkinud lühemat tähtaega, kuid mitte kauemaks kui vastava tegevusloa kehtivustähtaeg.

(6) Pärast Sideameti peadirektori poolt loa väljastamise otsuse tegemist allkirjastab ja väljastab loa Sideameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§9. Raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimuste muutmine

(1) Sideamet võib raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimusi muuta juhul, kui:
1) tehnilise loa omanik ei täida täielikult või osaliselt tehnilise loa tingimusi;
2) tehnilise loa tingimused viiakse vastavusse teiste õigusaktidega;
3) seda põhjustab telekommunikatsioonitehnoloogia areng;
4) muutub Eesti raadiosageduste plaan;
5) välislepingutest tulenevalt on vaja muuta raadiosagedusalade kasutust;
6) raadiosagedusala kasutamine ei ole efektiivne;
7) raadiosaateseadme kasutamine põhjustab raadiohäireid tulenevalt ebatäpsetest raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimustest või
8) kehtestatud nõuete ja telekommunikatsioonitehnoloogiate muutumisest tulenevalt on vaja muuta raadiosageduskanali kasutust.

(2) Sideamet peab teatama posti teel või elektrooniliselt kavatsusest muuta raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimusi käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4-6 ja 8 sätestatud alustel loa omanikule vähemalt kaks aastat ette ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud alusel tingimuste muutmise puhul vähemalt üks kuu ette.

(3) Raadiosaateseadme paigaldamise loa muutmise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4-6 ja 8 sätestatud alustel peab Sideamet andma loa omanikele ühe kuu jooksul, arvates teate kättesaamisest, võimaluse esitada posti teel või elektrooniliselt seisukohad kavandatavate muudatuste suhtes. Tähtaegselt esitatud seisukohad peab Sideamet läbi vaatama ja teatama loa omanikule posti teel või elektrooniliselt oma motiveeritud arvamuse esitatud seisukohtade kohta hiljemalt kahe kuu jooksul. Juhul kui Sideamet peab antud vastuväiteid põhjendamatuteks, siis on Sideametil õigus muuta paigaldamise loa tingimusi ilma loa omaniku nõusolekuta.

(4) Raadiosaateseadme tingimuste muutmise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud alusel peab Sideamet väljastama muudetud tingimustega raadiosaateseadmete paigaldamise loa nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse paragrahvi 7 lõikes 5 märgitud tähtaja jooksul.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

3. peatükk

RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LOA VÄLJASTAMINE

§ 10. Raadiosaateseadme kasutamise luba

(1) Raadiosaateseadme kasutamise luba annab isikule õiguse kasutada loal märgitud raadiosaateseadet raadiosideks.

(2) Raadiosaateseadme kasutamise luba väljastatakse üheks aastaks, kui taotleja ei ole märkinud lühemat tähtaega, või raadiosaateseadme paigaldamise loaga määratud tähtajaks, kui see on lühem kui üks aasta.

(3) Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamist võib taotleda isik, kes on täitnud ja täidab temale väljastatud raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimusi.

(4) Raadiosaateseadmele, mis ei vaja raadiosaateseadme paigaldamise luba, väljastatakse raadiosaateseadme kasutamise luba lähtuvalt raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise taotluses toodud andmetele ja «Telekommunikatsiooniseaduses» ja sellest tulenevates õigusaktides sätestatud nõuetele.

(5) Vee- või õhusõidukil asuvate raadiosaateseadmete kasutamise luba väljastatakse vastavalt vee- või õhusõiduki raadioloana kehtivusajaga kuni üks aasta. Raadioloale märgitakse kõik sõiduki pardal kasutamiseks lubatud raadiosaateseadmed.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§11. Raadiosaateseadme kasutamise loa taotlemine

(1) Raadiosaateseadme kasutamise loa ja raadiosaateseadmete ühise kasutamise loa väljastamiseks esitatakse Sideametile käesoleva määruse lisas 3 või 13 toodud vormi kohane taotlus.

(11) Kosmoseside maajaama või satelliit-ringhäälingu maajaama kasutamise loa taotlemisel ECO kaudu esitatakse Sideametile vastav ECO vormikohane taotlus.

(2) Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
1) loa taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
2) loa taotleja aadress ja sidevahendite numbrid;
3) loa taotleja esindaja sidevahendite numbrid, postiaadress ja e-posti aadress;
4) opereeritava telekommunikatsioonivõrgu või osutatava telekommunikatsiooniteenuse kirjeldus, sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või telekommunikatsiooniteenuse osutamise tingimused ja tegevuse alustamise aeg;
5) tegevuse geograafiline piirkond ja laiendamine;
6) raadiosaateseadme kasutamise eesmärk;
7) vajadusel raadiosaateseadmete koostalitluse tingimused;
8) soovitavate tehniliste parameetritena, kiirgusvõimsus ja antenni maksimaalne kõrgus.

(3) Juhul kui eelnevalt on esitatud dokumendid raadiosaateseadme paigaldamise loa taotlemisel, siis raadiosaateseadme kasutamise loa taotlemisel täiendavalt dokumente esitada pole vaja. Taotleja kinnitab, et tema poolt paigaldamise loa taotlemisel esitatud andmed ei ole muutunud. Juhul kui eelnevalt esitatud dokumentides on andmed muutunud, esitatakse antud dokumendid täiendavalt.

(4) Raadiosaateseadme kasutamise loa taotlemisel lisab taotleja taotlusele täiendavate andmetena:
1) statsionaarselt paigaldatud raadiosaateseadme geograafilised koordinaadid;
2) [kehtetu]
3) raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimustele vastava konkreetse raadiosaateseadme tüüp;
4) kasutatav raadiosageduskanal (saate- ja vastu võtusagedus), kanali laius ja kesksagedus;
5) kasutusreþiim;
6) loa soovitav kehtivustähtaeg;
7) kasutatava raadiosageduskanali ja raadiosaateseadme kasutamise tingimused;
8) soovitav raadiokutsung.

(5) Vee- ja õhusõiduki raadioloa väljastamiseks esitatakse Sideametile käesoleva määruse lisas 14 või 15 toodud vormi kohane taotlus.

(6) Vee- või õhusõiduki raadioloa väljastamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) luba sooviva isiku nimi ja isiku- või registrikood;
2) laeva nimi või õhusõiduki registritunnus;
3) veesõiduki arvelduskeskuse kood;
4) sidevahendite ja loale kantavate muude seadmete numbrid;
5) raadiosaateseadme tüüp;
6) kiirgusvõimsus ja kiirgusklass raadiosageduskanalite kaupa;
7) soovitav liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood (MMSI) või selektiivkutsung;
8) loa soovitav kehtivustähtaeg;
9) õhusõiduki raadioloa taotluse korral õhusõiduki registreerimistunnistuse ärakiri.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§12. Raadiosaateseadme kasutamise loa taotluse läbivaatamine

(1) Raadiosaateseadme kasutamise loa taotluse vastuvõtmisel kontrollitakse nõutavate andmete ja dokumentide olemasolu ning raadiosaateseadme kasutamise loa vajadust.

(2) [kehtetu]

(3) [kehtetu]

(4) Juhul kui ei ole esitatud kõiki nõutavaid andmeid ja dokumente, peatatakse taotluse menetlemine ning taotluse esitajale määratakse tähtaeg täiendavate andmete esitamiseks.

(5) Kui tähtajaks ei ole kõiki täiendavaid andmeid ja dokumente esitatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata või määratakse uus tähtaeg.

(6) Juhul kui taotleja on Sideametile esitanud ebaõigeid andmeid ja dokumente, keeldub Sideamet loa väljastamisest.

(7) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§ 13. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsus

(1) Sideamet otsustab raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise või väljastamisest keeldumise ühe kuu jooksul arvates vormikohase taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest Sideametile ning raadiosaateseadme esmase ülevaatuse käigus avastatud rikkumiste kõrvaldamisest.

(2) Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamine otsustatakse pärast raadiosaateseadme esmast ülevaatust. Kui esmase ülevaatuse käigus avastatakse rikkumisi, otsustatakse loa väljastamine pärast rikkumiste kõrvaldamist.

(3) Esmase ülevaatuse korraldab Sideamet 20 päeva jooksul arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest.

(4) Vee- või õhusõidukitel asuvatele raadiosaateseadmetele esmast tehnilist ülevaatust ei korraldata.

