Teksti suurus:

Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.03.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I 2004, 16, 122

Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord

Vastu võetud 23.03.2004 nr 83

Määrus kehtestatakse «Maakatastriseaduse» (RT I 1994, 74, 1324; 2001, 9, 41; 93, 565; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 579; 2003, 51, 355) § 161 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus sätestab maakorraldustööde tegevuslitsentside (edaspidi litsents) väljaandmise, litsentside kehtivuse peatamise ja tühistamise menetluskorra.

(2) Määruse alusel väljaantud litsents annab litsentsi saanud isikule õiguse «Maakatastriseaduses» ja «Maakorraldusseaduses» (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 10, 155; 54, 580; 2001, 24, 133; 31, 171; 93, 565; 2002, 61, 375; 90, 521) nimetatud litsentsitavate tööde teostamiseks.

(3) Litsentsi andmise menetluse eesmärgiks on selgitada litsentsi taotleva isiku sobivus ja pädevus lõikes 2 nimetatud tööde teostamiseks.

(4) Katsetööde, eksami ja hariduse suhtes esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister «Maakatastriseaduse» § 161 lõike 5 alusel.

(5) Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) «Maakatastriseaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Ekspertkomisjon

(1) Litsentside andmise, peatamise ja tühistamismenetluse läbiviimiseks moodustab Maa-ameti peadirektor oma käskkirjaga 5- kuni 7-liikmelise ekspertkomisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuulub vähemalt kaks Eesti Geodeetide Ühingu poolt nimetatud liiget.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt pool komisjoni liikmetest. Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokolli koostanud isik. Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

2. peatükk
LITSENTSI TAOTLEMINE JA ANDMINE

§ 3. Nõuded taotlusele

(1) Litsentsi taotlev füüsiline isik (edaspidi taotleja ) esitab komisjonile kirjaliku avalduse, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi ning ärinimi, kui see on olemas;
2) isikukood;
3) postiaadress ning sidevahendite numbrid;
4) haridus;
5) erialane tööstaaž ja senise töökäigu kirjeldus;
6) loetelu taotleja omandis või õiguslikus kasutuses olevast maakorraldustööde teostamiseks vajalikust riist- ja tarkvarast.

(2) Litsentsi taotlev juriidiline isik (edaspidi taotleja) esitab äriühingu allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud kirjaliku avalduse, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) äriühingu nimi;
2) registrikood;
3) asukoht ja sidevahendite numbrid;
4) põhikohaga töötajate arv taotluse esitamisel ning nende isikute, kes litsentsi väljaandmise korral hakkavad teostama § 1 lõikes 2 nimetatud töid, ees- ja perekonnanimed;
5) lõike 1 punktides 1–5 nimetatud andmed taotleja juures töölepingu alusel täis- või osalise tööajaga töötava isiku, kes esindab taotlejat eksamil, kohta;
6) loetelu taotleja omandis või õiguslikus kasutuses olevast maakorraldustööde teostamiseks vajalikust riist- ja tarkvarast.

(3) Avaldusele lisavad:
1) füüsilised isikud koopia passi isikuandmeid sisaldavatest lehekülgedest või ID-kaardist; kui nõutakse elamis- ja tööluba, siis koopiad ka nimetatud dokumentidest; koopia taotleja haridust tõendavast dokumendist;
2) juriidilised isikud punktis 1 loetletud dokumendid lõike 2 punktis 5 nimetatud isikute kohta.

§ 4. Katsetööd

(1) Kaks katsetööd määratakse taotlejale Maa-ameti peadirektori käskkirjaga hiljemalt ühe kuu jooksul litsentsi taotluse esitamise päevale järgnevast päevast arvates. Käskkirja lisaks on katsetööde lähteülesanne. Käskkiri koos lisaga väljastatakse taotlejale tähitud kirjaga hiljemalt viie tööpäeva jooksul käskkirja jõustumise päevale järgnevast päevast arvates või sama tähtaja jooksul allkirja vastu.

(2) Taotleja peab katsetööd esitama komisjonile hindamiseks hiljemalt kahe kuu jooksul katsetööde määramise käskkirja jõustumise päevale järgnevast päevast arvates.

(3) Katsetöid hindab komisjon kehtivate õigusaktide ning neis sätestatud täpsusnõuete alusel. Komisjoni hindamistulemus vormistatakse komisjoni otsusena, milles kirjeldatakse katsetööde kvaliteeti ning esinenud puudusi ja antakse hinnang katsetööde sooritatuks lugemise kohta. Katsetööd loetakse sooritatuks, kui need vastasid õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4) Koopia komisjoni otsusest saadetakse taotlejale tähitud kirjaga või antakse talle üle allkirja vastu hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast arvates.

§ 5. Eksam

(1) Eksami toimumise aeg ja koht tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Eksamile lubatakse kaks katsetööd sooritanud isikud.

(2) Eksami mittesooritamisel on taotlejal õigus ebaõnnestunud soorituse päevast arvates mitte varem kui kahe kuu ja mitte hiljem kui nelja kuu möödudes toimuvale korduseksamile.

