Teksti suurus:

Rahapesu tõkestamise seaduse, maksukorralduse seaduse, kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 84, 533

Rahapesu tõkestamise seaduse, maksukorralduse seaduse, kriminaalkoodeksi, kriminaalmenetluse koodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 18.10.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. novembri 2000. a otsusega nr 906

I. Rahapesu tõkestamise seaduses (RT I 1998, 110, 1811) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ettevõtja, kes ei ole käesoleva seaduse mõistes krediidi- või finantseerimisasutus, kuid keda võidakse kasutada rahapesu teostamisel, on:
1) ettevõtja, kelle peamiseks või püsivaks tegevuseks on tehingud kinnisvaraga või hasartmängude või loteriide korraldamine, samuti ettevõtja, kes on nendel tegevusaladel vahendajaks;
2) muu ettevõtja, kes sooritab või vahendab tehinguid vähemalt käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud väärtuses.»

§ 2. Paragrahvi 6:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «kõigil isikutel» sõnadega «või nende esindajatel»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Krediidi- ja finantseerimisasutus on kohustatud tuvastama isikusamasuse kõigil isikutel, kellele avatakse konto, samuti nende esindajatel.»;

3) lõikest 4 jäetakse välja teine lause.

§ 3. Paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud tuvastama §-s 9 nimetatud dokumentide alusel isikusamasuse kõigil isikutel, kellega ta tehingu või omavahel ilmselgelt seoses olevate tehingute sooritamisel kokku võtab vastu, vahendab või maksab välja sularaha üle 100 000 krooni, sularahata arveldamise korral üle 200 000 krooni või tehingu või omavahel ilmselgelt seoses olevate tehingute eest nii sularahas kui sularahata arveldamise korral sularahas ja sularahata maksetena kokku üle 200 000 krooni.»

§ 4. Paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikusamasuse tuvastamiseks esitab füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja isikut tõendavate dokumentide seaduse (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25 148; 26, 150; 40, 254) § 2 lõikes 2 nimetatud dokumendi, Eesti Vabariigis väljaantud kehtiva juhiloa või välisriigis väljaantud kehtiva reisidokumendi. Isikusamasuse tuvastamiseks esitatud isikut tõendava dokumendi isikuandmete või kannetega lehekülgedest tehakse säilitamiseks koopia.

(2) Isikusamasuse tuvastamiseks esitab Eestis registreeritud juriidiline isik või Eestis registreeritud välisriigi äriühingu filiaal vastava registri registrikaardi väljavõtte ning välismaa juriidiline isik vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ärakirja. Isikusamasuse tuvastamiseks esitatud dokumendis peab sisalduma:
1) juriidilise isiku nimi, tegevusala, asukoht ja aadress;
2) registreerimise number;
3) juhataja või juhatuse liikmete nimed, elukohad, isikukoodid (juhul kui need on olemas) ning nende volitused juriidilise isiku esindamisel.

(3) Välismaa juriidilise isiku esindaja on konto kasutamiseks kohustatud esitama volitust sisaldava notariaalselt tõestatud dokumendi.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid või dokumenti pole võimalik saada, kasutatakse isikusamasuse tuvastamiseks teisi notariaalselt tõestatud dokumente ning krediidi- või finantseerimisasutus või § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja teostab tehingu ainult siis, kui ei ole põhjust kahelda teise poole isikus.»

§ 5. Paragrahvi 10:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «finantseerimisasutus» sõnadega «ning § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja»;

2) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «finantseerimisasutusel» mõlemal juhul sõnadega «ning § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal».

§ 6. Paragrahvi 11:

1) lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «seerianumber» sõnaga «number»;

2) lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «üürimisel» sõnadega «ja kasutamisel»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja registreerib isikusamasuse tuvastamisel tehingu aja, kirjelduse ning tehingu teise poole andmed vastavalt lõikes 1 sätestatule.»;

4) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Krediidi- ja finantseerimisasutusel on õigus keelduda tehingu sooritamisest, kui isik, vaatamata sellekohasele nõudmisele, ei esita tehingu objektiks oleva raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid dokumente.»

§ 7. Paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Krediidi- ja finantseerimisasutus, samuti käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja peab säilitama §-s 11 nimetatud andmeid vähemalt viis aastat pärast kliendiga lepingulise suhte lõppemist.»

§ 8. Paragrahvi 14 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «juhile» sõnadega «ning asutuse juhi poolt määratud töötajale».

§ 9. Paragrahvi 15:

1) lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui krediidi- või finantseerimisasutus või käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja tuvastab tehingu sooritamisel olukorra, mille tunnused osutavad rahapesule, teatab ta sellest viivitamatult rahapesu andmebüroole. Teade edastatakse suuliselt, kirjalikult või elektroonilise sidevahendi kaudu. Kui teade edastati suuliselt, korratakse seda hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul kirjalikult.

