Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 86, 542

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 08.11.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. novembri 2000. a otsusega nr 915

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 75 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Vahistatu kirjavahetuse ja telefoni või muude üldkasutatavate sidekanalite kasutamise õiguse piiramise, samuti vahistatu lühiajaliste kokkusaamiste õiguse piiramise ja loa andmise vahistatu lühiajaliseks väljaviimiseks otsustab uurija, prokurör või kohus, kelle menetluses on kriminaalasi, oma määrusega.»

§ 2. Paragrahvi 263 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 275 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Kahekümne üheksas peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kahekümne üheksas peatükk
KOHTUOTSUSE JA -MÄÄRUSE JÕUSTUMINE JA TÄITMISELE PÖÖRAMINE

§ 325. Kohtuotsuse ja -määruse jõustumine

(1) Kui apellatsioonkaebust või -protesti ei esitatud, jõustub kohtuotsus nende esitamise tähtaja möödumisel. Apellatsioonkaebuse või -protesti esitamisel jõustub kohtuotsus, kui seda ei tühistata, pärast kriminaalasja läbivaatamist kõrgema astme kohtu poolt.

(2) Kui kohtuotsuse peale esitati apellatsioonkaebus või -protest ainult ühe süüdimõistetu suhtes, siis ei jõustu otsus tervikuna enne kohtuotsuse läbivaatamist teise astme kohtus.

(3) Kohtumäärus jõustub erikaebuse või -protesti esitamise tähtaja möödumisel, erikaebuse ja -protesti esitamisel aga pärast kriminaalasja läbivaatamist teise astme kohtu poolt.

(4) Kohtumäärus, mis ei kuulu edasikaebamisele, jõustub pärast selle tegemist.

§ 326. Kohtuotsuse ja -määruse kohustuslikkus

Jõustunud kohtuotsust või -määrust on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla kuuluval alal.

§ 327. Kohtuotsuse täitmisele pööramise tähtaeg

(1) Õigeksmõistev või kohtualust karistusest vabastav kohtuotsus pööratakse täitmisele viivitamatult pärast otsuse kuulutamist. Kui kohtualune viibib vahi all, vabastab kohus ta vahi alt istungisaalis.

(2) Süüdimõistev kohtuotsus pööratakse täitmisele selle jõustumisest või kriminaalasja apellatsiooni- või kassatsiooniastmest tagastamisest alates kolme ööpäeva jooksul.

§ 328. Kohtumääruse täitmisele pööramise tähtaeg

(1) Erikaebuse või -protesti esitamisel pööratakse kohtumäärus täitmisele pärast erikaebuse või -protesti läbivaatamist kõrgema astme kohtu poolt.

(2) Kohtumäärus, mis ei kuulu edasikaebamisele, pööratakse täitmisele selle jõustumisel.

§ 329. Kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramine

(1) Esimese astme kohtu jõustunud kohtuotsuse või -määruse pöörab täitmisele kohtuotsuse või -määruse teinud maa- või linnakohus.

(2) Apellatsiooni- ja kassatsioonikohtu jõustunud kohtuotsuse või -määruse pöörab täitmisele samas kriminaalasjas esmakordselt kohtulahendi teinud maa- või linnakohus.

(3) Kohtuotsust või -määrust täitmisele pöörav maa- või linnakohus saadab kohtuotsuse või -määruse ärakirja kohtulahendit täitvale asutusele.

§ 330. Maa- ja linnakohtu toimingud karistuse täitmisel

(1) Maa- ja linnakohtu tööjaotusplaanis nähakse ette kohtunik, kellele pannakse käesoleva koodeksi §-des 329 ja 331–336 ning §-des 3371–3374 sätestatud ülesannete täitmine ning järelevalve kohtuotsuse ja -määruse täitmisele pööramise üle ja kes täidab ka teisi neile seadusega pandud ülesandeid.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kohtunik täidab talle pandud ülesandeid ainuisikuliselt.