(5) Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest keeldumise otsus tehakse juhul, kui:
1) raadiosaateseade või selle kasutamine ei vasta raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimustele;
2) ei tagata raadiosageduskanali efektiivset kasutamist;
3) ei ole tagatud tervisekaitsenõuete täitmine;
4) raadiosaateseade ei vasta raadiosaateseadmele õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
5) ei ole välditud raadiohäirete tekkimine või tekitamine või
6) ei ole tasutud riigilõivu Sideameti poolt loa väljastamiseks määratud tähtajaks.

(51) Enne raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

(6) Sideameti otsus raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamine või väljastamisest keeldumine vormistatakse Sideameti peadirektori käskkirjaga.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§ 14. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsusest teatamine ja loa väljastamine

(1) Sideameti peadirektori käskkirja väljavõte loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

(2) Käskkirjale lisatakse teatis loa kättesaamise aja (maksimaalselt kümme päeva), koha ja viisi ning tasumisele kuuluva riigilõivu summa kohta koos panga rekvisiitidega riigilõivu tasumiseks. Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne taotlejale loa väljastamist.

(3) Loa kättesaamiseks pöördub taotleja teatises toodud ajavahemikul Sideametisse. Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud, kuid Sideamet on tuvastanud riigilõivu tasumise, väljastatakse luba taotlejale posti teel väljastusteatega.

(4) Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis on Sideametil kümne päeva pärast arvates kättesaamiseks määratud päevast õigus tühistada loa väljastamise otsus ning selle tulemusena tühistada ka raadiosaateseadme paigaldamise otsus ning raadiosageduskanalite reserveerimine.

(5) Raadiosaateseadmete kasutamise luba vormistatakse turvapõhjal dokumendiplangile käesoleva määruse lisas 4 toodud vormi kohaselt.

(6) Raadiosaateseadme kasutamise loale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
1) raadiosaateseadme paigaldamise loa tingimustele vastav konkreetse raadiosa ateseadme tüüp;
2) raadiosaateseadme kasutamise eesmärk, võimalused ja tingimused;
3) tehniliste näitajatena kiirgusvõimsus, antenni kõrgus maapinnast, polarisatsioon;
4) kasutuspiirkond või -koht;
5) kasutusviis ja -otstarve;
6) kasutusreþiim;
7) kasutatavad raadiosageduskanalid (saate- ja vastuvõtusagedused);
8) raadiosageduse kasutamise kohustuslikud tingimused, sealhulgas raadiosageduskanali ühiskasutus;
9) vajadusel raadiokutsung;
10)
vajadusel raadiosaateseadme seerianumber .

(7) Raadiosaateseadmed, mis töötavad raadiovõrgus ühe isiku kasutuses ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa alusel, väljastatakse ühine raadiosaateseadmete kasutamise luba, millele märgitakse kõigi raadiosaateseadmete andmed.

(8) Ühine raadiosaateseadmete kasutamise luba vormistatakse turvapõhjal dokumendiplangile käesoleva määruse lisas 5 toodud vormi kohaselt.

(9) Vee- või õhusõiduki raadioloale märgitakse järgmised andmed:
1) loa omanik, tema nimi ja isiku- või registrikood;
2) vee- või õhusõiduki nimi;
3) arvelduskeskuse kood;
4) raadiosaateseadme tüüp või kirjeldus;
5) loa kehtivustähtaeg;
6) kasutatavad raadiosageduskanalid;
7) päästevahendite raadiosaateseadmed;
8) raadiokutsung;
9) veesõiduki raadioloale vajadusel MMSI ja muu laevajaama tunnus.

(10) Vee- või õhusõiduki raadioluba vormistatakse turvapõhjal dokumendiplangile käesoleva määruse lisas 6 või 7 toodud vormi kohaselt.

(11) Pärast Sideameti peadirektori poolt loa väljastamise otsuse tegemist allkirjastab ja väljastab loa Sideameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§15. Raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivuse pikendamine

(1) Raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivuse pikendamiseks peab loa omanik hiljemalt kolm kuud enne loa kehtivustähtaja lõppemist esitama Sideametile taotluse. Taotlusele peavad olema lisatud tegevusaruanne tehnilise loa kehtivusajal toimunud tegevuse ja loa tingimuste täitmise kohta ning loa omaniku kinnitus, et Sideametile esitatud andmed ja dokumendid on õiged ning kehtivad ja kajastavad tegelikku olukorda taotluse esitamise ajal.

(2) Sideamet võib vajaduse korral nõuda raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa pikendamisele esitamisele kuuluvate andmete kohta täpsustavat teavet ja dokumente.

(3) Sideamet otsustab raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivuse pikendamise või pikendamata jätmise ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja nõutavate dokumentide esitamisest Sideametile.

(4) Sideamet võib jätta raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivuse pikendamata, kui:
1) tegevus, milleks taotletakse raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa pikendamist, ohustab inimeste tervist või keskkonda;
2) taotluse esitaja ei suuda tagada sellele tegevusele kehtestatud nõuete täitmist;
3) taotluse esitaja ei esita «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 9 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid ja dokumente;
4) esitatud taotlus ei vasta seaduses sätestatud nõuetele;
5) taotluses ja sellele lisatuna on esitatud ebaõigeid või ebatäpseid andmeid ja dokumente;
6) ei ole tasutud riigilõivu;
7) ei ole täidetud raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa tingimused.

(41) Enne raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa pikendamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

(5) Raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivuse pikendamisel jäävad kehtima kõik raadiosaateseadme paigaldamise või kasutamise loa kehtivusaja lõppemisel kehtinud tingimused.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

31. peatükk
RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE JA KASUTAMISE LOA VÄLJASTAMINE EUROOPA KOMMUNIKATSIOONIBÜROO KAUDU

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§ 151. Raadiosaateseadme paigaldamise ja kasutamise loa taotluse läbivaatamine

(1) Kui Sideamet leiab, et taotleja ei ole ECO vormikohases taotluses esitanud kõiki nõutavaid andmeid või lisanud sellele kõiki nõutud dokumente, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotluse esitajale antakse tähtaeg täiendavate andmete esitamiseks, teavitades sellest ECO-t.

(2) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse kohe ECO-t.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§ 152. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus ja loa väljastamine

(1) Sideameti peadirektori käskkirjast väljavõte raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt. Raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamisest või sellest keeldumisest teavitatakse kohe ECO-t.

(2) Kui taotleja ei ole ettenähtud aja jooksul pöördunud Sideametisse raadiosaateseadme paigaldamise loa kättesaamiseks ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis tühistatakse raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise otsus, teavitades sellest taotlejat ning ECO-t.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

§ 153. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsus ja loa väljastamine

(1) Kui taotleja ei ole teavitanud Sideametit raadiosaateseadmete paigaldamisest kahe nädala möödumisel arvates raadiosaateseadme paigaldamise loa väljastamise päevast, esitab Sideamet posti teel või elektrooniliselt taotlejale järelepärimise raadiosaateseadmete paigaldamise kohta.

(2) Juhul kui raadiosaateseadmed ei ole järelepärimise saamise momendiks veel paigaldatud, teatab taotleja Sideametile uue eeldatava raadiosaateseadmete paigaldamise kuupäeva. Märgitud kuupäeval teeb Sideamet täiendava järelepärimise ning teostab esmase ülevaatuse pärast raadiosaateseadmete paigaldamise kohta kinnituse saamist.

(3) Raadiosaateseadme kasutamise loa taotluse menetlemist alustatakse pärast raadiosaateseadme paigaldamise kohta kinnituse saamist.

(4) Sideamet korraldab esmase ülevaatuse kahekümne päeva jooksul pärast taotleja poolt raadiosaateseadme paigaldamise kohta esitatud kinnitust ja riigilõivu tasumist.

(5) Sideamet otsustab raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kümne päeva jooksul pärast ülevaatuse teostamist.

(6) Sideameti peadirektori käskkirjast väljavõte raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt. Raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest või sellest keeldumisest teavitatakse kohe ECO-t.

(7) Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul raadiosaateseadme kasutamise loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis on Sideametil õigus tühistada raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamise otsus ning selle tulemusena tühistada raadiosaateseadme paigaldamise otsus ning raadiosageduskanalite reserveerimine, teavitades sellest taotlejat ning ECO-t.

[RTL 2004, 26, 419 – jõust. 20.03.2004]

4. peatükk

NUMERATSIOONIVAHEMIKU, TUNNUSKOODI VÕI LÜHINUMBRI KASUTAMISE LOA VÄLJASTAMINE

§16. Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise luba

(1) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri reserveerimise otsus, mis on tehtud «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 84 lõikes 6 kehtestatud korras, on aluseks esmakordse numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamiseks. Esmakordse numeratsioonivahemiku, lühinumbri või tunnuskoodi kasutamise loa väljastamiseks ei ole vajalik esitada eraldi taotlust.