(2) Rahapesu andmebüroo võib põhjendatud rahapesukahtluse korral tehingu peatada või sätestada piirangud kontol oleva raha kasutamiseks kuni kaheks tööpäevaks, alates esimesest katsest tehingut sooritada. Nimetatud juhul võib antud tähtajast varem tehingu sooritada või kontol oleva raha kasutamise piirangud kõrvaldada ainult rahapesu andmebüroo kirjalikul loal.

(3) Kui tehingu edasilükkamine võib tekitada olulist kahju, sooritatakse tehing ning pärast seda edastatakse kirjalik teade viivitamatult rahapesu andmebüroole.

(4) Krediidi- või finantseerimisasutus ning käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja ei või rahapesus kahtlustatavat isikut informeerida tema kohta rahapesu andmebüroole edastatud teatisest.»;

2) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahvi 16 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «§-s 5» sõnadega «§ 5 lõikes 1».

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« 161. Rahapesukahtlusega seotud informatsiooni kontrollimine

Rahapesu andmebüroo kontrollib rahapesukahtlusega seotud informatsiooni kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend) sätestatud korras, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilimiseks ning saadab materjalid kuriteo tunnuste avastamisel kohe pädevale kohtueelse uurimise asutusele kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks.»

§ 12. Paragrahvi 17:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Krediidi- ja finantseerimisasutused ning § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad, nende töötajad ning nende nimel tegutsenud isikud ei vastuta tehingu sooritamata jätmisest või mittetähtaegsest sooritamisest tuleneva kahju eest, mis tekitatakse kliendile seoses rahapesu kahtlusest rahapesu andmebüroole teatamisega.»;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «§-s 5» sõnadega «§ 5 lõikes 1».

§ 13. Paragrahvi 18:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahapesu andmebüroo on kohustatud rahapesu või sellega seotud kuritegude vältimiseks, tuvastamiseks või kohtueelseks uurimiseks edastama olulised andmed kohtueelse uurimise asutusele, prokurörile, samuti kohtule seoses kohtumenetlusega.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui rahapesu tunnuste kontrollimisel tekib vajadus tagada rahapesu objektiks oleva vara säilimine, on rahapesu andmebürool õigus pöörduda kohtu poole vara arestimise taotlusega.»

§ 14. Paragrahvi 19:

1) punktis 2 asendatakse sõnad «asutuse informeerimine nende» sõnadega «isiku informeerimine tema»;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) koostöö krediidi- ja finantseerimisasutuste, käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtjate ning politseiasutustega rahapesu tõkestamisel;».

§ 15. Paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse sõna «prokuratuurile» sõnaga «prokurörile».

§ 16. Paragrahvi 22:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «§-s 5» sõnadega «§ 5 lõikes 1»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «tähtajaks» sõnadega «mõistliku tähtaja jooksul»;

3) lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Rahapesu andmebürool on õigus saada rahapesu tõkestamiseks olulisi andmeid, sealhulgas jälitustegevuse käigus kogutud teavet, kõigilt jälitustegevusega tegelevatelt asutustelt õigusaktidega sätestatud korras. Jälitustegevuse käigus kogutud teabe edastamiseks teistele asutustele peab rahapesu andmebürool olema teabe edastanud jälitustegevusega tegeleva asutuse kirjalik nõusolek.»

§ 17. Paragrahvist 23 jäetakse välja sõna «teistest» ja asendatakse sõnad «, kui seadusest ei tulene muid piiranguid» sõnadega «vastavalt seaduses sätestatud korrale».

§ 18. Paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Rahapesu andmebürool on õigus vahetada informatsiooni rahapesu andmebüroo ülesandeid täitvate välisriigi asutustega.»

II. § 19. Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365) § 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) rahapesu andmebüroole rahapesu või sellega seotud kuritegude vältimiseks, avastamiseks ja uurimiseks vajalikke andmeid.»

III. § 20. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376) § 1488 lõikeid 1, 3 ja 4 täiendatakse pärast sõnu «Krediidi- või finantseerimisasutuse» sõnadega «või rahapesu tõkestamise seaduse (RT I 1998, 110, 1811) § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtja».

IV. § 21. Kriminaalmenetluse koodeksit (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend) täiendatakse §-ga 1461 järgmises sõnastuses:

« § 1461. Vara arestimine rahapesukahtluse korral

(1) Rahapesu objektiks oleva vara arestib rahapesukuritegu menetlev uurija rahvusvahelise õigusabi taotluse, erikonfiskeerimise või tsiviilhagi tagamiseks, kui muud abinõud on ammendatud.

(2) Vara arestitakse käesolevas koodeksis sätestatud korras uurija või prokuröri määruse alusel ja ainult kohtuniku sanktsiooniga.»

V. § 22. Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346 ja 348 ja 351; 55, 361; 58, 376) § 1377 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad «§-s 5» sõnadega «§ 5 lõikes 1».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json