Teksti suurus:

Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 14

Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine

Vastu võetud 22.03.2004 nr 81
RT I 2004, 15, 119
jõustumine 27.03.2004, rakendatakse alates 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.08.2004RT I 2004, 63, 44429.08.2004, rakendatakse alates 01.04.2004
18.03.2005RT I 2005, 16, 9427.03.2005
11.08.2005RT I 2005, 44, 36821.08.2005, rakendatakse alates 01.07.2005
26.04.2007RT I 2007, 36, 22918.05.2007
27.03.2008RT I 2008, 15, 11007.04.2008
23.04.2009RT I 2009, 22, 14101.05.2009
07.10.2010RT I 2010, 74, 56901.01.2011
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõigete 2, 3 ja 4, § 14 lõike 2, § 17 lõike 1 ja § 30 lõike 5 alusel.
[RT I 2007, 36, 229 - jõust. 18.05.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega nimetatakse struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste ülesandeid täitvad riigiasutused ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning kinnitatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu.

2. peatükk STRUKTUURIFONDIDE RAKENDUSASUTUSTE JA RAKENDUSÜKSUSTE NIMETAMINE 

§ 2.  Prioriteedi rakendusasutused

  Prioriteedi rakendusasutused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 2 tähenduses on:
  1) Sotsiaalministeerium «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) prioriteedi 1 «Inimressursi arendamine» rakendajana;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arengukava prioriteedi 2 «Ettevõtluse konkurentsivõime» rakendajana;
  3) Põllumajandusministeerium arengukava prioriteedi 3 «Põllumajandus, kalandus ja maaelu» rakendajana;
  4) Rahandusministeerium arengukava prioriteedi 4 «Infrastruktuur ja kohalik areng» ning prioriteedi 5 «Tehniline abi» rakendajana.
[RT I 2007, 36, 229 - jõust. 18.05.2007]

§ 3.  Meetme rakendusasutused

  Meetme rakendusasutused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 3 tähenduses on:
[RT I 2007, 36, 229 - jõust. 18.05.2007]
  1) Haridus- ja Teadusministeerium arengukava meetmete 1.1 ja 4.3 rakendajana;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arengukava meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 ja 4.5 rakendajana;
  3) Sotsiaalministeerium arengukava meetmete 1.3 ja 4.4 rakendajana;
  4) Rahandusministeerium arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendajana;
  5) Põllumajandusministeerium arengukava meetmete 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ja 3.12 rakendajana;
  6) Rahandusministeerium arengukava meetme 4.6 rakendajana;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  7) Keskkonnaministeerium arengukava meetme 4.2 rakendajana;
  8) Riigikantselei arengukava meetme 1.4 rakendajana. 1. jaanuarist 2011. a on meetme rakendaja Rahandusministeerium.
[RT I 2010, 74, 569 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.  Rakendusüksused

  Rakendusüksused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 2 tähenduses on:
  1) Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove arengukava meetmete 1.1 ja 4.3 rakendajana;
  2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus arengukava meetmete 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja 4.6 rakendajana;
  3) Tööturuamet arengukava meetme 1.3 rakendajana. 1. maist 2009. a on meetme rakendaja Sotsiaalministeerium;
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]
  4) Riigikantselei arengukava meetme 1.4 rakendajana. 1. jaanuarist 2011. a on meetme rakendaja Rahandusministeerium;
[RT I 2010, 74, 569 - jõust. 01.01.2011]
  5) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet arengukava meetmete 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ja 3.12 rakendajana;
  6) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus arengukava meetme 4.5 rakendajana;
  7) Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam arengukava meetme 4.1 rakendajana;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  8) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus arengukava meetme 4.2 rakendajana;
  9) Sotsiaalministeerium arengukava meetme 4.4 rakendajana;
  10) Rahandusministeerium arengukava meetmete 5.1 ja 5.2 rakendajana.

3. peatükk ÜHTEKUULUVUSFONDI JA EUROOPA ÜHENDUSE ALGATUSE EQUAL RAKENDUSASUTUSTE JA RAKENDUSÜKSUSTE NIMETAMINE 

§ 5.  Ühtekuuluvusfondi rakendusasutused ja rakendusüksused

  (1) Ühtekuuluvusfondi rakendusasutused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 4 tähenduses on:
  1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transpordi infrastruktuuriprojektide rakendajana;
  2) Keskkonnaministeerium keskkonnaprojektide rakendajana.
[RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]

  (2) Ühtekuuluvusfondi rakendusüksused «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 2 tähenduses on:
[RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]
  1) Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam ning Rahandusministeerium transpordi infrastruktuuriprojektide rakendajana;
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]
  2) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprojektide rakendajana.

§ 6.  Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) [Kehtetu - RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]

  (2) Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusüksus «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 30 lõike 5 tähenduses on Tööturuamet. 1. maist 2009. a on rakendusüksus Sotsiaalministeerium.
[RT I 2009, 22, 141 - jõust. 01.05.2009]

4. peatükk RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE INVESTEERINGUTE MEETMETE LOETELU 

§ 7.  Riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmed

  Riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmed «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõike 1 tähenduses on:
  1) meetme 2.4 «Turismi arendamine» osa «Keskvalitsuse turismiinvesteeringu projektid»;
  2) meede 4.1 «Transpordi-infrastruktuuri arendamine»;
  3) meede 4.3 «Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri moderniseerimine»;
  4) meede 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine»;
  5) meede 4.5 «Infoühiskonna arendamine»;
  6) meetme 4.6 «Kohalik sotsiaal-majanduslik areng» osa, mille raames toetatakse alljärgnevaid valdkondi: üldharidus ja tööturule orienteeritud sotsiaalne infrastruktuur, kohalik transpordi infrastruktuur, kohaliku omavalitsuse tehniline infrastruktuur;
  7) meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul» osad «Tööturuasutuste projektid» ja «Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava».
[RT I 2008, 15, 110 - jõust. 07.04.2008]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Ülesannete täitjate määramine

  (1) Paragrahvides 2 ja 3, § 5 lõikes 1 nimetatud rakendusasutuste juhid määravad kindlaks rakendusasutuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud, muutes vastavalt rakendusasutuse ja selle struktuuriüksuse põhimäärust.
[RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]

  (2) Kui rakendusüksuse ülesandeid täidab riigiasutus, määrab §-s 3, § 5 lõikes 1 nimetatud rakendusasutuse juht, kelle valitsemisalasse rakendusüksus kuulub, kindlaks rakendusüksuse ülesandeid täitvad struktuuriüksused või vastutavad ametnikud ning muudab rakendusüksuse ja selle vastavate struktuuriüksuste põhimäärusi.
[RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]

  (3) Kui rakendusüksuse ülesandeid täidab eraõiguslik juriidiline isik, määrab rakendusüksuse juht kindlaks rakendusüksuse ülesandeid täitvad struktuuriüksused või vastutavad töötajad.

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 63, 444 - jõust. 29.08.2004]

§ 9.  Akrediteerimine
[Kehtetu - RT I 2005, 44, 368 - jõust. 21.08.2005]

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json