(2) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise luba annab telekommunikatsioonivõrgu operaatorile või telekommunikatsiooniteenuse osutajale õiguse kasutada telekommunikatsiooni otstarbel teatud numeratsioonivahemikku, tunnuskoodi või lühinumbrit.

(21) Geograafiliste numbrite, mobiiltelefonivõrkude numbrite ning teede- ja sideministri 4. augusti 2000.a määruse nr 64 "Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi ja lühinumbri reserveerimise ja kasutamise kord" (RTL 2000, 90, 1391; 127, 2038; 2001, 41, 573; 105, 1452) § 41 lõikes 4 sätestatud muude mittegeograafiliste numbrite numeratsioonivahemiku kasutamise luba väljastatakse vastava reserveeritud numeratsioonivahemiku kohta, milles kasutatavate numbrite arv on saja täisarvkordne.

(3) Kasutamise luba väljastatakse ainult juhul, kui numeratsioonivahemik, tunnuskood või lühinumber on reserveeritud, ja ainult samale isikule, kellele on reserveeritud numeratsioonivahemik, tunnuskood või lühinumber.

(4) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise esmase loa väljastamise otsus tehakse kümne päeva jooksul pärast numeratsiooni reserveerimise otsuse tegemist või reserveerimise tingimuste muutmist.

(5) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise luba väljastatakse üheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui numeratsiooni reserveerimise otsuse kehtivustähtaeg.

[RTL 2002, 120, 1753 - jõust 27.10.2002]

§ 17. Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamine

(1) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamine otsustakse Sideameti peadirektori käskkirjaga kümne päeva jooksul pärast reserveerimise otsuse tegemist.

(2) Sideameti peadirektori käskkirjade väljavõtted reserveerimisest ja loa väljastamise või nendest keeldumise kohta edastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses esitatud aadressil või elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

(3) Käskkirja väljavõttetele lisatakse teatis loa kättesaamise aja (maksimaalselt kümme päeva), koha ning tasumisele kuuluva riigilõivu summa kohta koos panga rekvisiitidega riigilõivu tasumiseks. Sideamet kontrollib riigilõivu tasumist enne taotlejale loa väljastamist.

(4) Loa kättesaamiseks pöördub taotleja teatises toodud ajavahemikul Sideametisse. Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud, kuid Sideamet on tuvastanud riigilõivu tasumise, väljastatakse luba taotlejale posti teel väljastusteatega.

(5) Kui taotleja ei ole teatises toodud ajavahemikul loa kättesaamiseks Sideametisse pöördunud ja Sideamet ei ole tuvastanud riigilõivu tasumist, siis võib Sideamet tunnistatakse kehtetuks numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa väljastamise otsuse.

(6) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise luba peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
3) tegevuse geograafiline piirkond;
4) opereeritava telekommunikatsioonivõrgu või osutatava teenuse kirjeldus, sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või teenuse osutamise tingimused ja tegevuse alustamise aeg;
5) numeratsioonvahemik, tunnuskood või lühinumber koos riigisisese suunakoodiga;
6) numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise eesmärk;
7) numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise piirkond;
8) reserveerimise kehtivustähtaeg;
9) loa kehtivustähtaeg;
10) loa väljastamise aeg.

(7) Kui numeratsioonivahemiku või lühinumbri reserveerimiseks oli kuulutatud välja avalik konkurss, reserveerib Sideamet konkursi võitjale vastava numeratsioonivahemiku või lühinumbri ning väljastab talle vastava numeratsiooni kasutamise loa.

(8) Kasutamise loa väljastamisest võib keelduda, kui:
1) kasutamise luba ei ole võimalik väljastada vaba numeratsioonivahemiku või lühinumbri puudumise tõttu;
2) ei tagata numeratsiooni efektiivset kasutamist vastavalt kehtestatud nõuetele;
3) seadmed, kus numeratsioonivahemikku või lühinumbrit kasutatakse, ohustavad inimeste tervist või keskkonda;
4) taotluse esitaja ei suuda tagada seadusega ja käesoleva määrusega sellele tegevusele kehtestatud nõuete täitmist;
5) taotluse esitaja ei esita kõiki nõutavaid andmeid ja dokumente;
6) taotluse esitaja ei ole osutunud avaliku konkursi võitjaks või
7) ei ole tasutud riigilõivu.

(81) Enne raadiosaateseadme kasutamise loa väljastamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

(9) Luba vormistatakse turvapõhjal dokumendiplangile käesoleva määruse lisas 8, 9 või 10 toodud vormi kohaselt.

(10) Pärast Sideameti peadirektori poolt kasutamise loa väljastamise otsuse tegemist allkirjastab ja väljastab kasutamise loa Sideameti peadirektori poolt volitatud ametnik.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§ 18. Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamise taotluse esitamine ja läbivaatamine

(1) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamise taotlus esitatakse Sideametile kolm kuud enne loa kehtivustähtaja lõppemist.

(2) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamise taotluse vastuvõtmisel kontrollitakse kinnituse olemasolu varem esitatud andmete õigsuse kohta.

(3) Juhul kui numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamise taotluse esitamise päevaks on muutunud eelnevat reserveerimiseks esitatud dokumentide sisu, lisatakse muutunud dokumendid taotlusele.

(4) Sideamet võib põhjendatult nõuda taotluse esitajalt täiendavaid andmeid, mis on vajalikud tegemaks kindlaks, kas isik on täitnud reserveeritud numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise tingimusi.

(5) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamise taotlus vaadatakse läbi siis, kui taotleja on esitanud kõik nõutud andmed ja dokumendid.

(51) Kui tähtajaks ei ole kõiki täiendavaid andmeid ja dokumente esitatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata või määratakse uus tähtaeg.

(52) Sideameti peadirektori käskkiri taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt.

(6) Kui taotleja on esitanud Sideametile ebaõigeid andmeid ja dokumente, lõpetab Sideamet loa pikendamise taotluse läbivaatamise ja keeldub loa pikendamisest.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§ 19. Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi ja lühinumbri kasutamise loa pikendamise otsus ja kasutamise loa väljastamine

(1) Numeratsiooni, tunnuskoodi või kasutamise loa kehtivuse pikendamiseks peab loa omanik hiljemalt kolm kuud enne loa kehtivustähtaja lõppemist esitama Sideametile taotluse. Taotlusele peavad olema lisatud aruanne loa tingimuste täitmise kohta ning loa omaniku kinnitus, et Sideametile esitatud andmed ja dokumendid on õiged ning kehtivad ja kajastavad tegelikku olukorda taotluse esitamise ajal.

(2) Sideamet võib vajaduse korral nõuda numeratsiooni, tunnuskoodi või kasutamise loa pikendamisele esitamisele kuuluvate andmete kohta täpsustavat teavet ja dokumente.

(3) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri kasutamise loa pikendamine vastavalt reserveeringus märgitud tingimustele otsustatakse Sideameti peadirektori volitatud isiku poolt.

(4) Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi ja lühinumbri kasutamise loa pikendamisest võib keelduda käesoleva korra paragrahvi 17 lõikes 9 märgitud juhtudel.

(41) Enne loa pikendamisest keeldumise otsuse tegemist annab Sideamet taotluse esitajale tähtaja oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks.

(5) Sideamet otsustab numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi või lühinumbri pikendamise või pikendamata jätmise ühe kuu jooksul arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide esitamist Sideametile.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

5. peatükk

AVALIKU KONKURSI KORRALDAMINE RAADIOSAGEDUSKANALI, LÜHINUMBRI VÕI NUMERATSIOONIVAHEMIKU RESERVEERIMISEKS VÕI TEHNILISE LOA VÄLJASTAMISEKS

§20. Avalik konkurss

(1) Sideamet korraldab avaliku konkursi järgmistel juhtudel:
1) tulenevalt telekommunikatsioonitehnoloogia arengust raadiosaateseadme paigaldamise loale, lühinumbri või numeratsioonivahemiku reserveerimiseks;
2) kui Sideametile esitatakse üheaegselt tehnilise loa väljastamise taotlused, mis on seotud ühe ja sama raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku kasutamisega ning mida ei saa anda taotlejate ühiskasutusse.

(2) Üheaegselt esitatuks loetakse taotlused, mis on esitatud Sideametile kuue nädala jooksul arvates esimese sellise taotluse esitamisest. Mitme konkureeriva taotluse laekumise korral peatatakse nende menetlemine esimese taotluse esitamise päevast kuueks nädalaks.