(3) Kui taotleja ei kogu ka korduseksamil eksami sooritatuks lugemiseks nõutavat tulemust, siis tuleb tal esitada uus taotlus ning sooritada uued katsetööd.

(4) Eksami tulemused vormistatakse komisjoni motiveeritud otsusena, mille koopia väljastatakse eksamist osavõtnud isikule § 4 lõikes 4 sätestatud vormis ja tähtajal.

§ 6. Litsents

(1) Litsents väljastatakse isikule pärast kahe katsetöö ning «Maakatastriseaduse» § 161 lõikes 3 nimetatud eksamite sooritamist Maa-ameti peadirektori käskkirja alusel.

(2) Litsents väljastatakse «Maakatastriseaduse» § 161 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

(3) Koopia litsentsi väljaandmise aluseks olevast Maa-ameti peadirektori käskkirjast saadetakse taotlejale tähitud kirjaga hiljemalt viie tööpäeva jooksul käskkirja jõustumise päevale järgnevast päevast arvates või väljastatakse nimetatud dokumendid taotlejale sama tähtaja jooksul allkirja vastu.

(4) Litsents väljastatakse taotlejale pärast riigilõivu tasumist.

(5) Litsents vormistatakse turvapõhjal blanketile formaadis A4 ja sellele kantakse järgmised andmed:
1) litsentsi registreerimisnumber, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
2) litsentsi saanud isiku nimi;
3) isiku registri- või isikukood;
4) isiku elu- või asukoht;
5) tegevusala, millel tegutsemiseks litsents on antud;
6) litsentsi väljaandja ametinimetus, nimi ja allkiri.

(6) Litsents ei ole üleantav ning selle üleandmine teisele isikule või selle kasutamine teise isiku poolt on keelatud.

(7) Litsents kaotab kehtivuse litsentsil märgitud kehtivusaja möödumisel, litsentsi tühistamisel, litsentsi omava isiku tegevuse lõpetamisel, isiku lõppemisel või füüsilise isiku surmaga.

§ 7. Litsentsi väljaandmisest keeldumine

(1) Litsentsi väljaandmisest võib keelduda «Maakatastriseaduse» § 161 lõikes 4 nimetatud juhtudel.

(2) Litsentsi väljaandmisest keeldumise otsus vormistatakse Maa-ameti peadirektori käskkirjaga. Käskkirja väljaandmise aluseks on komisjoni asjakohane motiveeritud otsus.

(3) Litsentsi väljaandmisest keeldumise otsus koos asjakohase komisjoni otsuse koopiaga väljastatakse § 6 lõikes 3 sätestatud vormis ja tähtaegadel.

3. peatükk
LITSENTSI KEHTIVUSE PEATAMINE JA TÜHISTAMINE

§ 8. Litsentsi kehtivuse peatamine ja tühistamine

(1) Litsentsi võib tühistada «Maakatastriseaduse» § 162 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

(2) Litsentsi tühistamise menetluse algatab komisjon omal initsiatiivil või katastripidaja või muu huvitatud isiku kirjaliku avalduse alusel. Menetlus algatatakse komisjoni vastava otsusega, milles määratletakse küsimuse otsustamiseks vajalikud toimingud ning nende läbiviimise tähtajad.

(3) Komisjon kontrollib esitatud avalduses toodud andmete või muul viisil komisjonile teatavaks saanud litsentsi tühistamise aluseks oleva informatsiooni vastavust tegelikkusele ning annab isikule, kelle litsentsi tühistamist taotletakse, mitte lühema kui kahe nädala pikkuse tähtaja omapoolsete selgituste ning vastuväidete esitamiseks. Vajadusel võib komisjon nimetatud tähtaega pikendada või võimaldada litsentsi omanikule täiendavate selgituste ja vastuväidete esitamise.

(4) Kogutud andmete alusel võtab komisjon hiljemalt kahe kuu jooksul litsentsi tühistamise menetluse algatamise päevale järgnevast päevast arvates vastu otsuse litsentsi tühistamise kohta. Mõjuvatel põhjustel võib komisjon nimetatud tähtaega kuni ühe kuu võrra pikendada.

(5) Kui komisjon leiab, et litsentsi tühistamiseks puudub alus, kuid litsentsi omaniku toimingutes või tema poolt vormistatud dokumentides esineb puudusi, annab komisjon oma otsusega puuduste kõrvaldamiseks vähemalt ühe kuu pikkuse tähtaja. Mõjuvatel põhjustel võib komisjon nimetatud tähtaega kuni ühe kuu võrra pikendada. Puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmise otsuse tegemisel lahendab komisjon ka litsentsi kehtivuse peatamise küsimuse.

(6) Komisjoni ettepanek litsentsi tühistamiseks vormistatakse komisjoni otsusena, mis edastatakse litsentsi väljaandjale, Maa-ameti peadirektorile.

(7) Litsentsi tühistamise otsus vormistatakse Maa-ameti peadirektori käskkirjaga ja saadetakse litsentsi omavale isikule «Maakatastriseaduse» § 162 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT