Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2000, 86, 550

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.11.2000

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. novembri 2000. a otsusega nr 923

I. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254) tehakse järgmised täiendused ja muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) tagasipöördumise luba.»

§ 2. Paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eestisse saabuval, Eestis ajutiselt viibival ja Eestist lahkuval välismaalasel peab olema kehtiv välisriigi reisidokument, Eesti välismaalase reisidokument või välisriigis väljaantud tagasipöördumist lubav dokument, kui välisleping ei näe ette teisiti.»

§ 3. Paragrahvi 15 lõiked 3 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Välisminister kehtestab määrusega diplomaatilise passi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise ja väljavahetamise taotluste vormid ning välisriigi reisidokumendi tunnustamise korra.»;

« (5) Välisministeerium annab välja, vahetab ja tunnistab kehtetuks diplomaatilise passi, tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa.»

§ 4. Paragrahvi 22 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–7, 10 ja 11 loetletud isikud on kohustatud tagastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile ametist vabastamisest arvates ühe kuu jooksul.»

§ 5. Paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses:

« (51) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 8 ja 9 loetletud diplomaadid on ametist vabastamise korral kohustatud kohe tagastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile.

(52) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 8 nimetatud välislähetuses viibiva diplomaadi perekonnaliikmed on kohustatud Eestis viibides hoiustama diplomaatilist passi Välisministeeriumis. Välislähetuse lõppedes on välislähetuses viibiva diplomaadi perekonnaliikmed kohustatud tagastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile ühe nädala jooksul.

(53) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik on kohustatud tagastama diplomaatilise passi riigi ülesannete täitmise lõppemisest arvates ühe nädala jooksul.»

§ 6. Paragrahvi 24 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Meremehe teenistusraamat antakse välja kehtivusajaga kuni kümme aastat.»

§ 7. Seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUS JA TAGASIPÖÖRDUMISE LUBA».

§ 8. Seadust täiendatakse §-dega 361 ja 362 järgmises sõnastuses:

« § 361. Tagasipöördumise loa andmise alus

Tagasipöördumise loa võib anda Eestisse tagasipöördumiseks Eesti Vabariigis elamisloa alusel elavale välismaalasele, kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud.

§ 362. Tagasipöördumise loa kehtivus

(1) Tagasipöördumise luba antakse kehtivusajaga kuni üks kuu, kuid arvestusega, et pärast välismaalase Eestisse tagasipöördumist on talle antud tähtajaline elamisluba kehtiv ja välismaalasel on võimalus esitada taotlus tähtajalise elamisloa pikendamiseks.

(2) Tagasipöördumise luba tagastatakse Eestisse sissesõitmisel piirivalveasutusele, kes edastab selle Välisministeeriumile.»

II. § 9. Riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365) § 111 lõikes 3 asendatakse sõna «tagasipöördumistunnistus» sõnadega «tagasipöördumise luba».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json