(3) Juhul kui on vajalik raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku rahvusvaheline koordineerimine, kuulutatakse konkurss välja pärast rahvusvahelise koordineerimise vastuse saabumist. Rahvusvahelise kooskõlastuse puhul võib konkursi välja kuulutada hiljemalt 12 kuud pärast esimese taotluse esitamist.

(4) Konkurssi ei korraldata juhul, kui ei ole võimalik väljastada tehnilist luba, ei ole taotluse tingimustele vastavat vaba raadiosageduskanalit, numeratsioonivahemikku või lühinumbrit, mida on lubatud kasutada loa taotluses märgitud eesmärgil või antud raadiosageduskanalit, numeratsioonivahemikku või lühinumbrit kasutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele, mis on tehtud «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 19 lõike 8 alusel, avalikes huvides.

§21. Avaliku konkursi väljakuulutamine

(1) Sideamet kuulutab konkursi välja ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» vähemalt kolm kuud enne pakkumiste esitamise tähtaega.

(2) Avaliku konkursi teadaanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) konkursi korraldaja isiku nimi ja aadress;
2) tehnilise loa nimetus, iseloomustus ja tingimused;
3) reserveeritava raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku reserveerimise ja kasutamise tingimused;
4) pakkumiste esitamise lõpptähtaeg;
5) konkursi tulemuste väljakuulutamise tähtaeg;
6) pakkumiskutse dokumentide väljastamise koht ja tingimused ning
7) teised vajalikud andmed.

§22. Pakkumises osalejale ja pakkumisele esitatavad nõuded

(1) Avalikul konkursil võib osaleda isik, kes täidab kõiki seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid tingimusi ning vastab seaduse ja käesoleva määruse nõuetele.

(2) Esitatud pakkumine peab vastama avaliku konkursi teadaandes ja käesolevas määruses esitatud tingimustele. Iga isik võib teha pakkumise ühe konkursi piires ainult ühe tehnilise loa väljastamiseks või lühinumbri või numeratsioonivahemiku reserveerimiseks.

(3) Isik, kes soovib osaleda avalikul konkursil, peab esitama kõik nõutavad andmed ja dokumendid tehnilise loa väljastamiseks, mis on sätestatud «Telekommunikatsiooniseaduses» ja käesolevas määruses.

(4) Pakkumine peab sisaldama lisaks riigilõivule pakutavat hinda raadiosageduskanali, numeratsioonivahemiku või lühinumbri kasutamise õiguse eest.

(5) Pakkumisele peab olema lisatud pakkumise allkirjastanud isiku volitusi tõendav dokument.

(6) Asutamisel olev juriidiline isik peab esitama asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakirja.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§23. Pakkumiste esitamine

(1) Pakkumine esitatakse kirjalikus vormis ja kinnises pakendis.

(2) Pakkumise laekumise kohta annab Sideamet isikule tõendi, milles on märgitud pakkumise üleandmise kuupäev ja kellaaeg.

(3) Sideamet võib pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Teade tähtaja pikendamise kohta edastatakse Sideameti poolt kõikidele isikutele, kes on saanud pakkumiskutse dokumendid, ning avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(4) Pakkumist, mis on esitatud pärast pakkumiste esitamise tähtaega, ei avata ning see kuulub tagastamisele.

§24. Hindamiskomisjon

(1) Enne iga konkursi väljakuulutamist määratakse Sideameti peadirektori käskkirjaga viieliikmeline hindamiskomisjon, komisjoni töökorraldus ning pädevus.

(2) Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline juhul, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget.

§25. Pakkumise asendamine ja tagasivõtmine

Pakkumise esitanud isik võib oma pakkumise asendada või selle tagasi võtta enne pakkumiste esitamise lõpptähtaega. Teade pakkumise asendamise või tagasivõtmise kohta on jõus, kui Sideamet on saanud selle enne pakkumiste esitamise lõpptähtaega.

§26. Pakkumiste vastavuse hindamine pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele, parimaks pakkumiseks tunnistamine ja loa väljastamine

(1) Pakkumised avatakse konkursiteadaandes määratud kohas ja ajal ning käesolevas määruses sätestatud korda järgides.

(2) Pakkumiste avamise juures viibivad komisjoni liikmed ja pakkujad.

(3) Pakkumiste avamine protokollitakse ja protokolli märgitakse pakutud hind raadiosageduskanali, numeratsioonivahemiku või lühinumbri kasutamise õiguse eest.

(4) Komisjon hindab enne parima pakkuja väljakuulutamist pakkumiste vastavust esitatud tingimustele ja pakkujate vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

(5) Komisjon teeb kirjaliku otsuse kõikide pakkumiste vastavuse kohta pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele või pakkumise tagasilükkamise kohta.

(6) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui selles ei esine kõrvalekaldumisi pakkumiskutse dokumentides ja õigusaktides esitatud tingimustest.

(7) Pakkumine tunnistatakse mittevastavaks, kui pakkumine ei vasta käesolevas määruses ja õigusaktides sätestatud tingimustele ja pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

(8) Parimaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumise dokumentidele, õigusaktides ja käesoleva määruse nõuetele vastav ning kõrgeimat hinda sisaldav pakkumine.

(9) Parimaks tunnistatud pakkumine loetakse vastuvõetuks kümne tööpäeva möödumisel, arvates selle kirjalikult parimaks tunnistamisest.

(10) Hindamiskomisjon esitab parimaks tunnistatud pakkumise konkursitulemuste kinnitamiseks Sideameti peadirektorile ja teeb ettepaneku raadiosaateseadme paigaldamise loa, numeratsioonivahemiku või lühinumbri kasutamise loa väljastamise otsuse tegemiseks koos otsusega reserveerida raadiosageduskanal, numeratsioonivahemik või lühinumber võitjaks tunnistatud isikule.

(11) Sideameti peadirektor kinnitab hindamiskomisjoni soovitusel parima pakkuja ja teeb otsuse kümne päeva jooksul pärast selle selgumist.

(12) Kui parimaks tunnistatud pakkumise esitanud isik keeldub tasumast tema poolt pakutud kõrgeimat hinda enne tehnilise loa väljastamist, on Sideameti peadirektoril õigus tunnistada ülejäänud vastavaks tunnistatud pakkumiste hulgast paremuselt järgmine parimaks pakkumiseks ja nimetada selle esitanud isik konkursi võitjaks.

(13) Sideamet reserveerib konkursi võitjale vastava raadiosageduskanali, numeratsioonivahemiku või lühinumbri ning väljastab talle vastava tehnilise loa ja vajadusel reserveerimisotsuse pärast pakutud hinna ja riigilõivu tasumist.

§27. Konkursi tulemustest teavitamine

(1) Teade konkursi tulemuste kohta edastatakse kolme tööpäeva jooksul konkursitulemuste kinnitamisest posti teel või elektrooniliselt kõigile konkursil osalenutele.

(2) Teade konkursitulemuste kinnitamise kohta peab sisaldama võitja nime ja suurimat pakutud hinda.

(3) Konkursil osaleja nõudel peab Sideamet teatama osaleja pakkumiste tagasilükkamise alused, kuid ei pea neid põhjendama.

(4) Avaliku konkursi korraldaja avalikustab pärast parima pakkumise selgumist ametlikus väljaandes «Avalikud Teadaanded» tehnilise loa lühikirjelduse, pakkumised esitanud isikute nimed ja aadressid ning parima pakkumise esitanud isiku.

(5) Konkursi materjalid pakkumised esitanud isikute nimede, pakutud hindade ja kõigi pakkumiste tagasilükkamise põhjustega tuleb teha kättesaadavaks kõigile pakkumised esitanutele pärast võitja kinnitamist.

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

§28. Konkursi lõpetamine

(1) Konkurss loetakse lõppenuks, kui konkursi võitnud isiku kasuks on tehtud tehnilise loa väljastamise või raadiosageduskanali, lühinumbri või numeratsioonivahemiku reserveerimise otsus.

(2) Kui konkursi tingimused muutuvad sõltuvalt rahvusvahelisest koordineerimisest, loetakse konkurss lõppenuks.

6. peatükk
KOLMANDA PÕLVKONNA MOBIILTELEFONIVÕRGU TEHNILISE LOA AVALIKU KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§29. Avaliku konkursi korraldaja

(1) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu ( Universal Mobile Telecommunication System – UMTS) tehnilise loa avaliku konkursi (edaspidi avalik konkurss) korraldaja on Sideamet.