§-id 3301–3302 [kehtetud – 23.11.1994]

§ 331. Vabadusekaotuse või aresti täitmisele pööramine

(1) Kui süüdimõistetut ei ole võetud kohtumenetluse ajaks vahi alla, saadab kohtulahendit täitmisele pöörav maa- või linnakohus süüdimõistetule vastavalt täitmisplaanile koostatud teatise, mis ajaks ja millisesse vanglasse ta peab karistuse kandmiseks ilmuma.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud juhul loetakse vabadusekaotuse või aresti kandmise alguseks süüdimõistetu vanglasse saabumise aeg.

§ 332. Asjade tagastamine ja vara aresti alt vabastamine

(1) Kui õigeksmõistetult või isikult, kelle suhtes menetlus lõpetati, on ära võetud dokumente, asju või arestitud vara, saadab kohtuotsust täitmisele pöörav maa- või linnakohus jõustunud kohtuotsuse või -määruse ärakirja vastavale asutusele nende dokumentide, väärtuste või muude esemete tagastamiseks, samuti vara vabastamiseks aresti alt.

(2) Kohtuotsust täitev asutus teatab kohtule viivitamatult kohtuotsuse või -määruse täitmisest.

§-id 3321 –3322 [kehtetud – 23.11.1994]

§ 333. Kohtuotsuse täitmisele pööramise edasilükkamine

(1) Kohtuotsust täitmisele pöörav maa- või linnakohus võib oma määrusega mõistetud vabadusekaotuse või aresti täitmisele pööramise edasi lükata kuni ühe aastani, kui:
1) süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja see takistab karistuse kandmist;
2) süüdimõistetu on kohtuotsuse täitmise ajal rase.

(2) Kui süüdimõistetud naisel on väikelaps, võib kohtuotsust täitmisele pöörav maa- või linnakohus oma määrusega mõistetud vabadusekaotuse või aresti täitmisele pööramise edasi lükata kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

(3) Kohtuotsust täitmisele pöörav maa- või linnakohus võib oma määrusega karistuse täitmisele pööramise edasi lükata kuni kuue kuuni, kui vabadusekaotuse või aresti viivitamatu kandmisega võivad kaasneda rasked tagajärjed süüdimõistetule või tema perekonnaliikmetele erakordsete asjaolude tõttu, nagu tulekahju, loodusõnnetus, ainsa töövõimelise perekonnaliikme raske haigus või surm.

§ 334. Rahatrahvi tasumise pikendamine ja ajatamine

Karistuse täitmise asukohajärgne maa- või linnakohus võib süüdimõistetu palvel mõjuvatel põhjustel oma määrusega rahatrahvi tasumise tähtaega pikendada või määrata selle tasumise osade kaupa kindlaksmääratud tähtaegadel.

§ 335. Süüdimõistetu haiguse tõttu ennetähtaegne karistuse kandmisest vabastamine

(1) Kui süüdimõistetu on karistuse kandmise ajal parandamatult raskesti haigestunud, teeb karistuse täitmise asukohajärgne maa- või linnakohus karistust täitva asutuse juhi esildise alusel, millele on lisatud arstliku komisjoni otsus, vastavalt kriminaalkoodeksi §-le 52 määruse süüdimõistetu edasisest karistuse kandmisest vabastamiseks.

(2) Kui süüdimõistetu on jäänud pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne karistuse täielikku ärakandmist vaimuhaigeks, mille tagajärjel ta ei ole võimeline endale oma tegudest aru andma või neid juhtima, teeb karistuse täitmise asukohajärgne maa- või linnakohus määruse karistuse täitmisele mittepööramiseks või karistuse kandmise lõpetamiseks, kusjuures kohtul on õigus süüdimõistetu suhtes kohaldada kriminaalkoodeksi § 59 1. lõikes ettenähtud meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendeid või kriminaalkoodeksi § 59 4. lõikes sätestatud meetmeid.

§ 336. Tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine ja karistuse asendamine

Vabadusekaotuslikku karistust kandva süüdimõistetu tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamise või tema karistuse ärakandmata osa kergemaliigilise karistusega asendamise otsustab süüdimõistetu karistuse täitmise asukohajärgne maa- või linnakohus oma määrusega vangla direktori esildise alusel, juhindudes kriminaalkoodeksi §-dest 55 või 56.