(2) Sideameti peadirektor moodustab avaliku konkursi läbiviimise komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle töökorra.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§30. Väljastatavad load

(1) Käesoleva määrusega sätestatud korras väljastatakse avaliku konkursi võitjale (edaspidi võitja) järgmised load:
1) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehniline luba;
2) tegevusluba koos telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja telekommunikatsiooniteenuse osutamise registreerimisega;
3) üleriigilise kasutuspiirkonnaga raadiosaateseadme paigaldamise luba koos vastava raadiosageduskanali reserveerimisega.

(2) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehniline luba vormistatakse turvapõhjaga dokumendiplangil «Telekommunikatsiooniseaduse» § 1081 lõike 5 alusel kehtestatud määruse lisas toodud vormi kohaselt.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§31. Avaliku konkursi väljakuulutamine

(1) Sideamet kuulutab avaliku konkursi välja ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(2) Avalik konkurss viiakse läbi mitmeringilise piiramata ringide arvuga kirjaliku enampakkumisena.

(3) Sideamet edastab avaliku konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühele Eesti infoagentuurile ja avaldab selle vähemalt ühes Eesti ja Euroopa ärilehes ning Sideameti veebilehel. Viide Sideameti veebilehele avaldatakse vähemalt ühes rahvusvahelises kolmanda põlvkonna mobiilside temaatikat käsitlevas veebilehes.

(4) Avaliku konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) avaliku konkursi korraldaja nimi ja aadress;
2) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa tingimused ja väljastatavate lubade nimetused;
3) väljastatavate lubade kehtivustähtaeg;
4) osalejate kvalifitseerumise tingimused;
5) avaliku konkursi tagatisraha suurus;
6) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghinna suurus;
7) telekommunikatsiooniteenuse registreerimise ja väljastatavate lubade eest tasutavate riigilõivude suurus;
8) avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide väljastamise koht ja tingimused;
9) avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg;
10) avalikul konkursil osalemise tagatisraha laekumise tähtpäev ja kellaaeg.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§32. Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghind, tagatisraha ja pakkumise minimaalne tõstmise suurus ning loa eest tasumise kord

(1) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghind on 70 miljonit krooni.

(2) Avalikul konkursil osalemiseks makstakse tagatisraha 7 miljonit krooni.

(3) Pakkumise minimaalne tõstmise suurus on 3,5 miljonit krooni.

(4) Võitja selgumisel tagastatakse tagatisraha avaliku konkursi teistele osalejatele kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist.

(5) Võitjal arvestatakse tagatisraha osana lõpp-pakkumise summast.

(6) Võitja peab kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist tasuma oma lõpp-pakkumise summa (edaspidi lõppsumma), millest lahutatakse tagatisraha, ja riigilõivu. Kui võitja neid tähtajaks ei tasu, siis talle tagatisraha ei tagastata.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§33. Avaliku konkursi kutse dokument

(1) Sideamet koostab avaliku konkursi kutse dokumendi, mis peab sisaldama vähemalt:
1) ülevaadet asjakohastest õigusaktidest;
2) ülevaadet toimunud otsepakkumisest;
3) väljastatavate lubade kirjeldust;
4) avaliku konkursi protseduuri kirjeldust;
5) avaliku konkursi kvalifitseerimise tingimusi;
6) maksetähtaegu ja -tingimusi;
7) arveldusarve numbreid, kuhu tagatisraha, lõppsumma ja riigilõiv kantakse.

(2) Avaliku konkursi kutse dokumendi avaldab Sideamet oma veebilehel.

(3) Kõik avaliku konkursi kohta esitatud järelepärimised ja nende vastused avalikustab Sideamet oma veebilehel, kusjuures järelepärimise esitaja andmeid ei avaldata.

(4) Sideamet väljastab avalikul konkursil osaleda soovijale avaliku konkursi kutse dokumendi väljatrüki kirja teel kolme tööpäeva jooksul, arvates vastava taotluse saamisest.

(5) Avaliku konkursi kutse dokumendi ametlikuks keeleks on eesti keel, kusjuures mitteametlik tõlge tehakse inglise keelde.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§34. Avalikul konkursil osalemise taotlus ja kvalifitseerimise tingimused

(1) Osaleda soovija peab avaliku konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäevaks ja kellaajaks Sideametile esitama taotluse avalikul konkursil osalemiseks.

(2) Avalikul konkursil osalemise taotlus (edaspidi taotlus ) peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) vabas vormis teade oma otsusest alustada «Telekommunikatsiooniseaduse» § 9 lõikes 1 kirjeldatud tunnustele vastavat tegevust. Nimetatud teade peab sisaldama § 9 lõikes 2 sätestatud andmeid;
2) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri;
3) vabas vormis taotlus kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa saamiseks;
4) tegevusloa taotlus;
5) ühise raadiosaateseadme paigaldusloa taotlus;
6) nimekiri juriidilise isiku aktsionäridest, osanikest või liikmetest, kellel on vähemalt 10-protsendiline osalus aktsia- või osakapitalis;
7) kui osalejat esindab lepinguline esindaja, tema volitusi tõendav dokument, milles peavad olema määratud esindaja õigused avalikul konkursil;
8) panga andmed, kuhu tagastatakse tagatisraha, kui osaleja ei võida avalikku konkurssi.

(3) Avalikule konkursile kvalifitseerimise tingimused on:
1) osaleja on esitanud taotluse koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidega;
2) osaleja on kandnud avaliku konkursi kutse dokumendis nimetatud arvelduskontole tagatisraha 7 miljonit krooni avaliku konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtajaks.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§35. Avalikule konkursile kvalifitseerimine

(1) Komisjon vaatab taotlused läbi ning kontrollib tagatisraha laekumist hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaega. Sideameti peadirektor teeb otsuse kvalifitseerimise kohta ja teatab tulemused kõikidele taotluse esitanutele. Komisjon avalikustab avalikule konkursile kvalifitseeritud osalejad ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» ja Sideameti veebilehel ühe nädala jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

(2) Kvalifitseeritud osalejale saadetakse teade avaliku konkursi esimese ringi kohta, milles määratakse pakkumise esitamise tähtaeg.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§36. Pakkumisringide korraldamine

(1) Avalikule konkursile kvalifitseerunu esitab oma pakkumise Sideametisse komisjoni poolt määratud tähtajaks.

(2) Avaliku konkursi esimeses ringis on minimaalne avapakkumine 70 miljonit krooni.

(3) Eelmise pakkumisringi kõrgeima pakkumise teinud pakkuja ei pea järgmises ringis kõrgemat pakkumist esitama ja tema eelmise ringi pakkumist arvestatakse järgmises pakkumisringis.

(4) Teised eelmises pakkumisringis osalenud peavad järgmises pakkumisringis tegema eelmise pakkumisringi kõrgeimast pakkumisest vähemalt 3,5 miljoni krooni võrra kõrgema pakkumise.

(5) Pakkuja, välja arvatud eelmises ringis kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, kes ei tee uut kõrgemat pakkumist või kelle pakkumine ei ületa nõutava summaga eelmise ringi kõrgeimat pakkumist, arvatakse pakkumisel osalejate seast välja.

(6) Pakkujal on õigus pakkumisringi vältel enne pakkumistähtaja saabumist oma pakkumine tagasi võtta või seda muuta. Pakkumistähtaja möödumisel pakkumise osas muudatusi teha ei saa.

(7) Järgmise pakkumisringi pakkumise esitamise tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui neli tööpäeva ja pikem kui 12 tööpäeva, teatatakse pakkujatele koos eelmise ringi tulemuste teatamisega.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§37. Pakkumiste avamine ja tulemuste teatamine

(1) Tähtajaks laekunud pakkumised avatakse komisjoni poolt kolme tööpäeva möödumisel, arvates pakkumiste esitamise tähtajast.

(2) Pärast esitamise tähtaega laekunud pakkumine, mille tähtaega komisjon ei ennistanud, tagastatakse pakkumise esitajale.

(3) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse pakkumisel osalejad, pakkumisest välja arvatud ja pakkumiste summad.

(4) Koopia komisjoni protokollist pakkumisringi tulemuste kohta saadetakse pakkumisringil osalejatele hiljemalt pakkumiste avamisele järgneval tööpäeval.

(5) Pakkumiste avamise juures on lubatud viibida pakkujatel ja nende volitatud esindajatel.

(6) Pakkumisringil osalejal on õigus tutvuda komisjoni protokolliga.

(7) Pakkumisringi tulemusi ei avalikustata kolmandatele isikutele.

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

§38. Avaliku konkursi lõppemine

(1) Avalik konkurss lõpeb, kui:
1) väljastatakse käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load;
2) võitjaks tunnistatu poolt avalikul konkursil võetud kohustus jäetakse täitmata või täidetakse osaliselt ja ei ole võimalik kohaldada käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatut;
3) tähtajaks ei esitata ühtegi taotlust avalikul konkursil osalemiseks;
4) tähtajaks ei esitata ühtegi pakkumist.

(2) Sideameti peadirektor teeb komisjoni ettepaneku alusel avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse, millega tunnistatakse võitjaks osaleja, kes on teinud kõrgeima pakkumise. Võitjaks tunnistamise otsusest teavitatakse võitjat hiljemalt selle tegemisele järgneval tööpäeval.

(3) Võitja peab kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist tasuma riigilõivu ja lõppsumma vastavalt enda viimasele pakkumisele, millest lahutatakse tagatisraha.

(4) Sideamet avalikustab võitja, tema pakutud lõppsumma ja pakkumiste pingerea oma veebilehel ning ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» seitsme tööpäeva jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist. Pingereas võitjast järgnevate pakkujate pakkumiste summasid ei avalikustata.

(5) Sideamet väljastab käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load Eesti äriregistrisse kantud avaliku konkursi võitjale kümne päeva jooksul lõppsumma ja riigilõivu täies mahus laekumisest arvates.

(6) Avaliku konkursi võitja, kes ei ole kantud Eesti äriregistrisse, peab pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist registreerima ennast või oma filiaali kolme kuu jooksul Eesti äriregistris ja sellest kohe Sideametit teavitama. Sideamet väljastab käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load kümne päeva jooksul pärast registrikande tegemist.

(7) Kui avaliku konkursi võitja ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ning laekunud osad, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse ja võitjaks tunnistatakse pingereas järgmine avalikul konkursil osalenu.

(8) Kui avaliku konkursi võitja on tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsumma, kuid ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris ja sellest Sideametit teavitanud ning ei ole tõendanud, et tähtaja ületamine on põhjustatud temast mitteolenevatest põhjustest, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud riigilõiv ja lõppsumma, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse ning võitjaks tunnistatakse pingereas järgmine avalikul konkursil osalenu.

(9) Kui pingereas järgmised osalejad olid teinud võrdse viimase pakkumise, korraldatakse nende vahel uued pakkumisringid käesolevas määruses sätestatud korras, kuni võitja on selgunud.

(10) Kui avaliku konkursi ainus pakkuja ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest või ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris, kui see on vajalik, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud osad, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse. Sideameti peadirektor kuulutab avaliku konkursi lõppenuks ja kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilist luba ei väljastata. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(11) Kui avaliku konkursi pingereas viimane pakkuja, kes kuulutati võitjaks pärast pingereas eelmise pakkuja võitjaks kuulutamise otsuse tühistamist, ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest või ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris, kui see on vajalik, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud osad tagastatakse. Sideameti peadirektor kuulutab avaliku konkursi lõppenuks ja kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilist luba ei väljastata. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(12) Kui ei esitata ühtegi taotlust või kui avalikule konkursile ei esitata ühtegi pakkumist, kuulutab Sideameti peadirektor avaliku konkursi lõppenuks. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

[RTL 2004, 14, 191 - jõust. 09.02.2004]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 1

RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE LOA TAOTLUS

 

Sideametis vastu võetud:

 

Taotleja nimi

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiosaateseadmete klass, kuhu antud raadiosaateseade kuulub, vastavalt «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 6 lõikes 8 kehtestatud nõuetele:

objektide seireks kasutatav paikse raadioteenistuse lokaator

 

vee- või õhusõidukitega side pidamiseks kasutatav paikne maapealne raadiosaatja, sealhulgas navigatsioonisaatja

 

vees või õhus asuvate objektide seireks kasutatav raadioteenistuse maapealne lokaator

 

kosmoseraadioside paikne maajaam

 

etalon-raadioteenistuse saatja

 

ringhäälingusaatja

 

maapealne liikuv või teisaldatav kosmosesidejaam

 

muu raadiosaateseade (täpsustada)

 

Raadiosaateseadme kasutamise eesmärk

Tegevuse geograafiline piirkond või koht

Soovitav raadiosagedusala, kanal (simpleks/dupleks), raadiosagedus MHz

Soovitav katteala (km)

Eeldatav kasutamise alguse aeg

Soovitav raadiosaateseadme paigaldamise loa kehtivustähtaeg

Sageduskanali kasutustingimused:

Kasutusrežiim:

ainukasutus

primaarne

ühiskasutus

sekundaarne

Raadiosaateseadme tüüp

Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nendele vastavust

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

 

Lisatud dokumentide nimekiri:

Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Raadiosaateseadme paigaldamise projekt* (... lk)

Muud dokumendid (... lk)

 

* «Tehnilise loa väljastamise korra» paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud projekt.

 

 

 

 

 

 

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 2

ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE LOA TAOTLUS

 

Sideametis vastu võetud:

 

 

Taotleja nimi

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiovõrgu nimetus vastavalt «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 6 lõikes 8 kehtestatud nõuetele:

liikuva maaside baasjaamata suletud raadiovõrk

 

liikuva maaside baasjaamaga suletud raadiovõrk

 

mobiiltelefonivõrk

 

üldkasutatava telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrk

 

isikuotsingusüsteem

 

paikne raadiosideliin

 

paikne raadiosidevõrk

 

vee- või õhusõidukitega side pidamiseks kasutatav maapealne raadiovõrk

 

muud raadiosaateseadmed (täpsustada)

 

Raadiosaateseadmete kasutamise eesmärk

Tegevuse geograafiline piirkond või koht

Soovitav raadiosagedusala, kanal (simpleks/dupleks),
raadiosagedus MHz

Soovitav katteala (km)

Eeldatav kasutamise alguse aeg

Soovitav raadisaateseadme paigaldamise loa kehtivustähtaeg

Sageduskanali kasutustingimused:

Kasutusrežiim:

ainukasutus

primaarne

ühiskasutus

sekundaarne

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nendele vastavust

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

 

Lisatud dokumentide nimekiri:

Paigaldatavate raadiosaateseadmete nimekiri (... lk)

Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Raadiosaateseadme paigaldamise projekt* (... lk)

Muud dokumendid (... lk)

 

* «Tehnilise loa väljastamise korra» paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud projekt.

 

 

 

 

 

LISA NR ....... ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE
LOA TAOTLUSELE

Raadiosaateseadme tüüp                                 Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Antenni polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Raadiosaateseadme tüüp                                  Kiirgusklass

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Raadiosaateseadme tüüp

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Kiirgusklass

Polarisatsioon

Antenni asukoha aadress                           Antenni võimendustegur

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

 

 

 

 

 

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 3

RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Taotleja nimi

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

Raadiosaateseadme paigaldamise loa nr

 

Kasutamise eesmärk

 

...........................................................................................................................................

 

(kinnitan, et minu poolt esitatud andmed ei ole alates raadiosaateseadme paigaldamise lao taotlemisest muutunud)

Palun väljastada raadiosaateseadme kasutamise luba.

..................................................................................

(volitusi omava isiku nimi, allkiri, kuupäev)

 

Lisatud dokumentide nimekiri:

Paigaldatud raadiosaateseadme andmed (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Muud dokumendid (... lk)

LISA NR ...... RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LOA TAOTLUSELE

Raadiosaateseadme paigaldamise loa nr ........ alusel, leht nr ......

Paigaldatud raadiosaateseadme andmed:

 

Tegelikud andmed

Vastab paigaldusloa nõuetele

Saatesagedus(ed)

 

 

Vastuvõtusagedus(ed)

 

 

Kiirgusklass

 

 

Raadiosaateseadme tüübitähis

 

 

Paikse raadiojaama asukoha aadress

 

 

Raadiosaateseadme väljundvõimsus

 

 

Antenni asukoht, geograafilised koordinaadid (täpsusega 10")

 

 

Antenni tüüp ja võimendus

 

 

Antenni kõrgus maapinnast ja peakiire suund

 

 

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 4

 

Väljastatud . . . . . . .

Raadiosaateseadme paigaldamise loa . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . . alusel

 

RAADIOSAATESEADME KASUTAMISE LUBA nr . . .