§ 337. Süüdimõistetu paigutamine arestimajja

Uurimistoimingute teostamiseks teise isiku poolt toimepandud kriminaalasjas võib vanglas vabadusekaotust kandva süüdimõistetu ümber paigutada arestimajja kriminaalasjas seaduslikkuse järele valvava prokuröri määrusega kuni 14 ööpäevaks.

§ 3371. Kriminaalhoolduse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine

(1) Süüdimõistetule täiendavate kohustuste määramise, kohustuste kergendamise või tühistamise otsustab vastavalt kriminaalkoodeksi §-dele 47 ja 561 süüdimõistetu elukohajärgne maa- või linnakohus oma määrusega.

(2) Vabadusekaotuse tingimusliku mittekohaldamise tühistamise ja süüdimõistetu saatmise kohtuotsusega mõistetud karistust kandma otsustab vastavalt kriminaalkoodeksi §-le 47 süüdimõistetu elukohajärgne maa- või linnakohus oma määrusega.

(3) Kriminaalhooldusametniku esitatud erakorralise ettekande vaatab kohus läbi 10 ööpäeva jooksul, arvates selle kohtusse saabumisest.

§ 3372. Mitme kohtuotsuse täitmisele pööramine

Kui kohtuotsuse tegemisel jäi isikule mõistetud karistusega liitmata või kaetuks lugemata eelmise kohtuotsusega mõistetud ja veel täielikult ärakandmata karistus, siis teeb viimase kohtuotsuse teinud kohus või selle kohtuotsuse täitmise asukohajärgne maa- või linnakohus, juhindudes kriminaalkoodeksi §-dest 40, 41 ja 43, määruse kõigi kohtuotsuste järgi kandmata karistuste täitmise korra kohta.

§ 3373. Kohtuotsuse täitmisel tekkivate küsimuste lahendamine

Paragrahvides 333–336 ning §-des 3371 ja 3372 reguleerimata küsimused, samuti muud kohtuotsuse täitmisel ilmnenud kahtlused ja ebaselgused lahendab kohtuotsust teinud kohus või seda täitmisele pöörav maa- või linnakohus oma määrusega.

§ 3374. Kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste läbivaatamise kord

(1) Kohtulahendi täitmisega seonduvad küsimused lahendab kohtunik ainuisikuliselt oma määrusega menetlusosalisi kohtusse kutsumata, kui käesoleva paragrahvi 3. lõikest ei tulene teisiti.

(2) Kui küsimus puudutab kohtuotsuse täitmist tsiviilhagi osas, teatab kohtunik sellest eelnevalt kannatanule, tsiviilhagejale ja tsiviilkostjale ning neil on õigus esitada oma kirjalikud arvamused kohtu määratud tähtajaks.

(3) Käesoleva koodeksi §-des 335 ja 336 ning § 3371  2. lõikes sätestatud küsimused lahendab kohtunik süüdimõistetu osavõtul. Kohtuniku juurde kutsutakse prokurör ja süüdimõistetu taotlusel kaitsja ning kuulatakse nende arvamusi. Süüdimõistetu enne tähtaega haiguse tõttu karistusest vabastamise küsimuse lahendamisel on arvamuse andnud meditsiinieksperdi või arstliku komisjoni esindaja osavõtt kohustuslik.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud juhul saadetakse määruse ärakiri isikutele, kelle huve määrus puudutab.

§-id 338–339. [kehtetud – 23.11.1994]»

II. Rakendussätted

§ 5. Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku muutmine

Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku (RT I 1993, 50, 695; 1994, 3, 15; 86/87, 1487; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1998, 17, 265; 51, 756; 1999, 16, 271; 2000, 35, 222; 40, 249; 58, 376) § 69 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) kriminaalmenetluse koodeksi §-des 3373 ja 3374 ettenähtud alustel kohtulahendi täitmisel tekkinud küsimuste lahendamise määruse peale – menetlusosalistel.»

§ 6. Kriminaalmenetluse koodeksi § 330 kohaldamise erisused

Kuni maa- ja linnakohtu tööjaotusplaani kinnitamiseni määrab kriminaalmenetluse koodeksi § 330 lõikes 1 nimetatud kohtuniku maa- või linnakohtu esimees.

§ 7. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. detsembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json