 

väljastatud raadiosaateseadme omanikule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

annab õiguse kasutada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiosaateseadme kasutamise eesmärk / eesmärgid)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiosaateseadme tüüp)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiosaateseadme seerianumber)

asukohaga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(linn / maakond / asula / linnaosa / geograafilised koordinaadid)

Raadiosaateseade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kasutab kutsungit / ei kasuta kutsungit, väljastatav kutsung)

Selle loa alusel on lubatud kasutada raadiosageduskanalit (kanaleid) antud loa . . . . . . . lisas toodud tingimustel

(lisade arv)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

Loa väljastamise käskkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Tasutud täiendav riigilõiv . . . . . kr

Tasutud täiendav riigilõiv . . . . . kr

Tasutud täiendav riigilõiv . . . . . kr

Tasutud täiendav riigilõiv . . . . . kr

Tasutud täiendav riigilõiv . . . . . kr

 

 

Lisa
raadiosaateseadme
kasutamise loa
nr . . . juurde
. . . leht

 

Raadiosaateseadme kasutamise tingimused

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(isiku nimi)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(linn / maakond / asula / linnaosa / raadiosaateseadme geograafilised koordinaadid)

Raadiosageduskanalid on reserveeritud loa omanikule raadiosaateseadme paigaldusloaga nr . . . kehtivustähtajaga kuni . . . . . . . . . .

Nr

Kanali nr

Tx (MHz)

Rx (MHz)

Kiirgusklass

Antenni peakiire suund ja laius

Tehnilised näitajad (kiirgus-võimsus, antenni kõrgus, polarisatsioon)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Raadiosaateseadme kasutamise tingimused:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sideameti volitatud ametniku nimi)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(allkiri ja pitser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 5

 

Väljastatud . . . . . . .

Ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . . alusel

 

ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE KASUTAMISE LUBA nr . . .

 

on väljastatud raadiosaateseadmete omanikule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

ning see annab õiguse kasutada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiovõrgu kasutamise eesmärk)

asukohaga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiovõrgu paiknemise piirkond)

Raadiosaateseadmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kasutab kutsungit / ei kasuta kutsungit, väljastatav kutsung)

Selle loa alusel on lubatud kasutada raadiosageduskanalit (kanaleid) antud loa . . . . . . . lisas toodud tingimustel

(lisade arv)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

Loa väljastamise otsus . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . .

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Loa kehtivus pikendatud kuni

Tasutud riigilõiv
. . . . . . kr

Tasutud riigilõiv
. . . . . . kr

Tasutud riigilõiv
. . . . . . kr

Tasutud riigilõiv
. . . . . . kr

Tasutud riigilõiv
. . . . . . kr

 

 

Lisa
ühise raadiosaateseadmete
kasutamise loa
nr . . . juurde
leht nr . . . .

 

Raadiosaateseadmete loetelu ja kasutamise tingimused

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(isiku nimi)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(linn / maakond / asula / linnaosa / geograafilised koordinaadid)

Raadiosageduskanalid on reserveeritud loa omanikule raadiosaateseadme paigaldamise loaga nr . . . kehtivusajaga kuni . . . . . . . . . .

Paiksete raadiosaateseadmete loetelu

Saatja

Asukoha aadress

Kiirgusklass
Tüüp
Väljundvõimsus
Kasutusreþiim

 

Tühistatud

Antenn

Antenni koordinaadid ja asukoht
Tüüp
Võimendus
Kõrgus maapinnast

 

 

 

Paiksete raadiosaateseadmete kasutamise tingimused:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liikuvate raadiosaateseadmete loetelu

Raadiojaama tüüp

 

Tühistatud

Kiirgusklass

 

 

Väljundvõimsus

 

 

Töösagedus

 

 

Seerianumber

 

 

 

Liikuvate raadiosaateseadmete kasutamise tingimused:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sideameti volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 6

SIDEAMET

ESTONIAN NATIONAL COMMUNICATIONS BOARD

VEESÕIDUKI RAADIOLUBA

SHIP STATION LICENCE

LICENCE DE STATION DE NAVIRE

LICENCIA DE ESTACI ÓN DE BARCO

Nr

No.

Kehtivustähtaeg

Period of validity

Vastavalt ¿Telekommunikatsiooniseadusele¿ ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni täiendavatele raadioeeskirjadele on käesoleva loa omanikul õigus paigaldada ja kasutada järgmisi raadioseadmeid:

In accordance with the Telecommunications Act and with the Radio Regulations which complement the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment dscribed below:

1

2

3

4

Laeva nimi

Laevajaama tunnus

Loa omanik

Arvelduskeskuse kood või lisainformatsioon, mis sisaldab arveldamiseks vajalikku informatsiooni

Name of ship

Identification of the ship station

Holder of licence

Accounting authority identification code, or additional information including accounting information required

 

Kutsung

MMSI

Muu tähis

 

 

 

Call sign

 

Other Identification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seadmed

Seadme tüüp või kirjeldus

Raadiosagedused

 

Equipment

Type or description of equipment

Frequencies

5

Raadiosaateseadmed

 

 

 

Transmitters

 

 

6

Muud seadmed

 

 

 

Other equipment

 

 

 

Täidab väljastaja asutus / For the Issuing Authority/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asukoht

Kuupäev

Allkiri

Place

Date

Authentication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 7

SIDEAMET

ESTONIAN NATIONAL COMMUNICATIONS BOARD

ÕHUSÕIDUKI RAADIOLUBA

AIRCRAFT STATION LICENCE

LICENCE DE STATION D¿A ÉRONEF

LICENCIA DE ESTACI ÓN DE AERONAVE

Nr

No.

Kehtivustähtaeg

Period of validity

Vastavalt ¿Telekommunikatsiooniseadusele¿ ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni täiendavatele raadioeeskirjadele on käesoleva loa omanikul õigus paigaldada ja kasutada järgmisi raadioseadmeid:

In accordance with the Telecommunications Act and with the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment described below:

1

2

3

4

Õhusõiduki kuuluvus ja reg. tunnus

Raadiokutsung või muu tunnus

Õhusõiduki tüüp

Õhusõiduki omanik

Nationality and registration mark of the aircraft

Call sign or other identification

Type of aircraft

Owner of aircraft

 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d

 

Seadmed

Tüüp

Võimsus (W)

Kiirgusklass

Raadiosagedused

 

Equipment

Type

Power (W)

Class of emission

Frequency bands or assigned frequencies

5

Raadiosaateseadmed

 

 

 

 

 

Transmitters

 

 

 

 

6

Päästevahendite raadiosaateseadmed

 

 

 

 

 

Survival craft transmitters

 

 

 

 

7

Muud seadmed

 

 

 

 

 

Other equipment

 

 

 

 

 

Täidab väljastaja asutus / For the Issuing Authority/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asukoht

Kuupäev

Allkiri

Place

Date

Authentication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 8

 

Väljastatud . . . . . . .

Tegevusloa nr . . . . . . .

Numeratsioonivahemiku reserveerimine

otsuse nr . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . .

 

NUMERATSIOONIVAHEMIKU KASUTAMISE LUBA nr . . .

 

on väljastatud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

ning see annab õiguse kasutada numeratsioonivahemikku

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numeratsioonivahemik)

Antud loa alusel on lubatud kasutada numeratsioonivahemikku järgmistel tingimustel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tegevuse geograafiline piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osutatava teenuse kirjeldus, sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või teenuse osutamise tingimused)

Tegevuse alustamise aeg:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numeratsioonivahemiku kasutamise eesmärk ja piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

Loa väljastamise otsus . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . .

Tasutud riigilõiv . . . . . . . . kr

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 9

 

Väljastatud . . . . . . .

Tegevusloa nr . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . .

Tunnuskoodi reserveerimise otsuse nr . . . . . . .

kehtivustähtaeg kuni . . . . . . .

 

TUNNUSKOODI KASUTAMISE LUBA nr . . .

 

on väljastatud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

ning see annab õiguse kasutada tunnuskoodi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tunnuskood)

Antud loa alusel on lubatud kasutada tunnuskoodi järgmistel tingimustel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tegevuse geograafiline piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osutatava teenuse kirjeldus sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või teenuse osutamise tingimused)

Tegevuse alustamise aeg:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tunnuskoodi kasutamise eesmärk ja piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

Loa väljastamise otsus . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . .

Tasutud riigilõiv . . . . . . . . kr

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 10

 

Väljastatud . . . . . . .

Tegevusloa nr . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . .

Lühinumbri reserveerimine otsuse nr . . . . . . .

kehtivustähtajaga kuni . . . . . . .

 

LÜHINUMBRI KASUTAMISE LUBA nr . . .

 

on väljastatud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

ning see annab õiguse kasutada lühinumbrit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lühinumber)

Antud loa alusel on lubatud kasutada lühinumbrit järgmistel tingimustel:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tegevuse geograafiline piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osutatava teenuse kirjeldus, sealhulgas telekommunikatsioonivõrgu kasutamise või teenuse osutamise tingimused)

Tegevuse alustamise aeg:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(lühinumbri kasutamise eesmärk ja piirkond)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

Loa väljastamise otsus . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . .

Tasutud riigilõiv . . . . . . . . kr

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 11

 

Väljastatud . . . . . . .

 

RAADIOSAATESEADME PAIGALDAMISE LUBA nr . . .

 

on väljastatud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(aadress)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku- / registrikoodiga)

ning see annab õiguse paigaldada raadiosaateseadet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(raadiosaateseadme tüüp, raadiosaateseadme kasutamise eesmärk)

asukohaga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(linn / maakond / asula / linnaosa / geograafilised koordinaadid)

Selle loa alusel on loa lisas toodud raadiosageduskanal(id) reserveeritud antud loa . . . . . . . lisas toodud tingimustel

(lisade arv)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(volitatud ametniku nimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

Loa väljastamise otsus . . . . . . . .

Loa kehtivustähtaeg . . . . . . . .

Raadiosaateseadme kasutamise alguse aeg . . . . . . . . . . .

Tasutud riigilõiv . . . . . . . . kr

 

 

Lisa
raadiosaateseadmete
paigaldamise loa
nr . . . juurde
leht nr . . .

 

Raadiosaateseadme paigaldamise tingimused

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(isiku nimi)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(linn / maakond / asula / linnaosa / raadiosaateseadme geograafilised koordinaadid)

Jrk nr

Kanali nr

Tx (MHz)

Rx (MHz)

Kiirgusklass

Piirangud (kiirgusvõimsus, antenni kõrgus maapinnast, polarisatsioon)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadiosaateseadme paigaldamise tingimused:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sideameti volitatud ametniku nimi)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(allkiri ja pitser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 12

 

Väljastatud .....................

ÜHINE RAADIOSAATESEADMETE PAIGALDAMISE LUBA NR ......

on väljastatud

..................................................................................

(isiku nimi)

..................................................................................

(aadress)

..................................................................................

(isiku-/registrikoodiga)

ning see annab õiguse paigaldada raadiosaateseadmeid

...................................................................................................................................................................................

(raadiovõrgu kasutamise eesmärk)

asukohaga

...................................................................................................................................................................................

(raadiovõrgu paiknemise piirkond)

Selle loa alusel on loa lisas toodud raadiosageduskanal(id) reserveeritud antud loa ....................
lisas toodud tingimustel

 

(lisade arv)

...................................................................................

(volitatud ametniku nimi)

...................................................................................

(allkiri ja pitser)

Loa väljastamise otsus ............................

Loa kehtivust��htaeg ................................

Tasutud riigilõiv ................................... kr

 

 

Ühise raadiosaateseadmete

paigaldamise loa

nr ............ lisa

leht nr ...........

Üldtingimused ühisele raadiosaateseadme paigaldamise loale

...........................................................

               (isiku nimi)

Reserveeritud raadiosageduskanalid:

Tingimused:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(Sideameti volitatud ametniku nimi)

........................................................................

                (allkiri ja pitser)

 

 

Ühise raadiosaateseadmete

paigaldamise loa

nr ............ lisa

leht nr ..........

Raadiosaateseadmete loetelu ja paigaldamise tingimused

 

......................................................

 

             (isiku nimi)

 

 

Raadiosaateseadmete loetelu:

Raadiosaateseadme tüüp

Saatja väljundvõimsus W

Antenni tüüp

Antenni võimendustegur

Antenni polarisatsioon

Antenni asukoha aadress

Antenni peakiire suund

Antenni asukoha koordinaadid:

idapikkust

põhjalaiust

Antenni paigalduskoht (nt mast, ehitis jms)

Antenni kõrgus merepinnast

Antenni kõrgus maapinnast

Reserveeritud raadiosageduskanalid:

Nr

Kanali nr

Tx (MHz)

Rx (MHz)

Kiirgusklass

Piirangud

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Piirangud:

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

..........................................................................

    (Sideameti volitatud ametniku nimi)

 

..........................................................................

                   (allkiri ja pitser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 13

ÜHISE RAADIOSAATESEADMETE KASUTAMISE LOA TAOTLUS

Taotleja nimi

Isikukood

 

registrikood

Postiaadress

Telefon

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

E-posti aadress

Lisaandmed

......................................................................................................................................................

(kinnitan, et minu poolt esitatud andmed ei ole alates ühise raadiosaateseadmete paigaldamise lao taotlemisest muutunud)

Palun väljastada ühine raadiosaateseadmete kasutamise luba.

....................................................................................................

(volitusi omava isiku nimi, allkiri, kuupäev)

Lisatud dokumentide nimekiri:

Paigaldatud raadiosaateseadmete nimekiri (... lk)

Juriidilise isiku asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri (... lk)

Volikiri

Koopia kultuuriministri käskkirjast ringhäälinguloa väljaandmise kohta koos lisadega (... lk)

Koopia ringhäälinguloast

Muud dokumendid (... lk)

LISA NR ...... ÜHISELE RAADIOSAATESEADMETE KASUTAMISE LOA TAOTLUSELE

Ühise raadiosaateseadmete paigaldamise loa nr ............ alusel, leht nr ......

Paigaldatud paikse raadiosaateseadme andmed:

 

Tegelikud andmed

Vastab paigaldusloa nõuetele

Saatesagedus(ed)

 

 

Vastuvõtusagedus(ed)

 

 

Kiirgusklass

 

 

Raadiosaateseadme tüübitähis

 

 

Paikse raadiojaama asukoha aadress

 

 

Raadiosaateseadme väljundvõimsus

 

 

Antenni asukoht, geograafilised koordinaadid (täpsusega 10'')

 

 

Antenni tüüp ja võimendus

 

 

Antenni kõrgus maapinnast ja peakiire suund

 

 

Paigaldatud liikuvate raadiosaateseadmete andmed:

 

Tegelikud andmed

Vastab paigaldamise loa nõuetele

Saatesagedus(ed)

 

 

Vastuvõtusagedus(ed)

 

 

Kiirgusklass

 

 

Raadiosaateseadme tüüp

 

 

Raadiosaateseadme kasutusviis

 

 

Raadiosaateseadme väljundvõimsus

 

 

Raadiosaateseadme kasutuspiirkond

 

 

Raadiosaateseadme seerianumber

Kuupäev

Taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri

[RTL 2003, 48, 696;   jõust. - 19.04.2003]

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 14

TAOTLUS VEESÕIDUKI RAADIOLOA VÄLJASTAMISEKS

Taotleja nimi (veesõiduki omanik)

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

 

E-post

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

Veesõiduki andmed:

Veesõiduki tüüp

Veesõiduki nimi

Kutsung

MMSI

Veesõidukijaama muu tähis

Arvelduskeskuse kood või arveldamiseks vajalik lisainformatsioon

Veesõiduki kodusadam

Loa soovitav kehtivustähtaeg

Veesõiduki raadioseadmete andmed:

Seadmed

Raadioseadme tüüp või kirjeldus

Raadiosagedused

Raadiosaateseadmed

 

 

Muud seadmed

 

 

 

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nende täitmist

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kuupäev)

(taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)

 

 

 

 

 

 

Teede- ja sideministri
21. juuni 2000. a
määruse nr 53
lisa 15

TAOTLUS ÕHUSÕIDUKI RAADIOLOA VÄLJASTAMISEKS

Taotleja nimi (õhusõiduki omanik)

Isiku- või registrikood

Postiaadress

Telefon

 

E-post

Indeks

Faks

Esindaja nimi

Telefon

Amet

Lisaandmed

Õhusõiduki andmed:

Õhusõiduki kuuluvus

Registreerimistunnus

Loa soovitav kehtivustähtaeg

Õhusõiduki raadioseadmete andmed:

Seadmed

Tüüp

Võimsus (W)

Kiirgusklass

Raadiosagedused

Raadiosaate-seadmed

 

 

 

 

Päästevahendite raadiosaateseadmed

 

 

 

 

Muud seadmed

 

 

 

 

 

Lisatud:

__ Õhusõiduki registreerimistunnistuse ärakiri ( . . . lk)

Kinnitan raadiosidele esitatavate nõuete tundmist ja nende täitmist

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kuupäev)

(taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

/otsingu_soovitused.json